Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Noordwijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Noordwijk 2018
CiteertitelEerste wijziging Legesverordening Noordwijk 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel Legesverordening 2018 wijziging I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019wijziging

19-12-2017

gmb-2017-233757

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Noordwijk 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

gelet op:

- artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

- artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en

- de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

de verordening tot 1e wijziging van de Legesverordening Noordwijk 2018

ARTIKEL I

A. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2018 behorende tarieventabel wordt gewijzigd en komt te luiden:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 65,30

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 52,00

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 65,30

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 52,00

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van

de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 65,30

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 52,00

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

vreemdelingen € 52,00

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 51,05

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 29,05

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd

met een bedrag van € 47,55

 

B. Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2018 behorende tarieventabel wordt gewijzigd en komt te luiden:

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 39,45

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

verhoogd met € 34,10

ARTIKEL II  

De bepalingen die ingevolge artikel I worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde data hebben voorgedaan.

ARTIKEL III  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van de ingang van heffing is 1 januari 2018.

ARTIKEL IV  

Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening Noordwijk 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

19 december 2017.

de secretaris, de burgemeester,

A.J.C. van der Pol J. Rijpstra