Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar
CiteertitelBesluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noordwijk/CVDR457525/CVDR457525_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201901-01-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-21028

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst;

 

overwegende dat de uitvoering van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen door de gemeente Noordwijk als centrumgemeente wordt gedaan en dat om specifieke belastingtaken te kunnen uitoefenen aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar nodig is;

 

besluit:

Artikel 1  

aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de gemeente Noordwijk:

 • a.

  de administratief invorderingsmedewerkers en de belastingdeurwaarders van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

 • b.

  de administratief invorderingsmedewerkers en de gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V.;

 • c.

  de algemeen directeur van De Meerlanden Holding N.V.: A.H.J.M.F. Kierkels, geboren op 4 oktober 1964 te Nederweert;

 • d.

  de teamleider Lisse van De Meerlanden Holding N.V.: M.C. Nap, geboren op 8 juni 1956 te Heiloo,

 • e.

  de directeur van P1 On Street B.V.: de heer V. Jankovic, geboren op 25 december 1969 te Belgrado, Republiek Servië;

 • f.

  de medewerkers en parkeercontroleurs in dienst van P1 On Street B.V;

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen alle voorgaande besluiten met een dergelijke strekking te vervallen.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ”Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld