Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent periodiek doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018 (art 213a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent periodiek doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018 (art 213a)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018 (art. 213a)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Onderzoeksverordening gemeente Nederweert.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2018nieuwe regeling

13-03-2018

Gemeenteblad 2018, 4

2018-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent periodiek doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoek Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018 (art 213a)

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Doelmatigheid

   De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

   

  • b.

   Doeltreffendheid

   De mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt periodiek op verzoek van de raad de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie en bekendmaking.

 • 2.

  De bij raadsbesluit van 27 februari 2007 vastgestelde

  ’Onderzoeksverordening gemeente Nederweert’ wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nederweert 2018 (art 213a)’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 maart 2018.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier De voorzitter,

E.G. Schrier, H.F.M. Evers