Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van de gemeentesecretaris aan de teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van de gemeentesecretaris aan de teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten
CiteertitelOndermandaatbesluit van de gemeentesecretaris aan de teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaatbesluit teamcoördinator Personeel en Kabinet 2014, ondermandaat controller en ondermandaat stafambtenaar algemene dienst 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2016nieuwe regeling

19-10-2016

Gemeenteblad, 27-10-2016

BW-16-00980

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit van de gemeentesecretaris aan de teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten

De gemeentesecretaris van de gemeente Nederweert, J.C.T. Bakens

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016;

 

Gezien:

 

 • 1.

  De Organisatieregeling Nederweert 2016 waarin de besturings- en managementfilosofie is beschreven en waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van organisatieonderdelen uitgewerkt en vastgelegd zijn,

 • 2.

  de Budgethoudersregeling Nederweert 2016 waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend en waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

   

  Overwegende dat het doelmatig is dat de gemeentesecretaris gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

    

  BESLUIT:

Artikel 1 Ondermandaat

 • 1.

  De teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten van de Staf hebben ondermandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot hun taken, waaronder de vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures, confor de Organisatieregeling, en zijn uit dien hoofde bevoegd verplichtingen met financiële consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren conform de Budgethoudersregeling, tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  De gemeentesecretaris kan ten aanzien van de uitoefening van dit ondermandaat nadere richtlijnen geven.

 • 3.

  De teamcoördinator kan het aan hen verleende mandaat ondermandateren. Voor ondermandaat door een teamcoördinator is goedkeuring door de gemeentesecretaris vereist.

Artikel 2 Beperkingen ondermandaat

In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt geen ondermandaat verleend voor:

- Opdrachten dan wel financiële verplichtingen die het bedrag van € 40.000,00 exclusief btw te boven gaan;

- Het nemen van besluiten ter uitvoering van de bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nederweert (met uitzondering van de besluiten met betrekking tot alle vormen van verlof, ziekte en declaraties;

- Het nemen van besluiten aangaande de inhuur van externen;

- Afwijzende beslissingen/ besluiten, anders dan om financiële redenen 

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Nederweert,

namens dezen,”

respectievelijk

“De Burgemeester van Nederweert,

namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,

de handtekening,

en onder vermelding van naam van de ondergemandateerde.

 

Artikel 4 Verantwoording

De teamcoördinator legt in algemene zin verantwoording af via de reguliere P en C cyclus en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hen opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden. Toezicht op de uitvoering van dit besluit vindt plaats overeenkomstig de interne kaders.

Artikel 5 Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking van dit besluit vindt plaats door publicatie op de internetsite van de gemeente Nederweert;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2016

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken: het Ondermandaatbesluit teamcoördinator Personeel en Kabinet 2014, ondermandaat controller en ondermandaat stafambtenaar algemene dienst 2014.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit van de gemeentesecretaris aan de teamcoördinator Personeel en Kabinet en de teamcoördinator Strategie en Projecten.

Nederweert, 19 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Nederweert/de Burgemeester van Nederweert,

Namens dezen/ namens deze,

De gemeentesecretaris van Nederweert,

drs. J.C.T. Bakens