Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent een huwelijkslocatie beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent een huwelijkslocatie beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie gemeente Noordwijk 2019
Citeertitelbeleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie (2014).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201902-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9441

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent een huwelijkslocatie beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie gemeente Noordwijk 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 63, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

 

besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregel inzake het aanwijzen van een huwelijkslocatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  College : het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Huwelijk : huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • c.

  Eigenaar : de eigenaar, beheerder, exploitant of rechthebbende van een gebouw

 • d.

  Gemeente : de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Bruidspaar : personen die een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan;

Artikel 2 Aanwijzing huwelijkslocatie

 • 1.

  Het college kan op verzoek van de eigenaar van een in de gemeente gelegen gebouw, anders dan het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zitting heeft, als locatie voor het voltrekken van een huwelijk aanwijzen;

 • 2.

  Een locatie wordt aangewezen als permanente of seizoensgebonden huwelijkslocatie. Het aanwijzen van een locatie voor één huwelijk is niet mogelijk.

Artikel 3 Algemene Voorwaarden

 • 1.

  De huwelijkslocatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Noordwijk;

 • 2.

  De huwelijkslocatie dient te voldoen aan het openbaarheidsvereiste (vrij en voor iedereen toegankelijk). Aanwijzen van een (deel van een) woonhuis als huwelijkslocatie is niet mogelijk;

 • 3.

  De huwelijkslocatie dient toegankelijk te zijn voor mindervaliden;

 • 4.

  De huwelijkslocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;

 • 5.

  De huwelijkslocatie moet een gebouw of de bij het gebouw behorende tuin of terras zijn;

 • 6.

  De huwelijkslocatie dient representatief zijn. Daarnaast moet het passen bij de ceremonie en moet de ruimte schoon, opgeruimd en onderhouden zijn;

 • 7.

  Het moet algemeen bekend zijn dat de locatie als huwelijkslocatie in gebruik is; Wanneer de locatie onderdeel is van een stichting, vereniging of soortgelijke organisatie, wordt de locatie ook opengesteld voor niet-leden;

 • 8.

  De huwelijkslocatie dient voor iedereen beschikbaar te zijn ongeacht levensovertuiging, religie of seksuele geaardheid;

 • 9.

  De huwelijkslocatie dient te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder bouwverordening, bouwbesluit, Algemene Plaatselijke Verordening, evenals wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen en/of verzekeringen;

Artikel 4 Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn/haar werk ongestoord kunnen verrichten;

 • 2.

  Er dient een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig te zijn;

 • 3.

  De huwelijkslocatie dient te beschikken over sanitaire voorzieningen;

 • 4.

  Te allen tijde, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden, moet kunnen worden uitgeweken naar een, aan de huwelijkslocatie gekoppelde, overdekte ruimte;

 • 5.

  Aanwijzingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand met betrekking tot inrichting van de ruimte waar het huwelijk voltrokken wordt of uitwijk naar een overdekte ruimte dienen te worden opgevolgd door de eigenaar van de locatie;

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

 • 1.

  De gemeente draagt zorg voor de huwelijksakte en het laten voltrekken van het huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 2.

  De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de huwelijkslocatie;

 • 3.

  Activiteiten en/of feesten buiten de huwelijksceremonie vallen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen en/of verzekeringen voor nevenactiviteiten;

 • 4.

  De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor de inrichting en verzorging van de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken;

 • 5.

  Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar van de huwelijkslocatie;

 • 6.

  De kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van het bruidspaar. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de eigenaar van de huwelijkslocatie;

 • 7.

  De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade en persoonlijk letsel, die wordt geleden door het gebruik van het gebouw als huwelijkslocatie;

 • 8.

  De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit meningsverschillen tussen eigenaar en bruidspaar over het gebruik van de huwelijkslocatie en/of het niet nakomen van afspraken tussen eigenaar van de locatie en het bruidspaar.

Artikel 6 Annulering huwelijksvoltrekking

Het niet voldoen aan voorwaarden en verantwoordelijkheden van eigenaar of bruidspaar kan een reden zijn om de voltrekking van een huwelijk niet op de overeengekomen datum, tijd of locatie te laten plaatsvinden.

Artikel 7 Aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag tot aanwijzing van een huwelijkslocatie moet schriftelijk worden ingediend door de eigenaar van een gebouw;

 • 2.

  Aan een aanvraag tot aanwijzing van een huwelijkslocatie zijn geen kosten verbonden.

Artikel 8 Intrekken aanwijzing huwelijkslocatie

De aanwijzing als huwelijkslocatie wordt ingetrokken wanneer:

 • a.

  De locatie niet (meer) voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in deze regeling, of

 • b.

  De aanwijzing is gebaseerd op onjuist verstrekte gegevens, of

 • c.

  De aanvrager een verzoek hiertoe indient.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019

 • 2.

  De beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie (2014) wordt ingetrokken;

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “beleidsregel aanwijzing huwelijkslocatie gemeente Noordwijk 2019”.

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld