Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015-II van 8 oktober 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, tweede lid, genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201501-01-2017wijziging

17-12-2015

Gemeenteblad, 24-12-2015

Onbekend.
30-12-201401-01-2016wijziging

18-12-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend.
26-12-201301-01-2015wijziging

19-12-2013

Witte Weekblad, 25-12-2013

Onbekend.
25-12-201201-01-2014wijziging

20-12-2012

Witte Weekblad, 24-12-2012

Onbekend.
29-12-201101-01-2013wijziging

21-12-2011

Witte Weekblad, 28-12-2011

Onbekend.
23-12-201001-01-2012wijziging

16-12-2010

De Zeekant, 22-12-2010

Onbekend.
01-04-201001-01-2011wijziging

24-02-2010

De Zeekant, 24-03-2010

Onbekend.
01-01-201001-04-2010nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant,23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

De Zeekant,24-12-2008

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.
28-12-200701-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

De Zeekant,19-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016

 

 

 

 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2016

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 17 december 2015

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening

Noordwijk 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting Noordwijk 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • b.

  Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een

 • c.

  voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • e.

  Motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het RVV 1990, met dien verstande dat een brommobiel wordt aangemerkt als motorvoertuig;

 • f.

  Houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • g.

  Parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • h.

  Parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarop slechts tegen betaling van parkeerbelasting danwel met een daartoe verleende vergunning of ontheffing mag worden geparkeerd;

 • i.

  Parkeerplaats: plaats op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop parkeren niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • j.

  Parkeervergunning: een door of namens het college verleende vergunning krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuurplaatsen.

 • k.

  Vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

 • l.

  Centrale computer: computer van één van de providers waarmee de gemeente Noordwijk een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

 • m.

  Wanbetaler: een kentekenhouder die vijf of meer naheffingsaanslagen tegelijkertijd geregistreerd heeft staan op zijn of haar voertuig, waarvoor nog geen betalingen zijn gedaan bij het parkeerservicebureau of zijn bijgeschreven op de rekening die hiertoe wordt aangehouden door of namens de Invorderingsambtenaar.

   

  Artikel 2 Belastbaar feit

   

  Onder de naam “parkeerbelastingen” worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college

  te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

   

  Artikel 3 Belastingplicht

   

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het

  motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de

   belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a,

   heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

   1e als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   2e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

   

  Artikel 4 Vrijstelling

   

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2a wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats, zijnde een algemene gehandicaptenparkeerplaats (voorzien van bord E6). De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de gehandicaptenkaart met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in artikel 2a wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerapparatuurplaats, niet zijnde een algemene gehandicaptenparkeerplaats, met dien verstande dat de houder van de geldige gehandicaptenparkeerkaart maximaal 3 uur aaneengesloten zonder vergunning of zonder het voldoen van parkeerbelasting mag parkeren. Het gebruik van de parkeerschijf is hierbij verplicht. De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de gehandicaptenparkeerkaart - samen met de correct ingestelde parkeerschijf – met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst.

 • 3.

  De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven op parkeerplaatsen waar een parkeerschijfzone van kracht is, aangegeven met bord E10, gedurende de periode die is aangegeven op de onderborden. Buiten de aangegeven reguleringstijden geldt de belasting als bedoeld in artikel 2 wel.

 • 4.

  De belasting als bedoeld in artikel 2b wordt niet geheven ter zake van een vergunning als bedoeld in artikel 3, derde lid, sub f van de Parkeerverordening, indien en voor zover die vergunning is verleend aan een medewerker in dienst van de gemeente Noordwijk, in dienst van bedrijven en instellingen werkzaam in de ambulante gezondheidszorg of in dienst bij de hulpdiensten politie en brandweer, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in de uitoefening van zijn/haar functie.

 • 5.

  De in het tweede lid bedoelde vrijstelling geldt niet bij parkeren in parkeergarages of achter slagbomen.

   

  Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

   

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

   

  Artikel 6 Wijze van heffing

   

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

   

  Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

   

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

   

  Artikel 8 Termijnen van betaling

   

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

   

  Artikel 9 Ontheffingen van parkeerbelasting

   

 • 1.

  Ontheffing van parkeerbelasting wordt uitsluitend op aanvraag verleend.

 • 2.

  Indien een vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken of vervalt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet ingetreden maanden, waarop de vergunning betrekking heeft.

 • 3.

  Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van het gemeentebestuur de vergunninghouder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de vergunning geldt geen gebruik kan maken van de vergunning, wordt ontheffing van parkeerbelasting verleend over het aantal volle maanden gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.

 • 4.

  Ontheffing van parkeerbelasting wordt niet verleend indien het bedrag daarvan minder zou bedragen dan € 10,-.

   

  Artikel 10 Bevoegdheid tot aanwijzing van parkeerplaatsen

   

  De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken besluit.

   

  Artikel 11 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

   

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van naheffingsaanslagen ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig welke onafgebroken op een parkeerapparatuurplaats staat en waaraan drie achtereenvolgende naheffingsaanslagen zijn aangebracht die niet betaald zijn, een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Tot zekerheid van betaling van naheffingsaanslagen ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het motorvoertuig waarvan de houder als wanbetaler aangemerkt is, een wielklem worden aangebracht.

  Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en

  weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het

  motorvoertuig naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de

  Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden

  overgebracht en in bewaring worden gesteld.

 • 4.

  De regelingen met betrekking tot de wielklem- en wegsleepregeling en de bijbehorende kosten zoals vastgesteld in artikel 12 van deze verordening zijn van toepassing na het aanbrengen van een wielklem, in die zin dat de wielklem alleen verwijderd wordt respectievelijk de houder zijn motorvoertuig alleen kan terugkrijgen bij het bewaarterrein, als hij alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting plus de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel 12 van deze verordening, plus de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet betaalde naheffingsaanslagen, heeft betaald.

   

  Artikel 12 Kosten

   

 • 1.

  De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,

  onderdeel a, bedragen € 60,--.

 • 2.

  De kosten van het aanbrengen en het verwijderen van de wielklem bedragen

  € 50,--.

 • 3.

  De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen:

  • a.

   voor het uitrijden € 82,10 (uitrijtarief als bedoeld in artikel 2.1 van de Tarievenlijst Wegsleepverordening Noordwijk);

  • b.

   voor de overbrenging, bewaring (inclusief uitgifte) voor het eerste etmaal

   € 160,44 (laad/sleeptarief en bewaring als bedoeld in artikel 2.1 de Tarievenlijst Wegsleepverordening Noordwijk);

  • c.

   bij uitgifte tussen 18.00 – 8.00 uur geldt een toeslag van € 41,65 (tarief opslag afgifte tussen 18.00 en 8.00 uur als bedoeld in de Tarievenlijst Wegsleepverordening Noordwijk);

  • d.

   voor het bewaren na het eerste etmaal € 10,56 per etmaal of gedeelte daarvan (opslag na eerste etmaal als bedoeld in artikel 2.1 van de Tarievenlijst Wegsleepverordening Noordwijk).

 • 4.

  Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten

  wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

   

  Artikel 13 Kwijtschelding

   

  Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

   

  Artikel 14 Nadere regels door het college

   

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

   

  Artikel 15 Overgangsrecht

   

  De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015-II van 8 oktober 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 16, tweede lid, genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

  Artikel 16 Inwerkingtreding

   

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

   

  Artikel 17 Citeertitel

   

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2016”.

   

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare

  raadsvergadering van 17 december 2015

   

   

   

  R.S. van Belzen, J. Rijpstra,

  griffier voorzitter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2016, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2015.

   

 • 1.

  Begripsomschrijvingen

  In deze tabel wordt verstaan onder:

  • a.

   dag: periode van 00.00 uur tot 24.00 uur

  • b.

   maand: een kalendermaand

  • c.

   jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • 2.

  Tarieven parkeren bij parkeerapparatuur

  Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2016 bedraagt:

  Gebied: Groen

  Tarief: € 0,10 per 6 minuten (1e en 2e uur), daarna € 0,10 per 3 minuten

  Reguleringstijd: 7 dagen per week, van 9.00 uur tot 21.00 uur

  Straten: Abraham van Royenstraat - even nummers 92 tot en met 108 en oneven nummers 95 tot en met 101

  • a.

   Abraham van Royenstraat - parkeerterrein nummers 2 tot en met 14

  • b.

   Beethovenweg vanaf de Koningin Astrid Boulevard tot aan de Ligusterweg

  • c.

   Golfbaan, tussen Hoogwakersbosstraat en Oranje Nassaustraat

  • d.

   Huis ter Duinstraat - oneven nummers 1 tot en met 1c (ventweg) en de even nummers 2 tot en met 38

  • e.

   Jan Kroonsplein

  • f.

   Koningin Astrid Boulevard (inclusief Zeereep)

  • g.

   Koningin Wilhelmina Boulevard

  • h.

   Lage Wurft

  • i.

   Maarten Kruytstraat

  • j.

   Nieuwe Zeeweg – even nummers 62 tot en met 92 en oneven nummers

  • k.

   67 tot en met 83

  • l.

   Noordzeestraat

  • m.

   Northgodreef ter hoogte van nummer 200 (manege)

  • n.

   Olieburg

  • o.

   Palaceplein

  • p.

   Parallel Boulevard

  • q.

   Schuitengat

  • r.

   Vuurtorenplein

  • s.

   Wantveld

   Gebied: Oranje1

   Tarief: € 0,10 per 2 minuten

   Reguleringstijd: 7 dagen per week, 24 uur per dag

   Straten: Abraham van Royenstraat - even nummers 24 tot en met 50 en oneven nummers 1 tot en met 91

  • t.

   Albert Verweystraat

  • u.

   Beatrixstraat

  • v.

   Binnenweg

  • w.

   Bosweg

  • x.

   Daniël Noteboomstraat

  • y.

   De Grent

  • z.

   De Lighof

  • aa.

   De Ruyterstraat

  • bb.

   Dobbelmannduin

  • cc.

   Duinweg, vanaf de Nieuwe Zeeweg tot aan de Hoogwakersbosstraat

  • dd.

   Egbert de Grootstraat

  • ee.

   Emmaweg

  • ff.

   Extersslop

  • gg.

   Golfbaan, tussen Quarles van Uffordstraat en Hoogwakersbosstraat

  • hh.

   Golfweg

  • ii.

   Henriëtte Roland Holststraat

  • jj.

   Hooge Duin

  • kk.

   Hoogwakersbosstraat

  • ll.

   Huis ter Duinstraat, de even nummers 40 tot en met 66 en de oneven nummers 5 tot en met 33

  • mm.

   Irenestraat

  • nn.

   Jacques Urlusstraat

  • oo.

   Jan van Henegouwenweg

  • pp.

   Julianastraat

  • qq.

   Karel Doormanstraat

  • rr.

   Katenblankweg

  • ss.

   Leon Senfstraat

  • tt.

   Ludolph Berkemeierstraat

  • uu.

   Margrietstraat

  • vv.

   Marijkestraat

  • ww.

   Nicolaas Barnhoornweg

  • xx.

   Oranje Nassaustraat

  • yy.

   Oude Zeeweg - even nummers 60 tot en met 88 en oneven nummers 51 tot en met 63

  • zz.

   Picképlein

  • aaa.

   Piet Heinplein

  • bbb.

   Piet Heinstraat

  • ccc.

   Pieternelweg

  • ddd.

   Prins Bernhardstraat

  • eee.

   Prins Hendrikweg

  • fff.

   Quarles van Uffordstraat

  • ggg.

   Schoolstraat

  • hhh.

   Stijntjesduinstraat

  • iii.

   Toekomststraat

  • jjj.

   Trompstraat

  • kkk.

   Van Galenstraat

  • lll.

   Van Hardenbroekweg

  • mmm.

   Van Speijkstraat

  • nnn.

   Willem Alexanderpark

  • ooo.

   Witte de Withstraat

  • ppp.

   Zoutmanstraat

    

   Gebied: Zwart1

   Tarief: € 0,10 per 15 minuten

   Reguleringstijd: Maandag tot en met zaterdag, van 9.00 uur tot 19.00 uur

   Straten: Kloosterplein

  • qqq.

   Raadhuisstraat

   Gebied: Dag(kras)kaart

   Tarief: Motorvoertuig, niet zijnde bus/touringcar: € 7,50 per dag, bus/touringcar: €10,00 per dag

   Reguleringstijd: 7 dagen per week, van 9.00 uur tot 21.00 uur

   Bus/touringcar

   Toegestaan: Straten:

   Nee Bosweg

   Nee Koningin Astrid Boulevard (inclusief Zeereep)

   Nee Northgodreef ter hoogte van nummer 200 (manege)

   Ja Wantveld

   Nee Golfbaan ter hoogte van het Wantveld

   Nee Beethovenweg

 • 3.

  Tarieven parkeervergunningen

  Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening Parkeerbelasting Noordwijk 2016 bedraagt:

 • 4.

  Voor een Bewonersparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub a van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 20,00.

 • 5.

  Voor een Inwonersparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub b van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 20,00.

 • 6.

  Voor een Bezoekersparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub c van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 20,00.

 • 7.

  Voor een Tweede woningparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3 lid 3, sub d van de parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 100,00.

 • 8.

  Voor een Bedrijvenparkeervergunning A zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub e van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 300,00.

 • 9.

  Voor een Bedrijvenparkeervergunning B zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub e van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 150,00.

 • 10.

  Voor een Functionele parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub f van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar: € 20,00.

 • 11.

  Voor een Hotelparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub g van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per maand: € 8,50.

 • 12.

  Voor een Evenementenparkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub h van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per dag: € 7,50.

 • 13.

  Voor een Parkeervergunning verenigingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub i van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per stuk: € 0,50.

 • 14.

  Voor een Vrachtwagenvergunning zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, sub j van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per jaar:

  a. voor een vrachtwagen met lengte <10 meter: € 200,00

  b. voor een vrachtwagen met lengte 10-15 meter: € 300,00

  c. voor een vrachtwagen met lengte 15-20 meter: € 400,00

 • 15.

  Voor een bezoekersregeling in de vorm van een bezoekerskraskaart of een digitale bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 6 van de Parkeerverordening Noordwijk 2016, per drie aaneengesloten uren: € 2,50.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015.

  de griffier,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bijlage bij tarieventabel Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2016

  GEBIEDSKENMERK REGULERINGSTIJD TARIEF

   

  Oranje

  7 dagen per week,

  24 uur per dag € 3,00 per uur

   

  Groen

  7 dagen per week,

  van 9.00 uur tot 21.00 uur € 2,00; 1e en 2e uur € 1,00

   

  Zwart

  Maandag t/m zaterdag,

  van 9.00 tot 19.00 uur € 0,40 per uur

   

  Dagkaart:

  Wantveld + Golfbaan t.h.v. Wantveld + Bosweg + Kon. Astridboulevard. (incl. Zeereep) + Beethovenweg + Northgodreef t.h.v. manege 7 dagen per week,

  van 9.00 tot 21.00 uur € 7,50 per dag, per motorvoertuig, niet zijnde een bus/touringcar;

  € 10,00 per bus/touringcar

   

   

  Behorend bij Verordening Parkeerbelasting 2016 van 17 december 2015

   

  Geraamde kosten opleggen naheffingsaanslagen 2016

   

   

  Personeelskosten € 383.025,00

  Informatieverwerking € 149.271,00

  Overheadkosten € 47.194,00

  Totale kosten naheffingsaanslagen € 579.490,00

   

   

  Geraamde aantal naheffingsaanslagen 2016

  aantal naheffingsaanslagen 9.000

   

   

  Kosten gedeeld door aantal geraamde naheffingsaanslagen: € 64,39

  Vanwege wettelijk maximum 2016 kosten vaststellen op: € 60,00

   

   

   

  Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015

   

  De griffier van de gemeente Noordwijk,