Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent auditcommissie Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent auditcommissie Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019
CiteertitelVerordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2015 en de Verordening Auditcommissie gemeenteraad Noordwijkerhout 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-6459

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent auditcommissie Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019

De raad van de gemeente Noordwijk,

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

gelezen het advies van de Raadsgroep van 19 november 2018;

 

besluit vast te stellen:

 

I Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019.

 

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1. De commissie

Er is een auditcommissie ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 84 Gemeentewet.

Artikel 2. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  De commissie: de auditcommissie;

 • b)

  De raad: de gemeenteraad van Noordwijk;

 • c)

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 • d)

  De accountant: de accountant, die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • e)

  Wet: de Gemeentewet.

 • f)

  Griffier: de op grond van artikel 107 van de Wet benoemde functionaris

Artikel 3. Doel

 • 1.

  De commissie geeft uitvoering aan de taken omschreven in artikel 4.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college

Artikel 4. Taken

De auditcommissie is belast met de advisering aan en overleg namens de raad over de volgende taken:

 • a)

  Het voorbereiden en begeleiden van de aanbesteding van de accountantscontrole.

 • b)

  De aanwijzing, opdrachtverlening, evaluatie en eventuele beëindiging van de aan een externe accountant opgedragen accountantscontrole.

 • c)

  Het zijn van een eerste aanspreekpunt voor de accountant naar de raad voor de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

 • d)

  het voeren van technisch overleg met de accountant over het controleplan, de boardletter, de jaarrekening en het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

 • e)

  het uitbrengen van een inhoudelijk advies inzake het controleplan, boardletter en jaarrekening.

 • f)

  Het uitbrengen van inhoudelijk advies inzake de financiële verordening

 • g)

  het begeleiden van (aanvullende) opdrachten vanuit de raad aan de accountant;

 • h)

  het inhoudelijk bespreken van (financiële) onderwerpen inzake grondbeleid.

Artikel 5. Samenstelling van de commissie

 • a)

  de commissie bestaat uit vijf leden, zijnde raadsleden of commissieleden, doch maximaal één lid per fractie, met dien verstande dat minimaal drie van de leden raadslid dienen te zijn;

 • b)

  De leden worden voorgedragen door de fracties en door de raad benoemd.

 • c)

  Leden van de commissie worden bij afwezigheid niet vervangen.

 • d)

  De commissie benoemt uit haar midden een raadslid als voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de commissie uit haar midden in zijn vervanging.

 • e)

  De griffier of diens plaatsvervanger is secretaris van de commissie

Artikel 6. Vaste Adviseurs

 • a)

  De commissie heeft de volgende vaste adviseurs: de portefeuillehouder financiën, het hoofd van de afdeling financiën en de concerncontroller.

 • b)

  De commissie kan besluiten aanvullende adviseurs vanuit de ambtelijke organisatie of extern aan te wijzen indien zij dit uit hoofde van specifieke expertise wenselijk acht.

 • c)

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder een of meer adviseurs.

Artikel 7. Zittingsduur

 • a)

  De leden van de commissie worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad. Dit geldt eveneens voor tussentijdse

 • b)

  benoemingen in geval van opengevallen plaatsen.

 • c)

  2. Het lidmaatschap vervalt indien het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap beëindigd wordt, door ontslagname of door een door de raad met

 • d)

  redenen omkleed besluit.

Artikel 8. Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het – behoudens spoedeisend belang - tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie

Artikel 9. Vergaderingen en verslaglegging

 • a)

  De commissie vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee van haar leden dit noodzakelijk achten. Voor de vergaderingen van de commissie geldt een oproepingstermijn van minimaal één week.

 • b)

  Vergaderingen vinden alleen plaats als in de vergadering meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • c)

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • d)

  Van iedere vergadering wordt een verslag en besluitenlijst opgesteld. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie. Vastgestelde besluitenlijsten zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • e)

  Vastgestelde niet openbare besluitenlijsten worden als vertrouwelijk (De werkgroep heeft zich gerealiseerd wat in juridische zin het onderscheid is tussen geheimhouding en vertrouwelijkheid, maar is van oordeel dat in casu geheimhouding een te zwaar middel is) stuk ter kennis gebracht aan de raad, burgemeester en wethouders en de adviseurs. Zij liggen voor de raads- en commissieleden vertrouwelijk ter inzage op de griffie.

Artikel 10. Besluitvorming

 • a)

  besluiten van de auditcommissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; alleen de leden van de auditcommissie hebben stemrecht.

 • b)

  Bij het staken van de stemmen wordt de besluitvorming over het onderwerp uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen ook in die vergadering, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 11. Informeren raad

 • a)

  De commissie informeert de raad via de commissie belast met financiën over de gemaakte afspraken met de accountant en/of adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • b)

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de raad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

   

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 12. Intrekking oude verordening

De Verordening Auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2015 en de Verordening Auditcommissie gemeenteraad Noordwijkerhout 2015 worden hierbij ingetrokken.

 

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Noordwijk 2019.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2019,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

,voorzitter

M.R. Fabbricotti

,griffier