Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaatverlening aan de directie van de Omgevingsdienst West-Holland Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaatverlening aan de directie van de Omgevingsdienst West-Holland Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019
CiteertitelMandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH van 1 augustus 2017 (Noordwijk) en het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH van 13 december 2018 (Noordwijkerhout).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2019nieuwe regeling

16-01-2019

gmb-2019-29643

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de heffingsambtenaar van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent mandaatverlening aan de directie van de Omgevingsdienst West-Holland Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019

Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH

 

besluit tot het volgende:

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  De Adviseur Belastingen A van het Team Belastingen en WOZ van de gemeente Noordwijk, die op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b, Gemeentewet is aangewezen als de aangewezen ambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (hierna: de Heffingsambtenaar), besluit aan de directrice van de Omgevingsdienst West-Holland mandaat te verlenen om:

  • a.

   vast te stellen de kennisgevingen leges die worden geheven voor de aanvragen van een vergunning of ontheffing op grond van Titel 2 van de tarieventabellen behorend bij de Legesverordeningen van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de per 1 januari 2019 ontstane fusiegemeente Noordwijk;

  • b.

   teruggaaf van leges te verlenen op grond van Titel 2 van de onder a. bedoelde tarieventabellen.

 • 2.

  Dit mandaat omvat mede het opvragen van informatie bij de aanvrager van de vergunning of de ontheffing, voor zover dit noodzakelijk is voor het vaststellen van de kennisgeving leges.

Artikel 2 Uitsluiting mandaat

Behandeling van bezwaar- en beroepschriften, hoger beroepschriften en cassatieberoepschriften vallen niet onder de in artikel 1 genoemde gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 3 Ondermandaat

De directrice kan de in artikel 1 onder a en b genoemde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan een medewerk(st)er die onder haar verantwoordelijkheid valt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking en treedt in de plaats van het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH van 1 augustus 2017 (Noordwijk) en het Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH van 13 december 2018 (Noordwijkerhout).

Artikel 5 Instemming

De Heffingsambtenaar neemt kennis van de instemming met de mandaatverlening door de directrice van de Omgevingsdienst West-Holland.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019”.

 

Noordwijk, d.d. 16 januari 2019

De Heffingsambtenaar,

B. Nagtzaam

Adviseur Belastingen A, Team Belastingen en WOZ.

Aldus, gelet op het bepaalde in artikel 10:4, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, hiermee ingestemd door:

Leiden, d.d. 16 januari 2019

Directrice Omgevingsdienst West-Holland,

Mw. M. Krul-Seen