Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Regeling Zorgpauze Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Zorgpauze Noordwijk
CiteertitelRegeling Zorgpauze Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting op de Regeling Zorgpauze Noordwijk.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 2.2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201714-01-2020nieuwe regeling

02-08-2017

Gemeenteblad, Jaargang 2017, nr. 174330

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Zorgpauze Noordwijk

Regeling Zorgpauze Noordwijk

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Gelet op

artikel 2.2.2 van de Wmo 2015 (op grond waarvan het college de algemene maatregelen treft ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers);

Besluit

vast te stellen de

Regeling Zorgpauze Noordwijk

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Mantelzorg

Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015).

Mantelzorger

Iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Zorgpauze

De ontlasting van mantelzorgers door het tijdelijk ondersteunen in of overnemen van de zorg voor de mantelzorgontvanger.

Mantelzorgpas

Een pas uitgegeven door de gemeente Noordwijk ten behoeve van Mantelzorgers. Via de pas wordt aan mantelzorgers de jaarlijkse blijk van waardering toegekend in de vorm van een tegoed. Dit tegoed is besteedbaar bij de aangesloten winkels en welzijnsvoorzieningen. Voor de Zorgpauze is een extra functionaliteit aan de Mantelzorgpas toegevoegd. Hiermee kan de pas gebruikt worden om met een apart tegoed de producten van de Zorgpauze af te rekenen.

Artikel 2. Doel van de regeling

De Zorgpauze heeft tot doel mantelzorgers tijdelijk te verlichten, daarmee overbelasting te voorkomen en mantelzorgers in staat te stellen de zorg langer vol te houden.

Artikel 3. Reikwijdte regeling

 • 1.

  De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond.

 • 2.

  De producten van de Zorgpauze worden alleen binnen de Duin- en Bollenstreek geleverd.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  De Zorgpauze kan worden toegekend aan:

 • a.

  Noordwijkse inwoners die mantelzorgen of mantelzorg ontvangen;

 • b.

  De mantelzorg wordt verleend aan een hulpbehoevende uit de directe sociale omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en;

 • c.

  De mantelzorg per jaar meer dan 8 uren per week en langer dan 3 maanden wordt verleend.

Artikel 5. Inhoud

 • 1.

  De Zorgpauze bestaat uit de volgende producten op de Mantelzorgpas Noordwijk:

 • a.

  Samen-er-uit;

 • b.

  Bezoek;

 • c.

  Bezoek met aandacht voor dementie;

 • d.

  Vervangende zorg thuis;

 • e.

  Advies dementie;

 • f.

  Dagbesteding;

 • g.

  Logeren;

 • h.

  Huishoudelijke ondersteuning.

 • 2.

  Deze producten bestaan uit een vastgesteld aantal uur hulp.

 • 3.

  Het college is bevoegd tot:

 • a.

  Het vaststellen van het jaarlijkse budgetplafond;

 • b.

  Het uitbreiden of wijzigen van de onder lid 1 genoemde producten;

 • c.

  Het vaststellen van de omvang van de onder lid 2 genoemde trajecten.

 • 4.

  Deze producten kunnen alleen afgenomen worden bij de aangesloten partners van de Zorgpauze.

 • 5.

  Per jaar kan een cliënt maximaal 3 producten aanvragen.

 • 6.

  Voor het product Huishoudelijke ondersteuning gelden de volgende aanvullende regels:

 • a.

  Dit product kan zowel bij de mantelzorger thuis als bij de mantelzorgontvanger ingezet worden;

 • b.

  Dit product kan eens per kalenderjaar worden aangevraagd.

 • 7.

  Voor de Zorgpauze wordt geen eigen bijdrage berekend.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag bestaat uit een gesprek met een medewerker van de gemeentelijke welzijnsorganisatie over de zorgsituatie en de mogelijkheden tot verlichting.

 • 2.

  De zorgpauze kan het hele jaar door aangevraagd worden.

 • 3.

  Voor de aanvraag verstrekt de mantelzorger tenminste de volgende gegevens:

 • a.

  Naam, adres, en geboortedatum van de mantelzorger;

 • b.

  Naam, adres en geboortedatum van de mantelzorgontvanger;

 • c.

  kenmerken van de mantelzorg, intensiteit van de mantelzorg en welke relatie mantelzorger en zorgvrager tot elkaar hebben.

Artikel 7. Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De mantelzorger zal als zodanig geregistreerd worden bij de gemeentelijke welzijnsorganisatie.

 • 2.

  De gemeentelijke welzijnsorganisatie kan telefonisch contact opnemen met de mantelzorger of mantelzorgontvanger voor nadere informatie.

 • 3.

  De gemeentelijke welzijnsorganisatie zal telefonisch contact opnemen met de mantelzorger wanneer de mantelzorger heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning.

 • 4.

  De gemeentelijke welzijnsorganisatie zal telefonisch contact opnemen met de aanvrager indien onjuiste of onvolledige gegevens zijn aangeleverd.

 • 5.

  Bij fraude komt de aanvrager in het volgende jaar niet meer in aanmerking voor een zorgpauze.

Artikel 8. Beslissing

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 9. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 dag na publicatie.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Regeling Zorgpauze Noordwijk.

   

  Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 2 augustus 2017

  de secretaris, de burgemeester,

   

   

  L. van der Pol J. Rijpstra