Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015
CiteertitelVerordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 lid 1 en art. 149
 2. Aanbestedingswet, art. 2.24 a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201501-01-201531-12-2018nieuwe regeling

18-02-2015

GVOP

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 februari 2015

 

De raad der gemeente Noordwijk;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2014;

 

Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet

Gelet op artikel 18 Richtlijn 2004/18 jo 2.24 a Aanbestedingswet

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING ALLEENRECHT GEMEENTELIJK GROENONDERHOUD NOORD 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Groenbeheerplan: Het plan waarin is uitgewerkt waaraan het beheer van het gemeentelijk openbaar groen dient te voldoen;

 • b.

  Gemeentelijk openbaar groen: De vrij toegankelijke beplanting zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;

 • c.

  Groenonderhoud: Onder groenonderhoud wordt hier verstaan het verrichten van handmatige, laaggeschoolde, op de SW-geïndiceerden afgestemde werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen; in het kader van deze verordening betreft dit voornamelijk schoffelwerkzaamheden in het noordelijk deel van Noordwijk dat wordt begrensd door Lageweg (oostkant van Noordwijk), Schiestraat, Heilige Geestweg, Zeestraat, Nieuwe Zeeweg, Schoolstraat, Lage Wurft (westkant van Noordwijk);

 • d.

  Wet: De Wet sociale werkvoorziening

 • e.

  SW-bedrijf Maregroep: De door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet;

 • f.

  SW-geïndiceerden: De persoon en of groep van personen die is cq zijn geïndiceerd op grond van de wet.

   

  Artikel 2. Reikwijdte

 • a.

  Deze verordening is van toepassing op het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1.

 • b.

  Het SW-bedrijf De Maregroep heeft het uitsluitend recht op groenonderhoud als bedoeld in het eerste lid.

 • c.

  Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening.

   

  Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening;

   

  Artikel 4. Uitvoering

 • a.

  Het college verstrekt met inachtneming van het Groenbeheerplan de Maregroep opdracht voor het groenonderhoud als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  In de opdrachtverstrekking aan de Maregroep wordt opgenomen op basis van welke parameters de compensatie aan de Maregroep plaatsvindt. Tot deze parameters behoren tenminste: het rooster (dienstregeling), de capaciteit (per perceel) en het subsidiebedrag (per perceel).

   

  Artikel 5. Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op 18 februari 2015, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en is van kracht tot en met 31 december 2018.

   

  Artikel 6. Vervallen voorgaande verordening

  Met het in werking treden van deze verordening vervalt de verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2014.

   

  Artikel 7. Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening alleenrecht gemeentelijk groenonderhoud Noord 2015’.

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2015

   

   

  De gemeenteraad van Noordwijk,

  De griffier, De voorzitter,