Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk
CiteertitelUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 bij Uitvoeringsregeling gemeent belast Bijlage 1A behorende bij Uitvoeringsregeling Bijlage 2 behorende bij de Uitvoeringsregeling Bijlage 3 behorende bij de Uitvoeringsregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 7. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 8. artikel 237 van de Gemeentewet
 9. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 10. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-8158

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gemeentelijke belastingen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

[Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van Noordwijkerhout. In dit geval mag u ook Noordwijkerhout lezen waar Noordwijk staat.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;

 

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid, en artikel 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Noordwijk geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

 

besluit;

 

vast te stellen de:

 

UITVOERINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN NOORDWIJK

 

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Noordwijk op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopige gevorderde bedrag. Artikel 3 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze uitvoeringsregeling verstaat onder:

 • a.

  Heffingsambtenaar: de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar;

 • b.

  Verordening toeristenbelasting: de bij raadsbesluit vastgestelde Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting;

 • c.

  Verordening hondenbelasting: de bij raadsbesluit vastgestelde Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting;

 • d.

  Verordening precariobelasting: de bij raadsbesluit vastgestelde Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting;

 • e.

  Legesverordening: de bij raadsbesluit vastgestelde Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 3 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting en de hondenbelasting die niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen veertien dagen na afloop van die periode bij de Heffingsambtenaar een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, is de belastingplichtige gehouden binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de Heffingsambtenaar een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 3.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier (met toelichting) dat in overeenstemming is met het in bijlage 1 opgenomen model.

 • 4.

  Als formulieren van de aangiftebiljetten hondenbelasting worden vastgesteld:

  • a.

   voor het doen van aangifte van een of meer honden, het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 2 opgenomen model;

  • b.

   voor het afmelden van een of meer honden, het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage 3 opgenomen model.

 • 5.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en binnen een maand met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing bij de toeristenbelasting

 • 1.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoenplaats en seizoenplaats) en bij toeristische plaatsen bij arrangementen opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats en/of arrangement gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 5 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

 • 1.

  Voor de toepassing van de Verordening toeristenbelasting en de onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam en woonplaats van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform Bijlage 1A bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  De verplichting bedoeld in het vorige lid geldt niet als er een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Een ongenummerd bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en derde lid.

 • 5.

  In het geval een nachtverblijfregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen dan wel, in geval van een (verlengd) voorseizoenarrangement, een naseizoenarrangement of een maandarrangement, voor mobiele kampeeronderkomens op toeristische plaatsen, dient in het nachtverblijfregister te worden bijgehouden het aantal verhuurde plaatsen per soort standplaats onderscheidenlijk soort arrangement.

 • 6.

  Indien een belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, hoeft hij voor de daar genoemde plaatsen uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de soort standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 7.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de Heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 8.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 10.

  Voor zover er op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van vijf jaar.

Artikel 4 Voorlopige aanslag/kennisgeving voorlopig gevorderd bedrag

 • 1.

  De Heffingsambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffing en reeds opgelegde voorlopige aanslagen of voorlopig gevorderde bedragen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan:

  • a.

   voor de toeristenbelasting en de precariobelasting worden vastgesteld op 80% van de meest recente belastingaanslag, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Indien de hoogte van de voorlopige aanslag niet met toepassing van het bepaalde in de vorige volzin kan worden vastgesteld, stelt de Heffingsambtenaar de voorlopige aanslag door inschatting vast. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van een van de twee voorgaande volzinnen berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag;

  • b.

   voor de leges als bedoeld in de tarieventabel behorend bij de Legesverordening, voor zover de aanleg- of de bouwkosten de grondslag vormen, geschieden op grond van een raming van de aanlegkosten als bedoeld in sub onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel dan wel een raming van de bouwkosten als bedoeld in subonderdeel 2.1.1.2 van de tarieventabel. Op de raming van de bouwkosten zijn de ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijk’ van toepassing. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de voorlopige aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de voorgaande volzinnen berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 5 Rente

 • 1.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 25,00 niet te boven gaat.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 31 december 2018.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk'.

 

Noordwijk, 18 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris

de burgemeester,

Bijlage 1 behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

 

 

Datum uitreiking/verzending: ………………………………………………………………………..

 

U dient dit aangiftebiljet binnen een maand na ontvangst te retourneren.

 

 

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2019

Naam ……………………………………………………………………………........................

Adres …………………………………………………………………………..........................

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

Telefoonnummer …………………………………………………………………………….........

Bedrijfsnaam ……………………………………………………………………………..............

Adres van het bedrijf ……………………………………………………………………………..

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

 

 • 1.

  FORFAIT OF WERKELIJK AANTAL OVERNACHTINGEN KAMPEERTERREINEN

   

  Alleen bestemd voor:

   

  • a.

   mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaar- en seizoenplaatsen en (niet vaste) seizoenplaatsen en gebruikt voor recreatief gebruik door één en hetzelfde gezin of echtpaar dan wel dezelfde persoon of personen

  • b.

   mobiele kampeeronderkomens op toeristische plaatsen, alleen voor de arrangementen die zijn genoemd onder ‘soort arrangement’ 

 

U kunt per soort standplaats aangeven of u kiest voor het forfait, of dat u naar het werkelijk aantal overnachtingen belast wilt worden. Indien u kiest voor het forfait, dient u per soort standplaats aan te geven hoeveel verhuurde standplaatsen er zijn. Indien u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen, dient u per soort standplaats aan te geven wat het werkelijk aantal overnachtingen is dat is gerealiseerd door personen die niet in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordwijk¹ zijn ingeschreven.

 

Soort plaats

Keuze

Invullen

Vaste jaarplaatsen*

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

Vaste seizoenplaatsen*

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

(niet-vaste) Seizoenplaatsen*

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

 

 

-----> *Per soort plaats is slechts 1 keuze mogelijk

 

 

¹ per 1 januari 2019 de gemeente Noordwijk die ontstaat door fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijk

 

 

 

Soort arrangement

Keuze

Invullen

Voorseizoenarrangement*

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

Verlengd voorseizoenarrangement *

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

Naseizoenarrangement*

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

Maandarrangement *

forfait

aantal verhuurde plaatsen:

……

○ werkelijk aantal

aantal overnachtingen:

……………

overnachtingen

    

  

 

 

----> *Per soort arrangement is slechts 1 keuze mogelijk.

 

 

   

 • 2.

  WERKELIJK AANTAL GEREALISEERDE OVERNACHTINGEN OVERIGE VERBLIJFSVORMEN

   

  Bestemd voor:

   

  • a.

   mobiele kampeeronderkomens op toeristische plaatsen (voor arrangementen kan gekozen worden voor het forfait, zie onder 1)

  • b.

   vakantiewoningen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook

 

 

  

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Noordwijk¹ zijn ingeschreven.

  

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………………………..

 

   

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

  

Datum: …………………………… Handtekening: ………………………………………………….

          

 

 

 

¹ per 1 januari 2019 de gemeente Noordwijk die ontstaat door fusie van de gemeenten

Noordwijk en Noordwijk

 

 

   

Toelichting op het aangiftebiljet toeristenbelasting

 

Verordening toeristenbelasting

Vanaf 1 januari 2019 is de Verordening toeristenbelasting 2019 van kracht.

In deze verordening is geregeld dat een ieder die aan niet-inwoners van de gemeente gelegenheid biedt tot het houden van nachtverblijf tegen betaling, toeristenbelasting verschuldigd is.

De belasting wordt berekend over het aantal overnachtingen door niet-inwoners van de gemeente. De belastingplichtige (de verblijfbieder) mag de belasting bij de verblijfhouder (gast) afzonderlijk in rekening brengen. De verordening en de tarieven zijn te raadplegen via www.BelastingenBollenstreek.nl.

 

Aangiftebiljet toeristenbelasting

Met het aangiftebiljet wordt u als belastingplichtige in staat gesteld het aantal overnachtingen, gerealiseerd in het belastingjaar, aan de gemeente kenbaar te maken. De Heffingsambtenaar zal vervolgens een aanslag toeristenbelasting opleggen gebaseerd op het ingevulde aangiftebiljet.

 

Het aangiftebiljet is onderverdeeld in twee onderdelen:

 • 1.

  Bestemd voor verblijfbieders van mobiele kampeeronderkomens, vakantie-onderkomens en stacaravans op vaste jaar- en seizoenplaatsen en (niet-vaste) seizoenplaatsen op kampeerterreinen en uitsluitend bij recreatief gebruik en verhuur aan dezelfde persoon of personen of één en hetzelfde gezin of echtpaar, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (jaar, seizoen).

  Voor mobiele kampeeronderkomens op toeristische plaatsen kan ALLEEN van het forfait gebruik worden gemaakt voor de arrangementen, die in het aangiftebiljet zijn genoemd onder ‘Soort arrangement’. Gekozen kan worden voor het forfait of voor het werkelijk aantal overnachtingen.

 

 • 2.

  Bestemd voor alle overige vormen van verblijf, waaronder mobiele kampeeronderkomens en vakantie-onderkomens op toeristische plaatsen, waarbij geen sprake is van een arrangement.

  Uitsluitend aangifte van het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 1.

  Forfait of werkelijk aantal overnachtingen: (mini)campings en kampeerterreinen

   

  • >

   Forfait

   Het forfait is bedoeld als een vereenvoudiging van de administratieve handelingen die door de belastingplichtige moeten worden verricht om tot de vaststelling van het aantal gerealiseerde overnachtingen op vaste jaar- of seizoenplaatsen en (niet-vaste) seizoenplaatsen te komen.

   Het aantal overnachtingen wordt bepaald aan de hand van het forfait genoemd in artikel 6 van de verordening. Hierbij wordt per soort standplaats (vakantie-onderkomen, stacaravan etc.) het aantal personen dat overnacht en het aantal maal dat wordt overnacht bepaald. Het aantal personen maal het aantal overnachtingen vormt vervolgens de heffingsmaatstaf. Deze heffingsmaatstaf wordt met het tarief vermenigvuldigd om het bedrag aan verschuldigde belasting te berekenen.

    

   Het forfait is alleen van toepassing ingeval de standplaats recreatief wordt gebruikt en wordt verhuurd aan dezelfde persoon of personen of één en hetzelfde gezin of echtpaar, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (jaar, seizoen). Verhuureenheden op standplaatsen welke worden ingezet voor toeristische plaatsen (kort kamperen) zijn expliciet uitgesloten, met uitzondering van de arrangementen, die in het aangiftebiljet zijn genoemd onder ‘Soort arrangement’.

    

   Voorbeeld berekening forfait:

   Verblijfbieder X heeft een kampeerterrein met 25 vaste seizoenplaatsen. De heffingsmaatstaf wordt als volgt bepaald. Het aantal personen dat per vaste seizoenplaats overnacht wordt gesteld op 2,2 (artikel 6, lid 1, sub b van de verordening). Het aantal maal dat per persoon op vaste seizoenplaatsen wordt overnacht wordt gesteld op 53 (artikel 6, lid 2, sub b). De heffingsmaatstaf bedraagt 25 x 2,2 x 53 = 2.915 overnachtingen.

    

   Indien u kiest voor één of meerdere forfaits dient u op het aangiftebiljet onder 1 aan te kruisen dat u gebruik maakt van het forfait voor een bepaald soort plaats/arrangement en vermeld u vervolgens het aantal plaatsen dat in het belastingjaar daadwerkelijk verhuurd is geweest aan niet-inwoners van de gemeente Noordwijk.

    

  • >

   Werkelijk aantal overnachtingen op (mini)campings en kampeerterreinen

   Als u geen gebruik wenst te maken van het forfait, dan kunt u het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen op de vaste jaar- of seizoenplaatsen en (niet-vaste) seizoenplaatsen opgeven.

    

    

   In dat geval dient u een controleerbare registratie te voeren waaruit blijkt welke gast, wanneer en met hoeveel personen op een van uw vaste jaar- of seizoenplaatsen of (niet-vaste) seizoenplaatsen gedurende het belastingjaar daadwerkelijk verblijf heeft gehouden. Deze registratie geschiedt aan de hand van het nachtverblijfregister of – indien u toestemming heeft van de gemeente – door middel van uw eigen registratiesysteem.

    

    

   Indien u kiest voor het doen van aangifte van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen op de onder 1 genoemde plaatsen en arrangementen dient u op het aangiftebiljet onder 1 aan te kruisen dat u kiest voor het werkelijk aantal overnachtingen voor een bepaald soort plaatsen en vermeld u vervolgens het aantal overnachtingen dat in het belastingjaar daadwerkelijk nachtverblijf is gehouden door niet-ingezetenen van de gemeente.

    

  • 2.

   Werkelijk aantal overnachtingen, bestemd voor: 

   • Verblijfbieders met een (mini)camping of kampeerterrein, die toeristische plaatsen (kort kamperen) verhuren (voor arrangementen kan voor het forfait worden gekozen, zie onder 1.);

   • Verblijfbieders, zijnde eigenaren van ‘gemeubileerde woningen’, die voor hun eigen verblijf forensenbelasting betalen en daarnaast de woning tegen vergoeding beschikbaar stellen aan niet-ingezetenen van de gemeente;

   • Verblijfbieders die een hotel, pension, of een vakantieboerderij exploiteren, kamers verhuren, vakantiewoningen/appartementen of caravans/chalets verhuren en alle niet nader genoemde vormen van verblijf bieden.

 

 

Vermeld in de daartoe bestemde ruimte het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen door niet-ingezetenen van de gemeente.

 

Indien een door de gemeente voorgeschreven nachtverblijfregister wordt gevoerd dan kan het totaal aantal overnachtingen, met betrekking tot het betreffende belastingjaar, uit het register worden overgenomen.

 

Ondertekening

Door ondertekening verklaart u de gevraagde gegevens waarheidsgetrouw te hebben vermeld.

 

Aanslag toeristenbelasting

Na ontvangst van het aangiftebiljet zal de definitieve aanslag toeristenbelasting over het betreffende belastingjaar aan u worden opgelegd.

 

Controle aangifte toeristenbelasting

De gemeente kan op elk moment gedurende het belastingjaar en na ontvangst van de aangiften besluiten een controle uit te voeren op naleving van de registratieverplichting en/of op de juistheid van de aangiften.

 

Bijlage 1A behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

 

 

 

 

 

Belasting

plichtige

 

 

 

 

Periode: _________

Naam

 

 

 

 

No: _____________

Adres

 

 

 

 

 

Postcode/

woonplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACHTVERBLIJFREGISTER TOERISTENBELASTING

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal

 

datum

aantal

Naam en Voorletters

Woonplaats

personen

 

aankomst

vertrek

overnachtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

 

 

Datum uitreiking/verzending: ………………………………………………………………………..

 

U dient dit aangiftebiljet binnen een maand na ontvangst te retourneren.

 

AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING AANMELDING HONDEN

Naam en voorletters : _________________________________________________

Adres : _____________________________________________________________

Postcode/woonplaats : ________________________________________________

Geboortedatum : _____________________________________________________

Telefoonnummer : ____________________________________________________

E-mailadres : ________________________________________________________

 

 • 1.

  Bent u houder van één of meer hond(en)? Ja/Nee

  Indien ja, hoeveel honden houdt u (incl. deze aanmelding) aantal:….………………………...

 

 • 2.

  Sinds welke datum bent u houder van deze hond(en)? Datum:….………………………..

 

 • 3.

  Dient de hond als blindengeleidenhond?*    Ja/Nee

 

 • 4.

  Is de hond als gehandicaptenhond aan een gehandicapte

  ter beschikking gesteld? * Ja/Nee

   

 • 5.

  Bent u houder van een geldig diploma afgegeven door de

  Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging? * Ja/Nee

 

 • 6.

  Is de hond jonger dan drie maanden? Ja/Nee

  Zo ja, wat is de geboortedatum van uw hond?    Datum:….………………………..

 

 • 7a

  Houdt u de hond(en) bedrijfsmatig in een hondenasiel voor het

  in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen 

  of waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan? Ja/Nee

 • 7b

  Houdt u hond(en) bedrijfsmatig in voorraad in een kennel,

  uitsluitend ten verkoop of aflevering hond? Ja/Nee

  Indien ja op 7a of 7b, op welke datum en onder welk nummer

  staat het asiel of de kennel geregistreerd bij het Ministerie van

  Economische zaken?   Datum:….………………………..

  Nummer: ….……………………................................

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

 

Datum: …………………………… Handtekening: ………………………………………………….

   

 

*bewijsstukken bijvoegen

  

Bijlage 3 behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Noordwijk

 

Datum uitreiking/verzending: ………………………………………………………………………..

U dient dit aangiftebiljet binnen een maand na ontvangst te retourneren.

 

AANGIFTEBILJET HONDENBELASTING AFMELDING HONDEN

 

Achternaam : _____________________________________

Voorletters : ______________________________________

Adres : __________________________________________

Postcode/woonplaats : ______________________________

Geboortedatum : __________________________________

Telefoonnummer : _________________________________

E-mailadres : _____________________________________

 

 • 1.

  Datum verandering belastingplicht Datum: ….………………………..

   

 • 2.

  Is de hond overleden? Ja/Nee

  (zo ja, kopie van euthanasieverklaring van de dierenarts meesturen)

   

 • 3.

   Heeft de hond een nieuwe eigenaar? Ja/Nee

  (naam, adres van de nieuwe eigenaar invullen)

  Naam: ………………………………………………………………………………………….

  Adres: ………………………………………………………………………………………….

  Woonplaats: ………………………………………………………………………………..

 • 4.

   Andere reden:

  ……………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………

   

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

Datum: …………………………… Handtekening: ………………………………………………….