Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie Verordening op de auditcommissie Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie Verordening op de auditcommissie Nijkerk
CiteertitelVerordening op de auditcommissie Nijkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2018aanhef, artikel 2, 3, 6, 7, 8

22-02-2018

Gemeenteblad 2018, 44844

2018-011
21-10-201006-03-2018nieuwe regeling

23-09-2010

De Stad Nijkerk, 20-10-2010

Rvs. 2010-080

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie Verordening op de auditcommissie Nijkerk

 

De raad van de gemeente Nijkerk;

 

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 februari 2018;

Gezien de Financiële verordening, de Controleverordening gemeente Nijkerk, de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid en de Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de verordening regelende de instelling, samenstelling, taken en bevoegdheden van een auditcommissie:

VERORDENING OP DE AUDITCOMMISSIE NIJKERK

Artikel 1 De commissie

 • 1.

  Er wordt een commissie van advies aan de raad ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd de auditcommissie;

 • 2.

  Het doel van de auditcommissie is om de raad als toezichthoudend orgaan te ondersteunen bij taken als interne beheersing, financiële verslaglegging en accountantscontrole. Risicobeoordeling en risicomanagement zijn expliciete aandachtsgebieden.

Artikel 2 Taken auditcommissie

 • 1.

  De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over:

  • a.

   De aanwijzing, opdrachtverlening dan wel beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole;

  • b.

   Het vaststellen van het jaarlijkse controleprotocol zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Controleverordening;

  • c.

   Het aandragen van onderzoeksonderwerpen ten behoeve van de interim-controle door de externe accountant;

  • d.

   De vaststelling van de jaarstukken;

  • e.

   Het bepalen van een standpunt over tussentijdse rapportages en andere verslagen van de onder a. bedoelde accountant en over verslagen van periodieke onderzoeken van het college, als bedoeld in de verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid;

  • f.

   onderzoeksrapportages van de rekenkamercommissie;

  • g.

   door het college toegezegde of door de raad vastgestelde verbeteracties en de voortgang ervan.

 • 2.

  De auditcommissie bevordert dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamercommissie, de in het eerste lid onder e. bedoelde onderzoeken van het college en de interne audits op elkaar worden afgestemd.

 • 3.

  De auditcommissie draagt zorg voor kennisverzameling en kennisoverdracht aan de raad voor wat betreft relevante bedrijfsvoeringsthema’s.

 • 4.

  De commissie informeert en adviseert de raad via de raadscommissie.

Artikel 3 Samenstelling auditcommissie

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zoveel leden als er fracties in de raad zijn;

 • 2.

  De leden worden door de raad uit zijn midden benoemd. De raad bevordert met de benoeming van de leden een representatieve vertegenwoordiging vanuit zijn midden in de auditcommissie;

 • 3.

  De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de zittende raad. Dit geldt eveneens voor tussentijds benoemingen;

 • 4.

  Het lidmaatschap van de auditcommissie vervalt door het verlies van hoedanigheid van raadslid, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 5.

  In tussentijds in de auditcommissie opengevallen plaatsen, wordt zo spoedig mogelijk voorzien;

 • 6.

  Bij verhindering of afwezigheid kan een commissielid zich laten vervangen door een ander raadslid van de eigen fractie.

Artikel 4 Voorzitter

De auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 5 Secretariaat

Het secretariaat van de auditcommissie wordt verzorgd door de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie.

Artikel 6 Bevoegdheden auditcommissie

 • 1.

  De auditcommissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 2 genoemde onderwerpen voorstellen uit te brengen, voorzien van een advies over de door de raad te nemen besluiten;

 • 2.

  In het kader van de uitoefening van haar in artikel 2 bedoelde taken is de auditcommissie bevoegd informatie in te winnen bij en te overleggen met het college, de gemeentelijke rekenkamercommissie en de accountant als bedoeld in artikel 2 eerste lid onder a.;

 • 3.

  Indien de raad hiervoor middelen beschikbaar heeft gesteld, is de auditcommissie bevoegd een extern deskundige in te schakelen die de auditcommissie van advies dient;

 • 4.

  De auditcommissie is bevoegd de handelingen te verrichten die nodig zijn voor de werving en de selectie van of het beëindigen van de relatie met dan wel het ontslag van de accountant als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a.;

 • 5.

  De auditcommissie is bevoegd om leden van het college, leden van de gemeenschappelijke rekenkamercommissie, de accountant, ambtenaren, belanghebbende en deskundigen uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen;.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De auditcommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen, maar in ieder geval jaarlijks in april/ mei over de programmarekening/ eerste bestuursrapportage/ Voorjaarsnota, in augustus/ september ter voorbereiding op de controle van lopend jaar en december/ januari met het oog op de interim-controle;

 • 2.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van oproepingen voor de vergaderingen. Hierbij wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – uitgegaan van tenminste tien dagen voor de betreffende vergadering.

 • 3.

  De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden tegelijkertijd aan de leden toegezonden;

 • 4.

  In verband met de economische of financiële belangen van de gemeente zijn de vergaderingen van de auditcommissie niet openbaar;

 • 5.

  De auditcommissie beslist over de openbaarmaking van het in een vergadering besprokene en van stukken die door de auditcommissie worden behandeld;

 • 6.

  Artikel 25 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Geheimhouding op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan worden opgelegd door de voorzitter. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen, totdat de auditcommissie haar opheft.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; alleen de (plaatsvervangende) leden van de auditcommissie hebben stemrecht;

 • 2.

  De auditcommissie kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is;

 • 3.

  Indien over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd, is het aangenomen;

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen, beslist de stem van de voorzitter. Richting de raad wordt in alle gevallen melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op de voorgeschreven bekendmaking daarvan.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de Auditcommissie Nijkerk ”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.

23 september 2010,

de griffier, de voorzitter,

de heer mr. F.E. CONTANT de heer mr. drs. G.D. RENKEMA