Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nederweert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nederweert
CiteertitelBeleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nederweert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2014nieuwe regeling

12-04-2011

Weekblad van Nederweert, week 15, 2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Nederweert

 

 

De burgemeester overweegt het volgende.

 

Landelijk beleid

Het landelijk drugsbeleid richt zich op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico’s van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving en de samenleving.

Op grond van de Opiumwet is het verboden om zowel softdrugs als harddrugs te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/ of vervaardigen, of dit nu vanuit een coffeeshop gebeurt of niet.

 

Door de verkoop van cannabis, zij het onder voorwaarden, te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Door de handel in harddrugs en cannabis van elkaar te scheiden, wordt getracht gebruikers van cannabis beter af te schermen van drugs die veel schadelijker voor de gezondheid zijn. Binnen deze doelstelling wordt de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops onder voorwaarden, de zogenaamde AHOJG-criteria van het OM, strafrechtelijk gedoogd.

 

Lokale afweging

Dit laat onverlet dat het op lokaal niveau, gelet op de specifieke plaatselijke omstandigheden, wenselijk kan zijn om een nulbeleid te voeren voor de vestiging van coffeeshops. De bevoegdheid om lokaal coffeeshopbeleid vast te stellen komt toe aan de burgemeester en wordt onder meer ontleend aan artikel 13b van de Opiumwet. Omdat het van belang is om binnen de lokale driehoek eenduidig op te treden bij het ontwikkelen en handhaven van coffeeshopbeleid is overleg gevoerd met het OM, de politie en de GGZ.

Mede op basis van dat overleg is de conclusie dat het onwenselijk is dat binnen de gemeente Nederweert coffeeshops gevestigd kunnen worden.

 

Aard van de gemeente

De lokale situatie is daarbij tegen het licht gehouden. Deze laat zich als volgt samenvatten:

De gemeente Nederweert is een rustige plattelandsgemeente met een grote oppervlakte en een inwonertal van nog geen 17.000. De gemeente bestaat uit een vijftal kernen. Jongeren (leeftijd 12-23 jaar) vormen een belangrijke doelgroep binnen de gemeente, namelijk 15% van de bevolking.

In alle kernen zijn basisscholen aanwezig. In Nederweert 3, in Budschop 1, in Ospel/Ospeldijk 2, in Nederweert-Eind 1 en in Leveroy 1. In Nederweert is een voorziening voor voortgezet onderwijs, VMBO, aanwezig. Voor overig voortgezet onderwijs is men aangewezen op scholen in de omgeving. De horecagelegenheden in de gemeente Nederweert zijn overwegend cafébedrijven en eetgelegenheden. Uitgaansgelegenheid voor jongeren vormen enkele horecazaken in de kern van Nederweert. Er zijn thans geen coffeeshops gevestigd in de gemeente.

 

Effect nulbeleid

Het hebben van een duidelijk kenbaar coffeeshopbeleid is een versterking van de bestuursdwangbevoegdheid van de burgemeester en versterkt ook de positie van de preventieve toetsing vooraf in de vorm van de verplichte horecaexploitatievergunning zoals opgenomen in de APV. In beide gevallen kan eenvoudig worden verwezen naar het nulbeleid. Een afzonderlijke beoordeling van de specifieke situatie/locatie is overbodig.

 

Redenen nulbeleid

De redenen om coffeeshops te weren in de gemeente Nederweert luiden als volgt:

 • ·

  op landelijk en provinciaal niveau wordt onderkend dat er maatregelen getroffen dienen te worden om de overlast en criminaliteitsrisico’s rondom coffeeshops beter in de hand te houden; het kabinet heeft het voornemen om het landelijk gedoogbeleid voor coffeeshops aan te scherpen (denk aan invoeren wietpas, vergroten minimale afstand tot scholen, verlagen toegestane hoeveelheid cannabis per klant); op provinciaal niveau wordt gewerkt aan het project “Limburg trekt zijn grens”, waarbij Limburgse gemeenten trachten een uniform en effectief coffeeshopbeleid te formuleren; ook op gemeentelijk niveau is het wenselijk om passende, noodzakelijke maatregelen te nemen;

   

 • ·

  het huidige regionale beleid gaat uit van concentratie van coffeeshops in de centrumgemeenten en een daarmee samenhangende nuloptie voor de kleinere gemeenten;

   

 • ·

  preventief alcohol- en drugsgebruik is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente Nederweert. De aandacht richt zich daarbij met name op jongeren. Door de vestiging van coffeeshops te verbieden wordt voorkomen dat jongeren op deze wijze direct de gelegenheid wordt geboden om met softdrugs in aanraking te komen. Jongeren zijn in het algemeen een kwetsbare groep voor negatieve gevolgen voor drugsgebruik.De praktijk wijst uit dat continu aandacht besteden hieraan noodzakelijk is. Bekend is dat drank- en drugsgebruik zowel in de horeca als op scholen, waaronder de in Nederweert aanwezige middelbare school, voorkomt. Op diverse manieren, waaronder opstellen van beleid (bv. Integraal alcohol- en drugsbeleid 2011-2014), wordt getracht tot een zo effectief mogelijke aanpak te komen. Ook zijn afspraken gemaakt in het kader van het Convenant Veilige scholen. Drank- en drugsgebruik zijn een steeds terugkerend item in het overleg met de horeca;

   

 • ·

  het gedogen van coffeeshops zou wellicht tot een daling van het aantal illegale verkooppunten kunnen leiden. Echter, coffeeshops mogen geen softdrugs verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Schooljeugd, een deel van de gebruikers, blijft dus aangewezen op de straathandel. Een coffeeshop lost dit probleem niet op;

   

 • ·

  ook wil de gemeente de productie en handel bestrijden. Zo is onder meer met het doel om dat samen met de regionale partners effectief te kunnen doen het Convenant Samenwerkende Overheden gesloten. Ook is door de burgemeester sanctiebeleid vastgesteld om effectief op te kunnen treden tegen handel en productie van verdovende middelen in panden;

   

 • ·

  de aanwezigheid van een coffeeshop kan ongewenste effecten hebben voor het sociale leven in een gemeente en voor het woon- en leefklimaat in de omgeving dan wel de openbare orde en veiligheid. Er kunnen onveilige situaties ontstaan door extra verkeer als gevolg van bezoek aan een coffeeshop;

   

 • ·

  het maatschappelijk draagvlak voor het vestigen van een coffeeshop zal, gelet op de hiervoor geschetste aard van de plattelandsgemeente Nederweert, naar verwachting gering zijn;

   

 • ·

  op grond van artikel 2:74a van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nederweert is het verboden om op de weg, een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, waaronder een coffeeshop, (hard-)drugs te gebruiken, toe te dienen, of voor te bereiden en/of stoffen dan wel voorwerpen voorhanden te hebben;

   

 • ·

  gelet op ervaringen in andere gemeenten, bestaat de verwachting dat door het gedogen van een coffeeshop een aantrekkende werking ontstaat vanuit de regio. In dit verband is van belang dat, met uitzondering van de aangrenzende stedelijke gemeente Weert, in de overige omliggende gemeenten Leudal, Cranendoncken Peel & Maas geen coffeeshops gevestigd zijn;

   

 • ·

  in de aangrenzende, stedelijke gemeente Weert zijn coffeeshops aanwezig om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Eventuele kopers zullen voornamelijk gericht zijn op die coffeeshops en niet op een verkooppunt binnen de plattelandsgemeente Nederweert;

   

 • ·

  onderzoek heeft uitgewezen dat regelmatig gebruik van cannabis (Marihuana, wiet en hasj) ongezonder is dan werd aangenomen, het kan onder meer leiden tot psychotische stoornissen, met name bij mensen die hier aanleg voor hebben. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het daarom wenselijk om de verkoop en het gebruik van softdrugs te voorkomen;

   

Gelet op artikel 174 van de Gemeentewet, artikel 13b van de Opiumwet, artikel 1:3 lid 4 en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende ‘Beleidsregelvoor coffeeshops in de gemeente Nederweert zoals overwogen in het voorgaande:

 

-in de gemeente Nederweert mogen geen coffeeshops gevestigd worden.

 

Nederweert, 12 april 2011

De Burgemeester van Nederweert,

H.F.M. Evers