Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent aanstelling in algemene dienst Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent aanstelling in algemene dienst Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019
CiteertitelRegeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de bestaande regeling van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-91495

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent aanstelling in algemene dienst Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

besluit:

 

 • Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 • Gelet op artikel 2.1A en 2.1B van de CAR/UWO;

 • Gelet op het standpunt van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

 

tot het vaststellen van de navolgende

 

Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR/UWO.

 • b.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

 • c.

  Passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijke omstandigheden, kennis, vaardigheden en vooruitzichten kan vervullen; onder persoonlijke omstandigheden en vooruitzichten kunnen worden verstaan: interesse, gezondheid, opleiding, scholing en salarispositie.

Artikel 2 Inzetbaarheid

Een medewerker is inzetbaar binnen de gehele organisatie op passende structurele en tijdelijke functies en op projecten met passende werkzaamheden.

Artikel 3 Termijnen

 • 1.

  Medewerkers worden voor een periode van maximaal 5 jaar in de functie geplaatst waarop ze respectievelijk hebben gesolliciteerd of benoemd zijn.

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan na afloop worden verlengd. Werkgever en medewerker bepalen in overleg de duur van de verlenging.

 • 3.

  De termijn wordt telkens automatisch met 1 jaar verlengd, indien de medewerker voor of met het aflopen van de termijn niet in een andere functie is geplaatst of ingeval er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over de termijn van voortzetting/ verlenging van de plaatsing in de huidige functie.

Artikel 4 Gesprekscyclus

 • 1.

  Gesprekken over de inzetbaarheid van de medewerker binnen de gemeentelijke organisatie worden gevoerd binnen het kader van de gesprekscyclus.

 • 2.

  Werkgever en medewerker maken jaarlijks concrete afspraken over ontwikkeling en opleiding gericht op inzetbaarheid in de huidige functie (effectiviteit) of over doorstroom naar een andere passende functie (loopbaanplan). De werkgever houdt bij het maken van de afspraken over ontwikkeling, opleiding of doorstroming, voor zover relevant rekening met de persoonlijke situatie van de medewerker (leeftijd, gezondheid, gezinssituatie enz.).

 • 3.

  De werkgever faciliteert de medewerker in het realiseren van de afspraken over opleiding en ontwikkeling met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 17 CAR en de (nog op te stellen) regeling studiefaciliteiten.

Artikel 5 Ondersteuning

 • 1.

  Het team P&O ondersteunt de werkgever en de medewerker bij het opstellen en het realiseren van een loopbaanplan.

 • 2.

  De medewerker die zich wil oriënteren op een vervolgfunctie, heeft 1x per 3 jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college aangewezen interne of externe deskundige.

 • 3.

  De medewerker kan zich door gebruikmaking van de ontwikkelscan, een online tool die door het A+O-fonds Gemeenten ter beschikking is gesteld ook zelf oriënteren.

Artikel 6 Voorkeurspositie

De medewerker die in overleg met de werkgever een loopbaanplan heeft opgesteld, heeft na herplaatsingskandidaten (als gevolg van reorganisatie of arbeidsongeschiktheid) een voorkeurspositie bij het vervullen van vacatures op hetzelfde niveau als de functie die hij/zij vervult, mits hij/zij voldoet aan de functie-eisen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin de toepassing van deze regeling voor de medewerker onbedoeld tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt, kan het college of de daarvoor gemandateerde functionaris van deze regeling afwijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als ‘Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’ onder gelijktijdige intrekking van de bestaande regeling in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019. Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Hof

de secretaris

J.H.M. Hermans - Vloedbeld

de burgemeester