Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016 van 17 december 2105 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend.
30-12-201501-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

Het witte weekblad, 29 december 2015

Onbekend.
25-12-201401-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Het witte weekblad, 24 december 2014

Onbekend.
01-01-201431-12-201301-01-2015nieuwe regeling

19-12-2013

Het witte weekblad, 25 december 2013

Onbekend.
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Het witte weekblad, 27 december 2012

Onbekend.
29-12-201101-01-2013nieuwe regeling

21-12-2011

Witte Weekblad,28-12-2011

Onbekend.
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

De Zeekant,23-12-2009

Onbekend.
01-01-200901-01-2009nieuwe regeling

18-12-2008

De Zeekant,24-12-2008

Onbekend.
01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

18-12-2007

De Zeekant,19-12-2007

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017

 

 

 

 

 

 

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 15 december 2016

 

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting“ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

   

   

  Artikel 3 Vrijstellingen

   

  Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

   

   

  Artikel 4 Maatstaf van heffing

   

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde van de woning afzonderlijk, indien de heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld met toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3.

  In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting geheven naar de waarde van de woning.

 • 4.

  De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast.

   

   

  Artikel 5 Belastingtarief

   

  De belasting bedraagt bij een waarde van:

  a. minder dan € 130.000,00 € 509,15

  b. € 130.000,00 tot € 220.000,00 € 753,55

  c. € 220.000,00 tot € 475.000,00 € 1.079,50

  d. € 475.000,00 tot € 795.000,00 € 1.670,00

  e. € 795.000,00 of meer € 2.240,35

   

   

  Artikel 6 Belastingjaar

   

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

   

   

  Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

   

  De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

   

   

  Artikel 8 Wijze van heffing

   

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

   

   

  Artikel 9 Termijnen van betaling

   

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

   

  Artikel 10 Kwijtschelding

   

  Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

   

   

  Artikel 11 Nadere regels door het college van burgermeester en wethouders

   

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

   

   

  Artikel 12 Overgangsrecht

   

  De “Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2016” van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

   

   

  Artikel 13 Inwerkingtreding

   

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

   

   

  Artikel 14 Citeertitel

   

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting Noordwijk 2017”.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare

  raadsvergadering van 15 december 2016

   

   

   

   

  Y.P.A. Hermans, J. Rijpstra,

  griffier wnd. voorzitter