Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk
CiteertitelVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenOndertekende versie Publicatie De Zeekant 22062011.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-201105-02-2019nieuwe regeling

01-06-2011

De Zeekant, 22-06-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 1 juni 2011 (De Zeekant van 22 juni 2011)

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van het college van 12 april 2011;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening gemeente Noordwijk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening (en de daarop rustende bepalingen) wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

b. het besluit: Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

c. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Noordwijk;

d. de antidiscriminatie voorziening: antidiscriminatie voorziening als bedoeld in artikel 1

van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

e. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

f. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

g. 6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

h. 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet. .

 

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatie voorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatie voorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

• 1. De antidiscriminatie voorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars

voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de

klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te

ontwikkelen.

• 2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

o - Per post;

o - Per e-mail;

o - Telefonisch;

o - Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel

5 van deze verordening.

 

Artikel 4 Laagdrempeligheid antidiscriminatie voorziening

• 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe

leefomgeving te melden.

• 2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau

kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente

kan plaatsvinden.

• 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze

meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

• 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de

antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op de dag van publicatie.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Noordwijk.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,