Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019
CiteertitelDeelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019

Deelverordening lokaal Noodfonds Noordwijk 2017-2019

 

 

Toelichting algemeen

Huishoudens kunnen financieel in de problemen komen om verschillende redenen. Om er voor te zorgen dat huishoudens niet tussen wal en schip raken, voert de gemeente Noordwijk een lokaal armoedebeleid uit, welke is vastgelegd in de nota ‘Minima doen mee’.

 

Er zijn diverse regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Toch kan zich een situatie voordoen waarbij (bijzondere) bijstandsverlening door de ISD Bollenstreek niet mogelijk is, doch wel sprake is van een schrijnende noodsituatie. De gemeente Noordwijk vindt dat daar in aansluiting op de bestaande regelingen voorzien moet worden. Daarom is een lokaal noodfonds ingesteld.

 

Op basis van deze deelverordening wordt het college aangewezen om de regeling uit te voeren. Het college mandateert deze bevoegdheid aan de afdelingsmanager Ruimte en Samenleving. Onzeker is in hoeverre beroep zal worden gedaan op het noodfonds. Het noodfonds wordt gevoed met € 11.141,-- afkomstig uit de extra rijksgelden voor armoedebestrijding. In deze verordening wordt bepaald dat bijdragen worden verstrekt voor zover het budget toereikend is.

 

Artikelen

1. Doelgroep

In aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds:

inwoners/huishoudens uit de gemeente Noordwijk die:

a. minimaal 6 maanden ingeschreven staan in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van Noordwijk;

b. een zelfstandige woonruimte bewonen en

c. een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum.

 

2. Bevoegdheid

a. Het college kan op aanvraag een bijdrage verstrekken indien sprake is van een schrijnende noodsituatie als gevolg van onvoldoende inkomen in een huishouden.

b. Daarbij stelt het college vooraf uitvoeringsregels vast.

 

3. Criteria

Een bijdrage uit het noodfonds welke dient tot leniging van noodsituaties kan uitsluitend worden verstrekt indien de schrijnende noodsituatie:

a. acuut is;

b. incidenteel is;

c. van beperkte omvang is;

d. niet kan leiden tot een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;

e. oplosbaar is met een incidentele bijdrage.

 

4. Vorm

a. Een bijdrage wordt in de vorm van een eenmalige gift;

b. Uitbetaling vindt plaats in natura, tenzij een dringende reden is dat uitbetaling in geld aan de orde is;

 

5. Procedure

a. De aanvraag wordt ingediend bij het college;

b. De aanvraag bevat persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling;

c. De aanvraag bevat de reden van de aanvraag en is door de aanvrager ondertekend;

d. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt een besluit genomen;

e. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld;

f. Bij het onderzoek kan, indien het college dit noodzakelijk acht, advies worden ingewonnen bij derden.

 

6. Hoogte van de bijdrage

a. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.500,--.

b. Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbare budget toereikend is.

 

7. Evaluatie

a. Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd. Daarna vinden jaarlijks rapportages plaats. Op basis van de rapportage 2017 wordt besloten tot al dan niet in stand houden van het fonds.

b. Het college doet hierbij in elk geval verslag van het aantal aanvragen, de aard van de aanvragen en eventuele aandachtspunten.

 

8. Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college in de geest van deze verordening afwijken van het in de verordening gestelde.

 

Deze verordening is vastgesteld door de raad van Noordwijk op 15 december 2016

 

Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

 

 

 

 

Y. Hermans, J. Rijpstra

griffier wnd voorzitter