Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent subsidie voor afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent subsidie voor afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater
CiteertitelStimuleringsregeling afkoppeling hemelwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2017nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 01

2016-46

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent subsidie voor afkoppelen hemelwater Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

De gemeenteraad van Nederweert

Overwegende dat

 

 • ·

  de gemeenteraad op 13 december 2016 het Waterketenplan Limburgse Peelen (WKP) 2017 – 2021 en het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017 – 2021 heeft vastgesteld;

 • ·

  in het GRP en de begroting 2017 – 2021 middelen zijn opgenomen voor het afkoppelen van regenwater van het gemengde rioolstelsel;

 • ·

  voor een robuust watersysteem het noodzakelijk is om het regenwater af te koppelen van het gemengd rioolstelsel;

 • ·

  ongeveer 50% van de op de riolering aangesloten verharding afkomstig is particuliere percelen;

 • ·

  de verantwoordelijkheid voor de opvang en afvoer van het regenwater ligt bij de perceeleigenaar;

 • ·

  het wenselijk is om de perceeleigenaren bij de transitie naar een robuust watersysteem te faciliteren;

 • ·

  het waterschap ook een belang heeft bij het afkoppelen van het regenwater;

 • ·

  het waterschap 50% van de subsidiekosten wil betalen;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Artikel 1: Begripsbepaling

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  afkoppelen: het afstromend regenwater van verhard oppervlak dat legaal via de gemende riolering wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuivering scheiden van andere (afval)waterstromen en infilteren in de bodem of afvoeren naar het oppervlaktewater;

 • 3.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert;

 • 4.

  gemeenteraad: gemeenteraad van de gemeente Nederweert;

 • 5.

  eigenaar: de opstaller, de erfpachter, de vruchtgebruiker, de gerechtigde tot een appartementsrecht, degene aan wie een rechtspersoon deelnemings-of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw;

 • 6.

  verhard oppervlak oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • 7.

  gemengde riolering een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en regenwater;

 • 8.

  oppervlaktewater water waarop regenwater geloosd kan worden, zoals rivier(monding)en, beken, sloten, vijvers, etc.

 • 9.

  subsidieplafond het totaalbedrag dat door Waterschap Peel en Maasvallei aan de gemeente is toegekend, vermeerderd met hetzelfde bedrag dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1.

  Eigenaren van particuliere terreinen met gebouwen of verharde oppervlakte waarvan deze binnen het grondgebied van de gemeente Nederweert zijn gelegen.

 • 2.

  Afkoppelactiviteiten waarvoor niet eerder subsidie is aangevraagd bij of verkregen van andere (semi)overheden of instellingen of binnen projecten uitgevoerd door de gemeente Nederweert.

Artikel 3 Bevoegdheidsverlening aan het college

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze Subsidieregeling.

 • 2.

  Het college kan aan de eigenaar van een gebouw of andere verharde oppervlakte, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen, onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het regenwater op het perceel is legaal aangesloten op het openbaar gemengd riool;

  • b.

   het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier op eigen perceel verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • c.

   het regenwater kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater waarvan de capaciteit voldoende is;

  • d.

   het gebouw is niet een nieuw te bouwen of recent gebouwde woning, waarvan de gemeente conform het Bouwbesluit al heeft geëist de regenwaterafvoer af te koppelen;

  • e.

   het oppervlak van het af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 40 m2 per aanvraag als bedoeld in artikel 6;

  • f.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan regenwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen;

  • g.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • h.

   de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze.

 • 3.

  Het voldoen aan de onder lid 2 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij de gemeente.

Artikel 4 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond wordt bepaald door het totaalbedrag dat door Waterschap Peel en Maasvallei aan de gemeente is toegekend, vermeerderd met hetzelfde bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.

 • 2.

  Bij vaststelling van de verordening bedraagt het subsidieplafond € €126.820.

 • 3.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college zoveel mogelijk rekening met de volgorde van ontvangst van de ingediende aanvragen om subsidie en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 4.

  Het college kan via een afzonderlijk te publiceren besluit een eigen prioritering bepalen, samenhangend met doelmatigheid en kostenefficiency.

Artikel 5 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Nederweert.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 200 m2 bedraagt de subsidie € 9,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten).

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal van € 9,00 per vierkante meter (horizontaal gemeten).

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel afkoppelen regenwater private terreinen.

 • 4.

  De gemeenteraad kan de hoogte van de subsidie jaarlijks aanpassen.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag indien:

  • a.

   Niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3, lid 2;

  • b.

   Het regenwater dat van het afgekoppelde verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar het oppervlaktewater niet haalbaar is;

  • c.

   Het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • d.

   Het afkoppelen vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • a.

   De activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • b.

   De aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c.

   Bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.

Artikel 9 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 10 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente zal binnen 4 weken na de melding genoemd in artikel 11, lid 4 en indien van toepassing na het overleggen van de in artikel 11, lid 5 genoemde stukken, het overeengekomen bedrag overmaken op rekening van de aanvrager.

 • 2.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan, vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd indien:

  • a.

   binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • b.

   binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • c.

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 11;

  • d.

   de zakelijk gerechtigde failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • e.

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid

  • f.

   de subsidieverlening anderzijds onjuist was en dat de zakelijk gerechtigde dit wist of behoorde te weten.

 • 3.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie.

 • 5.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 200 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto's van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Schrier H.F.M. Evers