Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende rioolheffing Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende rioolheffing Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 228a Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

gmb-2016-181887

2016-12-22245

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende rioolheffing Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017

De raad van de gemeente Neerijnen ;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01 november 2016 ;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet ;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening :

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017.

Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder :

 • a.

  perceel : een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan ;

 • b.

  gemeentelijke riolering : een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente ;

 • c.

  verbruiksperiode : de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft ;

 • d.

  water : huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2 : Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan :

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater ; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 : Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven :

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen : eigenarendeel ; en

  • b.

   van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen : gebruikersdeel.

 • 2.

  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat moment geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt :

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt ;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan : degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 : Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 : Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de vebruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een :

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enig andere wettelijke bepaling.

 • 5.

  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

Artikel 6 : Belastingtarieven

 • 1.

  Het eigenarendeel bedraagt € 381,50

 • 2.

  Het gebruikersdeel bedraagt voor bij een waterverbruik van :

  • a.

   500 m3 of minder € 0,00

  • b.

   meer dan 500 m3, doch niet meer dan 1.000 m3 € 381,50

  • c.

   meer dan 1.000 m3, doch niet meer dan 10.000 m3 € 381,50

   plus € 76,10 voor elke volle 1.000 m3 meer dan 1.000 m3

  • d.

   meer dan 10.000 m3, doch niet meer dan 40.000 m3 € 1.066,40

   plus € 50,68 voor elke volle 1.000 m3 meer dan 10.000 m3

  • e.

   meer dan 40.000 m3 € 2.586,80

   plus € 25,37 voor elke volle 1.000 m3 meer dan 40.000 m3

Artikel 7 : Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 : Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 : Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en daar aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

 • 5.

  Belastingbedragen tot € 5,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde belastingbedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 : Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de verschuldigde belasting worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het incassoreglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 : Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 : Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016' van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017'.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016,

, de voorzitter

, de griffier