Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019nieuwe regeling

07-03-2019

gmb-2019-61897

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019

 

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari 2019;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit

 

vast te stellen de Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

 • op zon- en feestdagen van 12:00 uur tot 18:00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen.

2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

3. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordeningen

De volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • a.

  Verordening winkeltijden van de gemeente Dongeradeel, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 juni 1996 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • b.

  Verordening winkelsluiting van de gemeente Ferwerderadiel, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 oktober 2001 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • c.

  Verordening winkeltijden van de gemeente Kollumerland c.a., vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 15 december 2016 en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening treedt in werking op 1 april 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân van 7 maart 2019.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra drs. H.H. Apotheker