Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement Burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement Burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelReglement Burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het reglement Burgerlijke stand Noordwijkerhout 2018 en het reglement Burgerlijke stand Noordwijk 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201902-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9442

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement Burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, besluit vast te stellen:

Reglement burgerlijke stand gemeente oordwijk 2019.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  De wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 2.

  Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • 4.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • 5.

  Huis der gemeente: alle gebouwen welke bij raadsbesluit of bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • 6.

  Huwelijk: een huwelijk, of geregistreerd partnerschap;

 • 7.

  Verbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap;

 • 8.

  Budgetverbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap met een sobere ceremonie tegen gereduceerd tarief.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende die de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente;

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Leiding van de dienst

De Teamcoach Cluster 1 KCC/Communicatie of diens plaatsvervanger, is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Openstelling

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • 1.

  Voor huwelijksvoltrekkingen in het gemeentehuis op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur – 16:30 uur;

  • b.

   zaterdag van 9:00 uur – 14:00 uur.

 • 2.

  Voor huwelijksvoltrekkingen in een aangewezen huis der gemeente (m.u.v. gemeentehuis) op:

  • a.

   maandag tot en met zaterdag van 8:30 uur – 20:00 uur;

  • b.

   zondag van 13:00 uur – 20:00 uur.

 • 3.

  Voor overige werkzaamheden (op afspraak) op maandag tot en met vrijdag gedurende reguliere openingstijden van de gemeente;

 • 4.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend;

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren;

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau;

 • 7.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de tijden in het eerste lid.

Artikel 5 Kosteloze verbintenissen

 • 1.

  De kosteloze verbintenissen worden uitsluitend gesloten op maandag om 9:00 uur en 9:15 uur;

 • 2.

  De kosteloze verbintenis;

  • a.

   vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis;

  • b.

   wordt uitgevoerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand, het aangegeven van voorkeur is niet mogelijk;

  • c.

   duurt maximaal 15 minuten;

 • 3.

  Naast het bruidspaar zijn maximaal 4 getuigen aanwezig;

 • 4.

  Er is geen ruimte voor persoonlijke inbreng tijdens de ceremonie

 • 5.

  Van het bruidspaar of aanstaande geregistreerde partners dient op het moment van aangifte van een kosteloze verbintenis ten minste één persoon ingeschreven te zijn in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente Noordwijk.

Artikel 6 Budgetverbintenis

 • 1.

  Budgetverbintenissen worden uitsluitend voltrokken op woensdag om 11:00 uur en 11:30 uur;

 • 2.

  De bufgetverbintenis;

  • a.

   Vindt plaats in het gemeentehuis;

  • b.

   wordt uitgevoerd door een ambtenaar van de burgerlijke stand, het aangegeven van voorkeur is niet mogelijk;

  • c.

   duurt maximaal 15 minuten;

 • 3.

  Er is geen ruimte voor persoonlijke inbreng tijdens de ceremonie;

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt één dag na publicatie in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Het reglement Burgerlijke stand Noordwijkerhout 2018 wordt ingetrokken. Het reglement Burgerlijke stand Noordwijk 2015 wort ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Reglement Burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019”.

Aldus vastgesteld door het college van B&W tijdens de vergadering van 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester

J.H.M. Hermans - Vloedbeld