Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Aanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk 2015
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting aanpassing verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.9 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201801-02-2019wijziging

14-06-2018

gmb-2018-157559

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk 2015

De raad van de gemeente Noordwijk;

Overwegende dat

- De raad bevoegd is tot het wijzigen van de Verordening jeugdhulp gemeente Noordwijk 2015;

- Op grond van recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) blijkt dat de gemeenteraad

de essentiële onderdelen, waaronder het vaststellen van de hoogte van het persoonsgebonden budget

(pgb) niet aan het college mag delegeren;

- De nu in artikel 6 van het Besluit nadere regels Jeugdhulp gemeente Noordwijk opgenomen bepalingen over de hoogte van het PGB moeten worden opgenomen in de Verordening Jeugdhulp gemeente Noordwijk;

- Aanpassing ten aanzien van de differentiatie van de tarieven gewenst is;

 

Gelet op

artikel 2:9 van de Jeugdwet;

 

Besluit

vast te stellen de Verordening tot wijziging van Verordening Jeugdhulp gemeente Noordwijk 2015.

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordwijk wordt als volgt gewijzigd.

A.

Artikel 1 Begripsbepaling Verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk wordt vervangen door:

Artikel 1 Begripsbepaling Verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

Beleidsplan Hart voor de Jeugd: Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland.

andere jeugdhulpvoorziening: voorziening niet vallend onder de Jeugdwet, op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen;

het college: college van burgemeester en wethouders;

jeugdhulpvraag: behoefte van een jeugdige of een ouder aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen en stoornissen, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van de Jeugdwet;

individuele jeugdhulpvoorziening: een op de jeugdige of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening die door het college in natura of bij pgb wordt toegekend en verstrekt;

Inwoner: Voor een beroep op jeugdhulp moet onder inwoner verstaan worden ‘‘iemand die op grond van de Jeugdwet valt onder de gemeenten die deelnemen aan de gezamenlijk inkoop van Jeugdhulp binnen Holland Rijnland”, met uitzondering van de gemeenten Voorschoten, Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem;

gezinsplan: hulpverleningsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen: overige voorzieningen als bedoeld in artikel 2.9, onder a, van de Jeugdwet, waarvoor geen beschikking van het college vereist is;

pgb: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Jeugdwet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die in de vorm van een individuele voorziening is toegekend van derden te betrekken;

jeugd- en gezinsteam: een multidisciplinair team van ambulant jeugdhulpverleners.

 

B.

Artikel 14a t/m c wordt vervangen door:

Artikel 14 Nadere Regels Jeugdhulp

 

Artikel 14a. Het tarief voor een pgb:

 • 1.

  is gebaseerd op een door de jeugdige en/of zijn ouders opgesteld gezinsplan over hoe zij het pgb gaan besteden;

 • 2.

  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate individuele voorziening in natura;

 • 3.

  is toereikend om effectieve en kwalitatief goede zorg in te kopen.

 

Artikel 14b. Besteding pgb

 • 1.

  Bij toekenning van afzonderlijke budgetten heeft de cliënt binnen deze afzonderlijke budgetten bestedingsvrijheid ten aanzien van de keuze van zorgaanbieder.

 • 2.

  Het is niet toegestaan het budget voor professionele begeleiding in te zetten voor niet-professionele Hulpverlening.

 • 3.

  De cliënt stemt met de zorgaanbieder af op welke wijze de ondersteuning plaatsvindt.

 • 4.

  Het pgb mag uitsluitend worden gebruikt voor de inkoop van de in de beschikking genoemde

voorzieningen en ten behoeve van de verwezenlijking van de bij die voorzieningen genoemde doelen.

 • 5.

  Het budget kan niet besteed worden aan bemiddelings- en administratiekosten en er is geen eenmalig vrij te besteden bedrag.

 • 6.

  Het is mogelijk de reiskosten voor de cliënt en de zorgverlener uit het pgb te betalen voor maximaal € 5,00 per dag. Het college kan dit bedrag indexeren.

 

Artikel 14c. De wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld, is als volgt;

 • 1.

  Indien voor een bepaalde voorziening geen adequate individuele voorziening in natura is ingekocht,wordt ter bepaling van de hoogte van het pgb:

  • een of meerdere offertes opgevraagd;

  • eventueel een nader gesprek gevoerd met de jeugdhulpaanbieder;

  • voor jeugd wordt het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp regio Holland Rijnland gehanteerd,

als basis voor het toe te kennen bedrag aan pgb. De geoffreerde prijs mag dus maximaal het bedrag zijn zoals genoemd in het Tarievenoverzicht Zorg in Natura Jeugdhulp regio Holland Rijnland.

 • 2.

  Als een ondersteuner voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit nadere regels jeugdhulp

gemeente Noordwijk, bedraagt het pgb 100% van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura. De ondersteuner wordt dan aangeduid als “professionele ondersteuner”.

 • 3.

  Het pgb dat wordt ingezet voor diensten door “niet-professionele ondersteuners” (bijvoorbeeld door iemand uit het sociale netwerk van de cliënt) bedraagt voor individuele ondersteuning en persoonlijke verzorging het vaste bedrag van € 20,- per uur, voor groepsgerichte ondersteuning het vaste bedrag van € 30,- per dagdeel en voor kortdurend verblijf het vaste bedrag van € 30,- per etmaal. Het indexeringspercentage is gelijk aan dat voor ondersteuning in natura.

 • 4.

  Het college kan nadere regels en voorwaarden stellen over de toekenning van een pgb. Deze zijn opgenomen in het Besluit nadere regels Jeugdhulp gemeente Noordwijk.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Aanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Noordwijk 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 14 juni 2018

G.C.I. Kager, griffier J. Rijpstra, voorzitter