Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent participeren (Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent participeren (Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019)
CiteertitelVerordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordeningen tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 Noordwijkerhout (oud) en die van Hillegom, Lisse Noordwijk (oud) en Teylingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2019nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-161646

4688

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent participeren (Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019)

De raad van de gemeente Noordwijk,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 4 april 2019, alsmede het voorstel van het college van 30 april 2019,

 

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

 

gelet op artikel 8a eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

  • b.

   Inwoner: degenen die woonplaats heeft in de gemeente, volgens de regels van artikel 10 lid 1 en 11 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en uitkering ontvangt ingevolge de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ;

  • c.

   wet: de Participatiewet;

  • d.

   IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • e.

   IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • f.

   Tegenprestatie naar vermogen: de verplichting om de door het dagelijks bestuur opgedragen onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden te verrichten naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Artikel 2. Inhoud van de tegenprestatie

De tegenprestatie kan als volgt worden ingevuld:

 • a.

  Het verrichten van vrijwilligerswerk;

 • b.

  Het leveren van mantelzorg;

 • c.

  Overige maatschappelijke nuttige activiteiten;

 • d.

  Het werken aan persoonlijke problemen dan wel belemmeringen met als doel invulling kunnen geven aan een van de hiervoor genoemde vormen van de tegenprestatie.

Artikel 3. Initiatief bij de inwoner

De consulent roept de inwoner, die in aanmerking komt voor de tegenprestatie, op. Van de inwoner wordt verwacht dat hij zelf invulling geeft aan de tegenprestatie en daarvoor met voorstellen komt. Zo nodig kan daarbij ondersteuning worden geboden. De termijn voor het inleveren van voorstellen bedraagt twee weken na het gesprek met de consulent tegenprestatie.

Artikel 4. Opleggen van de tegenprestatie

 • 1.

  Indien door de inwoner geen tegenprestatie wordt gevonden dan legt het dagelijks bestuur de tegenprestatie op. Dit doet het dagelijks bestuur als hij van mening is dat dit een passende manier voor de inwoner is om (al dan niet op termijn) iets terug te doen voor de samenleving en er geen andere mogelijkheden meer zijn om de tegenprestatie door de inwoner zelf met of zonder ondersteuning te laten invullen.

 • 2.

  Bij het opleggen van de tegenprestatie houdt het dagelijks bestuur rekening met alle persoonlijke omstandigheden van de inwoner, zoals de gezinssituatie, de duur van de werkloosheid en uitkering, eventuele (al dan niet wettelijke) beperkingen en het al dan niet verrichten van vrijwilligerswerk dan wel mantelzorg. Het mag het vinden van regulier betaald werk niet in de weg zitten.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan hieromtrent nadere regels stellen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur legt in ieder geval geen tegenprestatie op als de inwoner mantelzorg verleent of vrijwilligerswerk verricht voor tenminste de duur van de tegenprestatie als bedoeld in artikel 5 dan wel een re-integratietraject volgt.

Artikel 5. Duur en omvang van de tegenprestatie

De tegenprestatie die het dagelijks bestuur verwacht is beperkt in tijdsduur en in omvang en wordt naar vermogen van de inwoner opgelegd gedurende maximaal 30 weken per 12 maanden.

Artikel 6. Verbod van verdringing.

 • 1.

  De tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van werknemers en tot oneerlijke concurrentie.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan hieromtrent nadere regels stellen.

   

Slotbepalingen

 

Artikel 7. Uitvoering

Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan ten gunste van de inwoner afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9. Situaties waarin deze verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur of maakt het nadere regels.

Artikel 10. Intrekken oude verordening

De Verordeningen tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 Noordwijkerhout (oud) en die van Hillegom, Lisse Noordwijk (oud) en Teylingen worden ingetrokken per inwerkingtreding van de Verordening tegenprestatie naar vermogen, Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag volgend op publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2019.

J.H.M. Hermans-Vloedbeld ,voorzitter

M.R. Fabbricotti ,griffier