Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân
CiteertitelSubsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2020nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-160967

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 

in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

 

gelet op artikel 3 van de ASV;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

 

de subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân als volgt vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Gemeente: de gemeente Noardeast-Fryslân;

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 • 3.

  Asv: de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân;

 • 4.

  Dorpsbelang/Plaatselijk Belang: een rechtspersoon in de gemeente Noardeast-Fryslân die de enige vertegenwoordiging vormt van de bewoners in een specifiek gebied waar het dorpsbelang voor is opgericht en die zich specifiek ten doel heeft gesteld het dorpsbelang te behartigen;

 • 5.

  Wijkraad: een rechtspersoon in de gemeente Noardeast-Fryslân die de enige vertegenwoordiging vormt van de bewoners in een wijk in Dokkum waar de wijkraad voor is opgericht en die zich specifiek ten doel heeft gesteld het belang van de wijk te behartigen;

 • 6.

  Draagvlak: aansluitend bij initiatieven in dorpen/wijken en/of behoefte van de bevolking of groepen uit de bevolking;

 • 7.

  Leefbaarheid: de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de inwoners van een wijk of dorp aan worden gesteld.

   

Artikel 1.2. Doelgroep

 • 1.

  Een dorpsbelang of een wijkraad vraagt subsidie aan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

 

Artikel 1.3.Subsidieplafond

De Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget bestaat uit twee onderdelen, te weten de Basisondersteuning dorpsbelangen en wijkraden en de Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven. Voor de totale regeling is jaarlijks € 300.000 beschikbaar.

 

Paragraaf 2. Basisondersteuning dorpsbelangen en wijkraden

 

Artikel 2.1. Te subsidiëren activiteiten basisondersteuning

Een dorpsbelang of wijkraad kan per kalenderjaar een subsidie aanvragen ter ondersteuning van zijn werkzaamheden.

 

Artikel 2.2. Subsidieaanvraag

Voor een subsidieaanvraag voor basisondersteuning wordt gebruik gemaakt van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 

Artikel 2.3 . Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

Aantal inwoners

Hoogte subsidie

0 tot 300

€ 1.000

300 tot 700

€ 1.250

700 tot 1000

€ 1.500

1000 of meer

€ 1.750

Uitgangspunt bij de bepaling van het aantal inwoners per dorpsbelang of wijkraad is het door de het dorpsbelang of wijkraad vertegenwoordigde gebied.

 

Artikel 2.4 . Voorwaarden

 • 1.

  Het dorpsbelang of de wijkraad voert volledig inhoudelijk en financieel beheer van de subsidie.

 • 2.

  Het dorpsbelang of de wijkraad legt jaarlijks verantwoording af aan alle bewoners in het door hem vertegenwoordigde gebied. Bij de verantwoording dient er ruimte te zijn voor dialoog met de bewoners.

   

Paragraaf 3. Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven

 

Artikel 3.1. Te subsidiëren leefbaarheidsinitiatieven

Het college kan ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente Noardeast-Fryslân incidentele subsidie verstrekken voor maatschappelijke initiatieven en of activiteiten die de leefbaarheid in dorpen en wijken bevorderen.

 

Artikel 3.2. Hoogte van de subsidie en verdeling

 • 1.

  De aanvraag voor een initiatief of activiteit bedraagt maximaal € 15.000.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale kosten.

 • 3.

  Voor het bepalen van de subsidiabele kosten worden vrijwilligersuren gewaardeerd op het geldende bruto minimumloon voor 21 jaar en ouder per uur per vrijwilliger op basis van een volledige werkweek van 36 uur.

 • 4.

  Subsidieaanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt.

   

Artikel 3.3. Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, voldoet de subsidieaanvraag aan de volgende eisen:

 • 1.

  De activiteit of het initiatief moet haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen een jaar nadat de subsidieaanvrager de subsidie heeft ontvangen.

 • 2.

  Er is binnen het dorp of de wijk voldoende draagvlak voor het initiatief of de activiteit waar subsidie voor aangevraagd is.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt vergezeld van een plan waarin opgenomen is:

  • a.

   Doel van de activiteit of het initiatief;

  • b.

   Hoogte van de kosten;

  • c.

   Dekkingsplan.

 • 4.

  Een dorpsbelang of wijkraad kan maximaal 1 maal per half jaar een aanvraag indienen.

   

Artikel 3.4 . Aanvullende verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  In aanvulling op artikel 10, lid 1 van de Asv geldt dat de activiteit of een initiatief waarvoor subsidie is verstrekt na uiterlijk 2 jaar nadat de subsidie toegekend is moet zijn afgerond.

 • 2.

  De subsidieontvanger levert na afloop van het initiatief of activiteit beeldmateriaal aan dat geschikt is voor publicatie, voorzien van een toelichting, waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.

   

Artikel 3.5 . Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4.35 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren wanneer de activiteit of het initiatief:

 • 1.

  niet of niet voldoende draagvlak heeft;

 • 2.

  niet voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden;

 • 3.

  niet algemeen toegankelijk is;

 • 4.

  geheel of deels bestaat uit het organiseren van een (dorps- of buurt)feest, reünie, borrel of barbecue of daarmee gelijk te stellen activiteit;

 • 5.

  gericht is op onderhoud van speeltuinen en dorpshuizen;

 • 6.

  gericht is op exploitatiekosten voor de instandhouding van een activiteit of initiatief;

 • 7.

  gericht is op de aankoop van grond en gebouwen;

 • 8.

  leidt tot structurele beheerskosten voor de gemeente.

   

Paragraaf 4. Citeertitel en inwerkingtreding

 

Artikel 4.1 . Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het jaar 2020 of volgende.

 • 2.

  Door vaststelling van deze regeling komen de volgende regelingen na inwerkingtreding van deze regeling te vervallen:

  • a.

   Sociale vernieuwing Kollumerland c.a.

  • b.

   Onkostenvergoeding dorpsbelangen en wijkraden Dongeradeel.

    

Artikel 4.2 . Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân,

gehouden op 16-06-2020

Het college voornoemd,

de secretaris,                                                  de burgemeester,

(H.J.C.M. Verbunt MBA)                                   (mr. J.G. Kramer)