Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk
CiteertitelBeleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Gehandicaptenparkeerplaatsen Noordwijk 2001 en de Verordening Gehandicaptenparkeerplaatsen Noordwijkerhout 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 26 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201931-07-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9420

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent gehandicaptenparkeerplaatsen Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk

 

Gelet op artikel 26 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

Overweegt dat

in artikel 26 RVV 1990 het parkeerregime op een gehandicaptenparkeerplaats wordt geregeld. Het omvat de bevoegdheid om te parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor een gehandicaptenvoertuig c.q. een motorvoertuig op meer dan twee wielen, waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar is aangebracht en een verbod om te parkeren voor andere weggebruikers. Daarnaast is geregeld dat een zogenoemde gehandicaptenparkeerkaart op kenteken slechts mag worden gebruikt door dat betreffende motorvoertuig. Verder dan deze omschrijving wordt er niets geregeld betreffende toewijzing e.d..

 

Besluit

Vast te stellen de Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen

Artikel 1 Algemeen

De ISD Bollenstreek voert voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen de aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart uit. Inwoners van deze gemeenten met een handicap komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Toetsing van aanvragers voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt plaats door en onder verantwoordelijkheid van de ISD Bollenstreek.

De ISD geeft drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten uit:

 • 1.

  een bestuurderskaart (B). Deze kaart wordt uitgereikt aan mensen die zelf een motorvoertuig op meer dan twee wielen (kunnen) besturen en met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen.

 • 2.

  een passagierskaart (P). Deze kaart wordt uitgereikt aan mensen die met een ander meerijden en met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen.

 • 3.

  een instellingenkaart (I). Deze kaart is bedoeld voor instellingen die beschikken over vervoermiddelen om hun bewoners met een handicap, die met of zonder gebruik van een hulpmiddel (stok, krukken of rollator) niet meer dan 100 meter kunnen lopen, te vervoeren.

Daarnaast is een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart mogelijk.

De gemeente Noordwijk faciliteert houders van een gehandicaptenparkeerkaart gebruik te kunnen maken van speciaal voor hen bedoelde gehandicaptenparkeerplaatsen op de openbare weg.

Artikel 2 Aanwijzing

 • 1.

  Aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg geschiedt bij verkeersbesluit en alleen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart krachtens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid met een RVV-bord E6.

 • 3.

  Een zogenoemde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt aangeduid met RVV-bord E6 met een onderbord met daarop het kenteken van het betreffende motorvoertuig, conform artikel 26c RVV 1990.

Artikel 3 Algemene gehandicaptenparkeerplaats

 • 1.

  Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden enkel aangelegd bij gebouwen en voorzieningen, waarin gelijktijdig meerdere houders van een gehandicaptenparkeerkaart aanwezig kunnen zijn. Toelichting: denk hierbij aan wooncomplexen, flats, (zorg)instellingen, sporthallen/-terreinen en winkelcentra. Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen bij dergelijke gebouwen en voorzieningen wordt bepaald aan de hand van landelijk gehanteerde kentallen, zoals die door CROW worden uitgegeven.

 • 2.

  Een algemene gehandicaptenparkeerplaats vervalt als gebouw of voorziening ophoudt te bestaan.

 • 3.

  De afmeting van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is minimaal 2,50 meter bij 5,00 meter; het betreffende parkeervak wordt met een aanduiding gemarkeerd (een wit kruis, een specifieke P-tegel, of iets dergelijks). De gemeente Noordwijk kiest bij voorkeur voor haaks parkeren voor gehandicapten boven langsparkeren. De maatvoering en situering van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is er zoveel mogelijk op gericht dat gehandicapten vanuit de auto kunnen overstappen in een rolstoel. Gehandicapten die gebruikmaken van een rollator kunnen prima op reguliere haaksparkeerplaatsen staan, omdat de rollator meestal uit de achterbak moet worden gehaald.

 • 4.

  Het aanwijzen/opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is een besluit dat valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het genomen/te nemen besluit is een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Artikel 4 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 • 1.

  Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (B), zijnde bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op voorwaarde dat zij geen eigen parkeergelegenheid hebben. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan alleen in de nabijheid van de woning van de aanvrager op de openbare weg worden gesitueerd. De gemeente Noordwijk houdt zich het recht voor de juiste locatie te bepalen.

 • 2.

  De afmeting van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is minimaal 2,50 meter bij 5,00 meter; het betreffende parkeervak wordt met een aanduiding gemarkeerd (een wit kruis, een specifieke P-tegel, of iets dergelijks). De gemeente Noordwijk kiest bij voorkeur voor haaks parkeren voor gehandicapten boven langsparkeren.

  De maatvoering en situering van een algemene gehandicaptenparkeerplaats is er zoveel mogelijk op gericht dat gehandicapten vanuit de auto kunnen overstappen in een rolstoel. Gehandicapten die gebruikmaken van een rollator kunnen prima op reguliere haaksparkeerplaatsen staan, omdat de rollator meestal uit de achterbak moet worden gehaald.

 • 3.

  Het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vindt plaats via een besluit. Dit houdt in dat een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet gebeuren op basis van de Awb artikelen 4:1 tot en met 4:6. De aanvrager moet schriftelijk een verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders met een aanvraagformulier (te vinden op de website van de gemeente Noordwijk).

 • 4.

  Het aanwijzen/afwijzen van een aanvraag is een besluit dat valt onder de bezwaar- en beroepsprocedure van de Awb. Het aanwijzen van een parkeerplaats is een verkeersbesluit, op basis van artikel 12a van het BABW.

 • 5.

  Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (P), zijnde passagiers van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig, komen niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

 • 1.

  De verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg mogen niet in het gedrang komen door het toewijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Dit is onder andere het geval:

  • a.

   ter plaatse van een stopverbod;

  • b.

   in de nabijheid van een hoek van een straat;

  • c.

   op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h zonder parkeergelegenheid.

 • 2.

  Indien blijkt dat de verkeersveiligheid of de doorstroming in het gedrang is, wordt geen algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen.

Artikel 6 Intrekkingsgronden

Het college kan het besluit tot toekenning van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken intrekken:

 • a.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen verhuisd is;

 • b.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een auto is;

 • c.

  indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart (B) is;

 • d.

  na overlijden van degene aan wie de parkeerplaats was toegewezen;

 • e.

  indien de parkeerplaats is toegewezen op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en keuring bekend zou zijn geweest;

 • f.

  indien er geen medische noodzaak meer is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar haar oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor de aanvrager leidt, kan het college afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 8 Kosten

 • 1.

  De aanlegkosten voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats zijn voor rekening van de gemeente Noordwijk.

 • 2.

  Indien de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegekend, worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten zijn vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Noordwijk. Bij wijziging van het kenteken of verhuizing binnen de gemeente worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 Aanvraag

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier (te vinden op de website van de gemeente Noordwijk).

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag.

 • 2.

  De termijn als bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste met vier weken worden verlengd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de ‘Verordening Gehandicaptenparkeerplaatsen Noordwijk 2001’ en ‘Verordening Gehandicaptenparkeerplaatsen Noordwijkerhout 2018’ ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Noordwijk.

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

de secretaris,

C. Hof

 

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld