Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200929-11-2016nieuwe regeling

26-11-2009

De Stad Nijkerk, 09-12-2009

Rvs. 2009-075

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren

 

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren.

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 29 september 2009;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12 van de Wet investeren in jongeren;

b e s l u i t :

besluit vast te stellen de volgende

Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand en Wet investeren in jongeren.

Artikel 1 Instellen en in stand houden cliëntenparticipatie

 • 1.

  Het college draagt zorg voor het instellen van een commissie cliëntenparticipatie als bedoeld in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ).

 • 2.

  Het college brengt de regeling van de commissie, bedoeld in het eerste lid, ter kennis van de raad.

Artikel 2 Faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt ten behoeve van de cliëntenparticipatie faciliteiten beschikbaar in de vorm van:

  • a.

   vergaderruimte voor het periodieke overleg van de commissie cliëntenparticipatie;

  • b.

   secretariële ondersteuning van de commissievoorzitter ten behoeve van het opstellen van de agenda voor het periodieke overleg;

  • c.

   vergaderstukken zoals college- en raadsvoorstellen voor zover deze relevant zijn voor de werkzaamheden van de commissie cliëntenparticipatie, een en ander ter beoordeling van het college.

 • 2.

  Het college kan ook andere dan de in dit artikel genoemde faciliteiten ter beschikking stellen.

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  De Verordening cliëntenparticipatie bijstand en integraal gehandicaptenbeleid, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 april 2004, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 26 november 2009,

de griffier, de voorzitter,

de heer mr. F.E. CONTANT de heer mr. drs. G. D. RENKEMA

TOELICHTING

Algemeen

De Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) schrijven voor dat de raad in een verordening regels stelt met betrekking tot de cliëntenparticipatie. De vorm waarin de cliëntenparticipatie wordt gegoten is niet wettelijk voorgeschreven. Het wordt aan de gemeenteraden overgelaten of daarvoor een of meerdere commissies worden ingesteld of dat de participatie vorm krijgt op een andere manier.

De Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ vervangt de Verordening cliëntenparticipatie bijstand en integraal gehandicaptenbeleid die in 2004 is vastgesteld. Het gehandicaptenbeleid is overgegaan naar de Wmo-raad, waardoor de taak, de omvang en de samenstelling van de commissie cliëntenparticipatie moeten worden aangepast.

De in 2004 gekozen opzet van een beknopte verordening in combinatie met een reglement is gehandhaafd. Op deze manier wordt recht gedaan aan het bepaalde in de WWB en de WIJ zonder afbreuk te doen aan de regeling voor commissies in de Gemeentewet.

De WWB en de WIJ schrijven namelijk voor dat de raad de cliëntenparticipatie regelt en zo nodig daarvoor een commissie instelt. De onderwerpen die de raad ten minste moet regelen zijn expliciet in de wet opgenomen.

De Gemeentewet kent een ander regime ten aanzien van commissies, vanuit het principe dat een commissie wordt ingesteld door het bestuursorgaan waaraan de commissie adviseert. De uitvoering van de WWB en de WIJ is opgedragen aan het college. Cliëntenparticipatie bij de uitvoering van deze wet komt dus neer op adviezen uitbrengen aan dan wel overleggen met het college. Daar vanuit gaande ligt het in de rede dat de commissie cliëntenparticipatie door het college wordt ingesteld.

De gekozen ‘regeling-in-tweeën’ respecteert de posities van de raad en het college en houdt in:

 • 1.

  In de verordening cliëntenparticipatie besluit de raad dat er een commissie moet komen, in te stellen door het college, waarbij de raad aan het college de verplichting oplegt om aan de wettelijke minimumeisen inzake cliëntenparticipatie te voldoen.

 • 2.

  Het college regelt in een reglement cliëntenparticipatie de instelling, samenstelling en werkwijze van de commissie, en brengt de regeling ter kennis van de raad.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Instellen en in standhouden cliëntenparticipatie

Dit artikel geeft invulling aan de wettelijke verplichting die in beide wetten is opgenomen.

Artikel 2 Faciliteiten

Dit artikel sluit aan bij artikel 47 van de WWB en artikel 12 van de WIJ. Het geeft aan op welke wijze de gemeente de commissie cliëntenparticipatie faciliteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het tweede lid biedt de mogelijkheid om buiten de in het eerste lid genoemde faciliteiten andere zaken of diensten aan te bieden. Te denken valt aan cursussen, deelname aan congressen e.d.

Artikel 3 Slotbepaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.