Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageReglement BRP 2014 (getekend).pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201406-01-2014nieuwe regeling

17-06-2014

GVOP

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk

 

Gelet op

• Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

• de Wet bescherming persoonsgegevens

• Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2014

 

Besluiten vast te stellen:

 

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet

  Basisregistratie Personen;

 • 2.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene

  en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig

  openbaar gezag is bekleed;

 • 3.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is

  opgenomen;

 • 4.

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

  ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • 5.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69,

  eerste lid van de Wet Basisregistratie Personen over één persoon in de basisregistratie.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

 

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten

  behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, zijn:

  • a.

   ouderenzorg

  • b.

   maatschappelijk werk

  • c.

   vluchtelingenwerk/inburgering

  • d.

   jeugdwelzijnswerk

  • e.

   woningtoedeling

  • f.

   voeren van een begraafplaatsadministratie

  • g.

   bevorderen van de leesvaardigheid (bibliotheek)

  • h.

   bevorderen van cultureel werk

  • i.

   gezondheidszorg

  • j.

   slachtoffer- en verwantenregistratie

 • 2.

  De volgende categorieën van derden komen in aanmerking voor verstrekking van

  gegevens uit de basisregistratie:

  • a.

   in de gemeente Noordwijk gevestigde instellingen met een niet-commercieel

   doel

  • b.

   landelijke instellingen, stichtingen en verenigingen met een CBF-keurmerk

  • c.

   instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van

   maatschappelijke dienstverlening, algehele gezondheidszorg, kinderopvang,

   jeugdwelzijn, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, werkvoorziening,

   universiteiten of personen/bedrijven/instellingen die zich bezighouden met door de overheid gesteunde of gesubsidieerde onderzoeken op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening of sociale dienstverlening

  • d.

   instellingen ten behoeve van begraafplaatsen

  • e.

   Overheidsorgaan dan wel een persoon of organisatie gevestigd in het buitenland

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking, en werkt terug tot en met

  6 januari 2014.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking

  basisregistratie personen 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2014

De secretaris, De burgemeester (wnd.),

drs.ir. J.W. de Vos MPA drs. J.P.J. Lokker

Bijlage 1 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Autorisatie voor inzage

 

Selectieverstrekkingen