Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 61 Gemeentewet
 2. artikel 61c Gemeentewet
 3. artikel 82 Gemeentewet
 4. Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties d.d. 29 september 2017, kenmerk 2017-0000479534, inzake de benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2018nieuwe regeling

09-10-2018

Gemeenteblad 2018, 9

2018-63

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nederweert houdende regels omtrent de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken

De raad van de gemeente Nederweert,

 

Overwegende dat burgemeester Evers heeft aangegeven voornemens te zijn om per 1 augustus 2019 zijn definitieve ontslag in te dienen bij de Kroon

 

Overwegende dat burgemeester Evers daarnaast heeft aangegeven aan te willen blijven totdat in zijn opvolging is voorzien

 

Overwegende dat de raad voor de opvolging van burgemeester Evers een procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester dient op te starten

 

Overwegende dat de raad hiervoor een vertrouwenscommissie dient in te stellen die de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester voorbereidt

 

Gezien het voorstel nr. 2018-63 van het presidium van 17 september 2018

 

Gelet op het bepaalde in artikel 61, 61c en 82 van de Gemeentewet

 

Gelet op de Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties d.d. 29 september 2017, kenmerk 2017-0000479534, inzake de benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester;

 

B e s l u i t

 

Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken;

Hoofdstuk A Algemene bepalingen

Artikel A1 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 stemgerechtigde leden, door de raad uit haar midden benoemd.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

Artikel A2 Taak en werkzaamheden commissie

 • 1.

  De commissie bereidt de profielschets voor.

 • 2.

  De commissie bereidt het maken van de concept-aanbeveling voor.

 • 3.

  De commissie voert de jaarlijkse klankbordgesprekken met de burgemeester.

Artikel A3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris wordt ter ambtelijke ondersteuning aan de commissie toegevoegd.

Artikel A4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden dit noodzakelijk acht(en). De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   De leden van de commissie;

  • b.

   De sollicitanten naar het ambt van de burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;

  • c.

   De burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats heeft.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 2 dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 8 uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel A5 Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemming, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel A5 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel A6 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden zoals genoemd onder artikel A2 lid 2 ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

Het verslag van bevindingen dat de commissie uitbrengt aan de raad en de commissaris van de Koning bevat in ieder geval:

 • a.

  Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  Een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie

Artikel A7 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie die verband houdt met taak en werkzaamheden genoemd onder artikel A2 lid 2 en A2 lid 3 rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn gevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de taak genoemd onder artikel A2 lid 2 en A2 lid 3..

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan en die taak en werkzaamheden betreffen genoemd onder artikel A2 lid 2 en A2 lid 3 worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie en die taak en werkzaamheden betreffen zoals genoemd in artikel A2 lid 2 en A2 lid 3 worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet over taak en werkwijze zoals genoemd in artikel A2 lid 2 en lid 3 geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel A8 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming, de herbenoeming en de klankbordgesprekken alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim”, en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

Hoofdstuk B Inzake de benoeming

Artikel B1 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel A3, tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel B2 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 

Artikel B3 Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging

 • 1.

  De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het in artikel A6 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de conceptaanbeveling van twee personen.

Artikel B4 Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

Hoofdstuk C Bepalingen inzake klankbordgesprekken

Artikel C1 Aantal

 • 1.

  De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester een klankbordgesprek over het functioneren.

 • 2.

  Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

Artikel C2 Voorbereiding en inhoud

 • 1.

  De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie beschouwt het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de hand van de profielschets en aan de wettelijke taken van de burgemeester. Tevens betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

Artikel C3 Bijzondere bepalingen inzake het verslag

 • 1.

  Alvorens het versalg vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te reageren op het concept.

 • 2.

  Het verslag wordt getekend door alle deelnemers aan het gesprek.

 • 3.

  Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

Hoofdstuk D Slotbepalingen

Artikel D1 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel D2 Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

 • 2.

  De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast.

Artikel D3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2018,

De raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Schrier H.F.M. Evers