Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening Noordwijk 2018”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel Legesverordening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
 3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

30-11-2017

gmb-2017-233756

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  de stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in openbaar belang aangevraagd;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen of fondsen;

 • e.

  het in behandeling nemen van door Noordwijkse ingezetenen of in Noordwijk gevestigde verenigingen en stichtingen, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, ingediende aanvragen om een vergunning zoals bedoeld in de artikelen 5:15 (venten), 5:18 (standplaats) en 2:25 (evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk dan wel een vergunning (op basis van welk artikel van de verordening dan ook) voor het houden van een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een ideële doelstelling;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal voor elektrische voertuigen en de daarbij behorende infrastructuur;

 • g.

  het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur voor het tot stand brengen van een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een openbare oplaadpaal voor elektrische voertuigen en de daarbij behorende infrastructuur.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en Herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening Noordwijk 2017” van 15 december 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 15 juni 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 11 van de Legesverordening Noordwijk 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 11 van de Legesverordening Noordwijk 2018.

 • 4.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Legesverordening Noordwijk 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Legesverordening Noordwijk 2018.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is januari 2018.

 • 3.

  De in onderdeel 3.2.1 van de tarieventabel genoemde “Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt bekend gemaakt door terinzagelegging bij het Team Openbare orde en veiligheid, Voorstraat 42, Noordwijk.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Noordwijk 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2017

G.C.I. Kager, J. Rijpstra,

Griffier voorzitter

 

Toelichting op artikel 12 Overgangsrecht van de Legesverordening Noordwijk 2018

De in artikel 12, derde en vierde lid bedoelde besluiten betreffen de:

 • a.

  ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017;

 • b.

  ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017;

 • c.

  ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017.