Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011intrekking

02-11-2010

De Stad Nijkerk, 17-11-2010

Rvs. 2010-083/2
24-12-200901-01-2011nieuwe regeling

03-11-2009

De Stad Nijkerk, 23-12-2009

Rvs. 2009-055/3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2009;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN2010

 

Artikel 1. Belastbaar feit.

  • 1.

    Onder de naam "brandweerrechten" worden geheven:

    • a.

      rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

    • b.

      rechten voor het genot van de door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

  • 2.

    Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

    • a.

      het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

    • b.

      het beperken van brandgevaar;

    • c.

      het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

    • d.

      al hetgeen met onderdelen a, b en c verband houdt;

    • e.

      het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

    • f.

      de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2. Belastingplicht.

Belastingplichtig is:

  • a.

    degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

  • b.

    degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarief.

  • 1.

    De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

    Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4. Wijze van heffing.

  • 1.

    De rechten worden geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  • 2.

    Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5. Termijnen van betaling.

  • 1.

    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

    De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 233a Gemeentewet nadere regels geven met betrekking tot heffing en invordering van de rechten.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel.

  • 1.

    De "Verordening Brandweerrechten 2009" van 4 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

  • 3.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

  • 4.

    Deze verordening wordt aangehaald als de " Verordening Brandweerrechten 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk op

3 november 2009,

De griffier, De voorzitter,

mr. F.E. CONTANT mr. drs. G.D. RENKEMA

Tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten 2010

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.1.1

Het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur:

€ 40,00

1.1.2

Het verrichten van controlediensten door een beroepsfunctionaris, per personeelslid, per uur:

€ 77,00

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten exclusief materieel ten behoeve van bijvoorbeeld een circus of disco, per personeelslid, per uur:

€ 40,00

Hoofdstuk 2 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:

 

2.1.1

Brandslang:

€ 7,90

2.1.2

Handblusapparaat, exclusief vulling:

€ 7,90

2.1.3

Verdeelstuk:

€ 7,90

2.1.4

Straalpijp:

€ 7,90

Hoofdstuk 3 Verrichten van rookproeven

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een rookproef, per uur:

€ 77,00

Hoofdstuk 4 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het controleren en reinigen van een gelaatstuk:

€ 38,50

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

4.2.1

Het controleren/repareren van een ademluchttoestel, per uur:

€ 77,00

4.2.2

Het vullen van een ademluchtcilinder:

 

 

0 tot 5 liter

€ 4,00

 

5 tot 12 liter

€ 5,75

 

12 liter en meer

€ 7,15

4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van een ademluchttoestel, per toestel met cilinder, per etmaal:

€ 14,10

Hoofdstuk 5 Beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel:

 

5.1.1

Personeels/materieel wagen, per uur:

€ 98,40

5.1.2

Tankautospuit 4 x 2 aandrijving, per uur:

€ 151,90

5.1.3

Tankautospuit 4 x 4 aandrijving, per uur:

€ 151,90

5.1.4

Hulpverleningvoertuig, per uur:

€ 129,55

5.1.5

Redvoertuig/hoogwerker, per uur:

€ 241,90

5.1.6

Poederaanhanger (exclusief evt. hervulling), per uur:

€ 65,35

5.1.7

Motorspuitaanhanger, per uur:

€ 65,35

5.1.8

Commandobus, per uur:

€ 55,85

5.1.9

Aanhanger, per uur:

€ 29,90

5.1.10

Boot, per uur

€ 131,14

 

Indien van de voertuigen/vaartuigen aantoonbaar niet actief gebruik wordt gemaakt, dus gedurende wachturen, dan geldt 50% van de hierboven genoemde tarieven op het materieel.

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van het rollend/varend materieel, per personeelslid, per uur:

€ 40,00

Hoofdstuk 6 Het beoordelen en het in bedrijf stellen van een brandmeldsysteem

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

6.1.1

Het beoordelen en toetsen, aan de eisen en normen, van een niet door een bouwvergunning geëiste brandmeldinstallatie, per uur

€ 77,00

6.1.2

Het in bedrijf stellen van een niet in een bouwvergunning geëiste brandmeldinstalltie, per uur:

€ 77,00

Hoofdstuk 7 Overige diensten

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

7.1.1

Het reinigen van een straatoppervlakte (tarief is inclusief twee brandwachten, een chauffeur, een tankautospuit en reinigingsvloeistof), per halfuur:

€ 178,60

7.1.2

Jaarlijkse onderhoud aan een sleutelbuis:

€ 28,00

Behorende bij het raadsbesluit van november 2009, nr.

De griffier,

mr. F.E. CONTANT