Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Verordening Instituut Ere-penning gemeente Neerijnen 1980

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Instituut Ere-penning gemeente Neerijnen 1980
CiteertitelVerordening Instituut Ere-penning gemeente Neerijnen 1980
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening maakt deel uit van het verzamelbesluit Neerijnen d.d. 01-04-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201024-12-2019nieuwe regeling

01-04-2010

14 april 2010, week 15 Het Kontakt

06/03318

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Instituut Ere-penning gemeente Neerijnen 1980

De raad der gemeente NEERIJNEN;

 

in openbare vergadering bijeen op 7 februari 1990:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

 

d.d. 22 januari 1980;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING regelende het instituut vande ere-penning der gemeente NEERIJNEN.

 

Artikel 1  

Er is een erepenning der gemeente NEERIJNEN.

Artikel 2  

De penning wordt geslagen in zilver, is rond en heeft een middellijn van 50 mm. Hij draagt aan de voorzijde het wapen der gemeente NEERIJNEN met daarboven en -onder respectievelijk gemeente en Neerijnen. Aan de achterzijde draagt hij een inscriptie, waaruit blijkt om welke redenen de penning is toegekend, alsmede het jaar, waarin de uitreiking plaats heeft gevonden. De tekst van de inscriptie wordt door burgemeester en

wethouders vastgesteld.

 

Artikel 3  

De penning wordt toegekend als blijk van waardering aan hen die zich bij uitstek verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeenschap.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders beslissen of een penning zal worden toegekend.

Artikel 5  

Van elke toekenning van een penning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, hetwelk de naam van EREBOEK DER GEMEENTE NEERIJNEN draagt.

In het EREBOEK worden de bijzonderheden, welke tot toekenning van de penning hebben geleid, mede vermeld.

 

Artikel 6  

Aan de begiftiging wordt een exemplaar van het besluit tot toekenning van de penning uitgereikt.

Artikel 7  

Deze verordening treedt direct na vaststelling in werking.

Aldus vastgesteld.

De raad voornoemd,

de secretaris

de voorzitter