Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, 30-12-2015

Onbekend.
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend.
01-01-201431-12-201301-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Het Witte Weekblad, 25 december 2013

Onbekend.
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Het Witte Weekblad, 27 december 2012

Onbekend.
29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Witte Weekblad, 28-12-2011

Onbekend.
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

De Zeekant, 22-12-2010

Onbekend.
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant, 23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

 

 

 

 

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 17 december 2015

 

De raad van gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2016

 

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het innemen van, dan wel voor het zijn toegewezen van standplaatsen tijdens de markt op het marktterrein.

 

 

Artikel 2 Belastingplicht

 

Het marktgeld is verschuldigd door degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel door degene aan wie de standplaats is toegewezen.

 

 

Artikel 3 Belastingtijdvak

 

Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag. Ingeval het marktgeld per kalendermaand wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalendermaand.

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal ingenomen strekkende meters van de standplaats.

 

 

Artikel 5 Belastingtarief

 

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond, waarover de standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   per dag: € 4,50;

  • b.

   per maand: € 12,55.

 • 2.

  Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een dag, een maand of een strekkende meter als een volle eenheid aangemerkt.

   

   

  Artikel 6 Wijze van heffing

   

  De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

   

   

  Artikel 7 Termijn van betaling

   

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

   

   

  Artikel 8 Kwijtschelding

   

  Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

   

   

  Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

   

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

   

   

  Artikel 10 Overgangsrecht

   

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2015” van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

   

   

  Artikel 11 Inwerkingtreding

   

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

   

   

   

  Artikel 12 Citeertitel

   

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Noordwijk 2016”.

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare

  raadsvergadering van 17 december 2015

   

   

   

  R.S. van Belzen, J. Rijpstra,

  griffier voorzitter