Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent waterverbruik Uitvoeringsregels vaststellen waterverbruik rioolheffing Noordwijkerhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent waterverbruik Uitvoeringsregels vaststellen waterverbruik rioolheffing Noordwijkerhout
CiteertitelUitvoeringsregels vaststellen waterverbruik rioolheffing Noordwijkerhout
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-11700

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent waterverbruik Uitvoeringsregels vaststellen waterverbruik rioolheffing Noordwijkerhout

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5 en 13 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Noordwijkerhout;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende;

 

UITVOERINGSREGELS VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET WATERVERBRUIK VOOR DE RIOOLHEFFING NOORDWIJKERHOUT

 

Algemeen

De maatstaf van de rioolheffing geheven van gebruikers is gebaseerd op de hoeveelheid kubieke meters die vanuit een perceel wordt afgevoerd. Voor het vaststellen van het aantal kubieke meters wordt de hoeveelheid afgevoerd water gelijk gesteld aan de hoeveelheid toegevoerd water. Het is van belang te regelen hoe omgegaan moet worden met kubieke meters water die feitelijk niet geloosd worden op de gemeentelijke riolering.

 

Artikel 1 Vaststellen van het waterverbruik

 • 1.

  Lekkage

  Bij het vaststellen van het waterverbruik wordt geen rekening gehouden met de niet op de gemeentelijke riolering afgevoerde kubieke meters water door lekkage, mits belastingplichtige een correctienota van het waterleidingbedrijf overlegt, waaruit blijkt dat vanwege een lekkage toegevoerde kubieke meters water niet op de gemeentelijke riolering zijn afgevoerd. Wanneer een correctienota niet voorhanden is, overlegt belastingplichtige de afrekening van het water van twee voorgaande jaren en wordt het gemiddelde gebruik hiervan genomen.

   

 • 2.

  Meerdere eigendommen één gezamenlijke watermeter

  Indien meerdere eigendommen één gezamenlijke watermeter hebben, wordt het aantal toegevoerde kubieke meters water naar evenredigheid van het aantal eigendommen berekend. Dit houdt in dat van ieder eigendom het vaste deel van de rioolheffing geheven wordt. De dan nog resterende toegevoerde kubieke meters water worden naar evenredigheid van het aantal eigendommen verdeeld.

  Indien op grond van de aard van het gebruik van de eigendommen een andere verdeling dan naar evenredigheid van het aantal eigendommen redelijker is, maakt de Heffingsambtenaar op basis van inschatting van het verbruik een verdeling van het aantal kubieke meters meerverbruik over de eigendommen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een restaurant en een daarboven gelegen woning, die beide één gezamenlijke watermeter hebben.

   

 • 3.

  Waterverbruik in het productieproces

  Melkveehouders

  Bij het vaststellen van het waterverbruik wordt bij melkveehouderijen, waarbij water wordt gebruikt voor drenking van het melkvee op stal, de hoeveelheid niet afgevoerde water forfaitair vastgesteld. Het forfait wordt als volgt berekend:

   

  • Aantal koeien vanaf de leeftijd van 2 jaar x aantal staldagen x 70 liter per dag.

  • Aantal koeien tot de leeftijd van 2 jaar x aantal staldagen x 15 liter per dag.

   

  Voor het aantal staldagen wordt uitgegaan van 180 dagen per jaar, tenzij de veehouder anders aangeeft.

    

  Overige bedrijven

  Bij het vaststellen van het waterverbruik wordt met de niet op de gemeentelijke riolering afgevoerde kubieke meters water geen rekening gehouden tenzij belastingplichtige:

  • 1.

   door middel van een tussenmeter kan aantonen dat toegevoerde kubieke meters water niet op de gemeentelijke riolering zijn afgevoerd;

  • 2.

   bescheiden, onderbouwd met feiten, overlegt waaruit afgeleid kan worden welke hoeveelheid toegevoerde kubieke meters water vanwege bedrijfsuitvoering niet op de gemeentelijke riolering is afgevoerd. Of en in hoeverre de overgelegde gegevens aannemelijk zijn wordt door de Heffingsambtenaar beoordeeld.

Artikel 2 Aanpassing waterverbruik bekend

Wanneer belastingplichtige bij de voorgaande aanslag vermindering heeft aangevraagd op grond van een onder artikel 1, derde lid, genoemde omstandigheid, en die vermindering is toegekend, wordt hiermee - bij gelijkblijvende omstandigheden - bij de berekening van de aanslagen voor de daaropvolgende jaren direct rekening gehouden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 31 december 2018.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ’Uitvoeringsregels vaststellen waterverbruik rioolheffing Noordwijkerhout’.

 

Noordwijkerhout, 18 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,

de secretaris,

de burgemeester,