Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling briefadres gemeente Noordwijk 2014
CiteertitelRegeling briefadres gemeente Noordwijk 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 1.1.
 2. Wet basisregistratie personen, art 2.23.
 3. Wet basisregistratie personen, art. 2.38
 4. Wet basisregiistratie personen, art. 2.39
 5. Wet basisregistratie personen, art. 2.40
 6. Wet basisregiistratie personen, art. 2.41
 7. Wet basisregistratie personen, art. 2.45
 8. Wet basisregistratie personen, art. 2.47
 9. Wet basisregiistratie personen, art. 2.49
 10. Wet basisregiistratie personen, art. 2.52
 11. Besluit basisregistratie personen, art. 29.
 12. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:84.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2014nieuwe regeling

27-05-2014

Witte Weekblad,11-06-2014

Onbekend.
03-01-201312-06-2014nieuwe regeling

11-12-2012

Het witte weekblad, 2 januari 2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2014

 

 

Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2014

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

 

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.45, 2.47, 2.49 en 2.52 van de Wet basisregistratie personen, artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen, de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen, artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht en op de circulaires ‘Correcte registratie op een briefadres in de BRP’ en Registratie briefadres om veiligheidsredenen’;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan;

 

besluit vast te stellen:

 

Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2014

 

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;

 • b.

  briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen, die een briefadres ter beschikking stelt;

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de basisadministratie die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

 • 1.

  twee personen die volgens de basisregistratie personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

 • 2.

  twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

 • 3.

  een alleenstaande ouder met kind(eren).

   

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor de aangifte van een briefadres zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen, mits betrokkene niet daadwerkelijk beschikt over een woonadres.

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd

  • e.

   korter dan 2 jaar verblijf in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 derde en vierde lid van de Wet Basisregistratie personen

 • 4.

  Als het opnemen van een woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet gewenst is.

   

Artikel 3 voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  een geldig identiteitsbewijs van de aangever of een kopie daarvan;

 • b.

  de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;

 • c.

  een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden;

 • d.

  een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres;

 • 4.

  De briefadresgever kan toestemming geven aan maximaal twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

   

Artikel 4 Onvolledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte, aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

   

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft;

 • b.

  uit nader onderzoek blijkt dat aanvrager geen recht heeft op een briefadres;

 • c.

  de aangever, niet varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft, en langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  de aangever varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • e.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • f.

  het briefadres een adres betreft waarop al aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens een briefadres is verleend;

 • g.

  het briefadres geen bestaand adres betreft;

 • h.

  het briefadres een postbus is.

   

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub a en b mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal 6 maanden.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub c en d mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven, maar de termijn waarna de burger verplicht is aangifte te doen van vertrekt naar het buitenland mag niet worden overschreden.

 • 3.

  Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste lid geen woonadres heeft gekozen, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 4.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub a en b kan de termijn voor een briefadres met maximaal 6 maanden verlengd worden.

 • 5.

  De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.

 • 6.

  Onverminderd wat is bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid, is diegene waarop het briefadres betrekking heeft gehouden om niet eerder dan vier weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan vijf dagen na de wijziging van zijn adres hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

   

   

   

   

Artikel 7 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadres gemeente Noordwijk 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2014.

 

De secretaris, De burgemeester (wnd.),

 

 

 

drs.ir. J.W. de Vos MPA drs. J.P.J. Lokker