Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 7 bevat een hardheidsclausule. Deze verordening maakt deel uit van het verzamelbesluit Neerijnen d.d. 01-04-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 36
  2. Wet werk en bijstand, art. 8a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201014-12-2018nieuwe regeling

01-04-2010

14-04-2010 Het Kontakt

06/02595

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen

De Raad van de gemeente Neerijnen,gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 inzake vaststellen Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen,gelet op de artikelen 8, eerste lid, aanhef en onder d, en artikel 36 van de Wet werk en bijstand,overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen;b e s l u i t:vast te stellen de: Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

De wet: de Wet werk en bijstand;

Referteperiode: de periode van 60 maanden waarin de belanghebbende een inkomen als bedoeld in artikel 4 heeft ontvangen, welke periode gelegen mag zijn in de periode van 72 maanden direct voorafgaand aan de peildatum.

Peildatum: de datum waarop de belanghebbende voldoet aan de voorwaarden voor het recht op langdurigheidstoeslag.

Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan moet worden gelezen de referteperiode. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet, voor de beoordeling van de referteperiode als inkomen gezien.

Artikel 2 Uitvoering

De uitvoering van de verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 RECHT OP LANGDURIGHEIDSTOESLAG

Artikel 3 Doelgroep

Tot de doelgroep behoren personen als bedoeld in artikel 36, eerste lid van de wet, die ten tijde van de aanvraag in de gemeente Neerijnen woonplaats hebben als bedoeld in artikel 40 van de wet.

Artikel 4 Laag, langdurig inkomen

Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als het inkomen gedurende de referteperiode niet hoger was dan 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Artikel 5 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 40% van de toepassing zijnde bijstandsnorm, naar beneden afgerond op hele tientallen.

2. Voor toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend

3. Indien een van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, eerste lid, van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

4. Voor de berekening van de hoogte van de langdurigheidstoeslag van het nieuwe jaar wordt gebruik gemaakt van het normniveau van juli van het jaar daaraan voorafgaand.

Hoofdstuk 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Neerijnen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan en werkt, onverminderd het bepaalde in artikel 36, zesde lid van de wet, terug tot en met 1 januari 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2009

De griffier, De voorzitter,