Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Delegatie coördinatiebesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie coördinatiebesluit
CiteertitelDelegatiebesluit coördinatieregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 3.30, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019Nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-81910

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie coördinatiebesluit

 

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 5 februari 2019,

gelet op artikel 10.15 Algemene wet bestuursrecht en artikel 156, 1e lid Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 

I. het coördinatiebesluit (artikel 3.30Wro) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover het betreft een wijzigings- of uitwerkingsplan of een uitgebreide afwijkingsprocedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo) in combinatie met andere besluiten waar het college bevoegd gezag is.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2019.

 

J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter

M.R. Fabbricotti, griffie

 

Toelichting: Het college wordt bevoegd om in die gevallen waarin het college al inhoudelijk bevoegd is, ook te besluiten over het coördinatiebesluit. Inhoud en procedure liggen dan in één hand.