Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Verordening Vertrouwenscommissie, benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Vertrouwenscommissie, benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening vertrouwenscommissie Noardeast-Fryslân

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 61 van de Gemeentewet
  2. artikel 84 van de Gemeentewet
  3. artikel 86 van de Gemeentewet
  4. artikel 147 van de Gemeentewet
  5. artikel 149 van de Gemeentewet
  6. artikel 170 van de Gemeentewet
  7. artikel 31 van de Archiefwet 1995
  8. artikel 15 van de Archiefwet 1995
  9. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2020nieuwe regeling

05-06-2019

gmb-2020-135353

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Vertrouwenscommissie, benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân, in vergadering bijeen op 5 juni 2019,

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 mei 2019;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147, 149 en 170 van de Gemeentewet, het bepaalde in artikel 3.1.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, het bepaalde in de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en het bepaalde in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 

gelet op de “Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening Vertrouwenscommissie, benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)

Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân;

c. de commissie: de vertrouwenscommissie.

 

Taak commissie
Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden, en

b. klankbordgesprekken te houden met de burgemeester.

 

Samenstelling commissie
Artikel 3

1. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle fracties in de raad.

2. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

3. Indien een lid van de commissie langdurig niet beschikbaar is, kan hij / zij zich doen vervangen door een ander gemeenteraadslid. De vervanging geldt voor de resterende zittingsperiode van de commissie.

4. Voorzitter, respectievelijk plaatsvervangend voorzitter, van de commissie is de vertegenwoordiger van de grootste fractie, respectievelijk de vertegenwoordiger van de op een na grootste fractie.

Artikel 4

1. De commissie laat zich in haar werkzaamheden ambtelijk bijstaan door de griffier als secretaris van de commissie.

2. Bij kortdurende ontstentenis van de griffier wordt deze vervangen door de plaatsvervangend secretaris en bij structurele ontstentenis door de adjunct-griffier. In het laatste geval is de vervanging voor de rest van de gehele procedure.

3. De algemeen directeur / secretaris wordt als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toegevoegd.

4. Een wethouder wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd.

5. De secretaris, plaatsvervangend secretaris en de wethouder zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

 

Geheimhouding
Artikel 5

1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

2. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding niet opheffen.

3. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

4. De leden van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

5. De geheimhoudingsplicht van de commissie geldt ook ten opzichte van raadsleden, die geen lid zijn van de commissie of lid van de commissie zijn geweest.

6. De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op de secretaris, plaatsvervangend secretaris en adviseur van de commissie.

7. De geheimhouding brengt onder meer met zich mee dat, anders dan door tussenkomst van de commissaris, geen inlichtingen – schriftelijk of mondeling – kunnen worden ingewonnen over de sollicitanten en dat overleg met derden is uitgesloten.

 

Werkwijze commissie
Artikel 6

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

3. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem / haar plaatsvindt, de burgemeester

4. De commissie vergadert niet, indien niet tenminste de helft plus één van de leden aanwezig is.

5. De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 

Artikel 7

1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

2. Alle stukken voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en geheim’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de griffier en aldaar bewaard tot het moment van archivering. Van ingekomen stukken geeft de griffier onverwijld kennis aan de leden van de commissie en indien nodig de adviseurs.

3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en geheim’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de griffier ondertekend en door de griffier verzonden.

 

Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

Artikel 8  

1. De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

2. De griffier nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 9

1. De commissie heeft tot taak een door de commissaris aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen.

2. De commissie voert daartoe gesprekken met de door de commissaris geselecteerde kandidaten.

3. Indien de commissie gesprekken wenst te voeren met eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich uit eigener beweging tot de commissie hebben gewend, hetzij door de commissie worden uitgenodigd, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris.

4. Indien de commissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, worden de commissaris en de kandidaat door haar schriftelijk, met vermelding van de redenen, van de beslissing op de hoogte gesteld.

5. De gesprekken met en de oordeelsvorming over de sollicitanten vinden plaats in aanwezigheid van en door die raadsleden die lid zijn van de commissie, haar adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie.

Artikel 10

De leden van de commissie ontvangen tijdens het benoemingsproces vanaf instelling van de commissie tot en met de dag volgende op de datum van bekendmaking door de minister van BZK aan de gemeenteraad dat in de vacature van burgemeester is voorzien, een toelage van € 120 per maand op hun raadsvergoeding.

 

Bijzondere bepalingen over klankbordgesprekken
Artikel 11

1. De commissie houdt minimaal eens in de twee jaar een klankbordgesprek met de burgemeester. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de periodieke klankbordgesprekken van de commissaris met de burgemeester.

2. Indien de leden van de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een klankbordgesprek met de burgemeester.

3. In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats.

4. De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het klankbordgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige klankbordgesprek in te zien.

5. Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van, en de afspraken uit, het vorige klankbordgesprek.

6. In het laatste klankbordgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

 

Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure
Artikel 12

1. De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris.

2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

3. Indien terzake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Verslag
Artikel 13

1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming schriftelijk en gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht,

b. een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd,

c. aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

 

En heeft in ieder geval de volgende bijlagen:

d. bij benoemingen: de conceptaanbeveling van twee personen,

e. bij herbenoemingen: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

2. Van het klankbordgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de raadsgriffier.

3. Een afschrift van het verslag van het klankbordgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koning.

Artikel 14

1. Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 13, lid 1 en de concept¬aanbeveling aan de raad, bedoeld in artikel 13, lid 1 worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

2. In het verslag aan de raad en de commissaris kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

3. De commissie kan de commissaris vragen in de gelegenheid te worden gesteld de op schrift gestelde opvattingen mondeling toe te lichten.

Overige bepalingen
Artikel 15

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie bij meerderheid van stemmen.

 

Artikel 16  

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die

waarop:

• bij benoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien;

• bij een klankbordgesprek: het verslag van het klankbordgesprek is vastgesteld;

• bij herbenoeming: door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister van BZK door een Koninklijk besluit is gevolgd.

 

Archivering
Artikel 17

1. De voorzitter van de commissie en de griffier dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor, dat op het in artikel 16 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de krachtens de wet door burgemeester en wethouders aangewezen archiefbewaarplaats; locatie Dokkum; Brokmui 62 te Dokkum.

2. De voorzitter van de commissie en de griffier dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor, dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

3. Originele bescheiden die de commissie van derden of de commissaris heeft ontvangen worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

4. De voorzitter ziet er op toe dat alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd. Ten aanzien van de uitvoering ervan kan hij de griffier hiermee belasten.

5. De griffier draagt bij klankbordgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag.

Slotbepalingen

Artikel 18  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân (2019)”.

 

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noardeast-Fryslân van 5 juni 2019.

 

De Raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

 

mr. S.K. Dijkstra drs. H.H. Apotheker