Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening op de auditcommissie gemeente Neerijnen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie gemeente Neerijnen 2014
CiteertitelVerordening auditcommissie gemeente Neerijnen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201401-01-2019nieuwe regeling

10-07-2014

Elektronisch Gemeenteblad 21-07-2014

14-17553

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie gemeente Neerijnen 2014

(17553.....)

De raad van de gemeente Neerijnen;

gezien het advies van het Presidium van 5 februari 2014;

gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de Verordening op de auditcommissie gemeente Neerijnen 2014;

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) wet: de Gemeentewet;

b) commissie: de auditcommissie;

c) raad: de raad van de gemeente Neerijnen;

d) voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

e) burgercommissielid: een kandidaat die voor komt op de kieslijst van een in de raad vertegenwoordigde partij

f) college: het college van burgemeester en wethouders;

g) accountant: de accountant, aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet;

h) rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie als ingesteld op grond van artikel 81o van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 - Doel en taken commissie

1. De commissie heeft tot doel advisering en afstemming tot stand te brengen ten behoeve van de raad voor activiteiten op het gebied van auditing, financieel beleid en beheer en aangrenzende gebieden.

2. De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van de raad en het college van burgemeester en wethouders.

3. De commissie:

a) is belast met de voorbereiding van procedures tot selectie en aanwijzing van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de wet en brengt aan de raad een advies uit over de benoeming;

b) de commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoekbureaus of de gemeentelijke organisatie;

c) is het formele aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant;

d) evalueert de uitgevoerde werkzaamheden van de accountant;

e) bespreekt jaarlijks het controleplan en protocol van de accountant en brengt hierover een advies uit aan de raad;

f) bespreekt de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en naar aanleiding van specifieke rapportages in opdracht van de raad;

g) adviseert de raad over de uitvoering van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a van de wet;

h) bevordert dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamercommissie, de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid op elkaar worden afgestemd;

i) adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende taak en de financiële functie van de raad.

 

Artikel 3 - Samenstelling commissie

1. De raad zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen, voor zover het de benoeming betreft van leden van de raad.

2. Iedere vertegenwoordigde groepering in de raad draagt één lid voor ter benoeming in de commissie, dat kan ook een burgercommissielid zijn.

3. De leden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

4. Bij verhindering of ontstentenis kan een lid van de commissie zich laten vervangen door een ander raadslid van de fractie.

5. De commissie benoemt uit haar midden raadsleden tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

6. De voorzitter neemt deel aan de beraadslaging, leidt de vergaderingen, ziet toe op het goed functioneren van de commissie en bevordert de voorbereiding van een heldere besluitvorming.

7. Het lidmaatschap van de commissie eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad. Tussentijds kan het lidmaatschap van een lid van de commissie eindigen door het verlies van de hoedanigheid van raadslid, door ontslagname van het lid, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

8. Op uitnodiging van de commissie kunnen vertegenwoordigers van het college, ambtelijke organisatie, de rekenkamercommissie en de accountant als adviseur deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

9. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs, als zij dat wenselijk acht.

10. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 

Artikel 4 - Werkwijze

1. De commissie vervult haar taken vanuit een niet-politieke invalshoek.

2. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig oordeelt voor een goede uitoefening van haar taak.

3. Adviezen van de commissie worden bij goedkeuring door een meerderheid van het aantal aanwezige leden, ingebracht ter besluitvorming bij de raad. Indien één van de leden van de commissie dit wenst, wordt een minderheidsstandpunt bij een advies ter kennis gebracht aan de raad.

4. Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de gemeenteraad, waarbij geen vertrouwelijke mededelingen worden gedaan.

5. De commissie kan slechts beraadslagen en adviseren wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

6. Van de vergaderingen van de commissie wordt onder verantwoordelijkheid van de raadsgriffier een kort verslag gemaakt. Dit korte verslag wordt vastgesteld door de commissie, nadat haar leden hierover zijn geconsulteerd. Het verslag wordt ter vaststelling ondertekend door de voorzitter en de raadsgriffier.

 

Artikel 5 - Openbaarheid vergaderingen en vergaderstukken

 

1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De commissie kan beslissen om, indien zij dat nodig acht, in beslotenheid te vergaderen.

2. De adviezen van de commissie en de verslagen van de vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 

Artikel 6 - Slotbepaling

Bij twijfel over de betekenis of toepassing van de in deze verordening opgenomen bepalingen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 7 - Citering en inwerkingtreding

1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening auditcommissie gemeente Neerijnen 2014”.

2. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking van het raadsbesluit.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 10 juli 2014  

      , voorzitter  

      , raadsgriffier