Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregels “Geen functiewijziging van woning naar toeristische verhuur of tweede woning”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels “Geen functiewijziging van woning naar toeristische verhuur of tweede woning”
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2018nieuwe regeling

23-10-2018

gmb-2018-229395

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels “Geen functiewijziging van woning naar toeristische verhuur of tweede woning”

Beleidsregels:

- Geen medewerking wordt verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan om een woning te gebruiken t.b.v. toeristische verhuur in afwachting van besluitvorming door de gemeenteraad omtrent het beleid daarover.

- Geen medewerking wordt verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan om een woning te gebruiken als tweede woning (voor eigen gebruik) in afwachting van besluitvorming door de gemeenteraad omtrent het beleid daarover.

 

Toelichting:

Het komt steeds vaker voor dat een woning niet gebruikt wordt om in te wonen, maar (illegaal) gebruikt wordt als tweede woning (t.b.v. eigen gebruik) of t.b.v. toeristische verhuur. In beide genoemde gevallen wordt er niet in de woning gewoond door de eigenaar, of een vast bewoner (huurder). Op dit moment is het gebruik van een woning t.b.v. toeristische verhuur of tweede woning (t.b.v. eigen gebruik) niet toegestaan op basis van bestemmingsplannen, de bestemming Wonen.

 

Het college heeft een conceptbeleid opgesteld over het gebruik van woningen. Dit conceptbeleid gaat een participatieproces in. Daarna zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

 

Het conceptbeleid heeft als hoofdlijn dat een woning als woning gebruikt moet (blijven) worden. Als een woning bewoond wordt, is er in de meeste bestemmingsplannen al een regeling opgenomen t.b.v. de nevenfunctie B&B. Een woning gebruiken t.b.v. toeristische verhuur (commercieel exploiteren als zijnde recreatiewoning) of het gebruik als tweede woning voor eigen gebruik is in beginsel niet wenselijk, vanwege de negatieve effecten op woon- en leefomgeving, woningmarkt e.d.

 

Gezien het door het college op dit moment voorgestelde beleid, wil het college geen onherroepelijke juridische besluiten nemen die dergelijk gebruik legaliseren c.q. mogelijk maken, totdat de besluitvorming is afgerond. Dit betekent dat het college geen medewerking zal verlenen aan omgevingsvergunningaanvragen waarbij een woning wordt omgezet naar tweede woning of naar gebruik t.b.v. toeristische verhuur. Voor (een uitgebreide beschrijving van) de gebruikte begrippen toeristische verhuur / tweede woning wordt verwezen naar het conceptbeleid.

 

 

Inwerkingtreding: de dag na publicatie

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 23 oktober 2018