Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Noordswijk houdende regels omtrent Coffeeshopbeleid gemeente Noordwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Noordswijk houdende regels omtrent Coffeeshopbeleid gemeente Noordwijk
CiteertitelBeleidsregel Coffeeshopbeleid gemeente Noordwijk
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-252021

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Noordswijk houdende regels omtrent Coffeeshopbeleid gemeente Noordwijk

Inleiding

Het verkopen dan wel aanbieden van (soft)drugs is bij wet verboden. Er kan echter gebruik worden gemaakt van een gedoogconstructie waarbinnen de verkoop van verdovende middelen onder strikte voorwaarden wordt gedoogd. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Noordwijkerhout heeft in 1997 geen gebruik te maken van een dergelijke gedoogconstructie, maar heeft gekozen voor de "nuloptie”, wat inhoudt dat er geen coffeeshops toegestaan werden binnen de gemeentegrenzen.

De voormalige gemeente Noordwijk heeft in 2003 het gemeentelijk coffeeshopbeleid vastgesteld. Ook daar is gekozen voor een nuloptie; geen coffeeshops binnen de gemeentegrenzen. De motivatie om tot dit beleid te komen wijkt niet af van het beleid van Noordwijkerhout. Daarom volgt hierbij het geharmoniseerde coffeeshopbeleid gemeente Noordwijk, waarbij het nulbeleid in stand blijft.

 

Landelijk beleidH

et landelijk drugsbeleid richt zich op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving en de samenleving. Op grond van de Opiumwet is het verboden om zowel softdrugs als harddrugs te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/ of vervaardigen, of dit nu vanuit een coffeeshop gebeurt of niet.

Door de verkoop van cannabis  te gedogen en streng op te treden tegen de verkoop van harddrugs, worden deze twee markten uit elkaar getrokken. Daarmee wordt getracht gebruikers van cannabis beter af te schermen tegen drugs die veel schadelijker voor de gezondheid zijn. Binnen deze doelstelling wordt de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops onder voorwaarden, de zogenaamde AHOJG-criteria van het OM, strafrechtelijk gedoogd.

 

Lokale afweging

Dit laat onverlet dat het op lokaal niveau, gelet op de specifieke plaatselijke omstandigheden, wenselijk kan zijn om een nulbeleid te voeren voor de vestiging van coffeeshops. De bevoegdheid om lokaal coffeeshopbeleid vast te stellen komt toe aan de burgemeester, zie artikel 174 Gemeentewet en artikel 13b Opiumwet.

 

Motivatie nulbeleid

 • 1.

  Aanzuigende werking vanuit de regio/openbare orde en veiligheidsaspecten

  Als in de nieuwe gemeente Noordwijk een coffeeshop gevestigd zou worden, is de  verwachting dat een aanzuigende werking ontstaat vanuit de regio en vanaf de snelweg. Met mogelijk daardoor de nodige extra verkeersbewegingen en overlast als gevolg. Naar verwachting zullen hierdoor ook onwenselijk effecten ontstaan die de openbare orde en veiligheid zullen raken.

 • 2.

  Effecten op jongeren

  Daarnaast heeft de aanwezigheid van een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen effect op jongeren. De kans dat jongeren sneller en vaker in aanraking komen met (soft)drugs is dan groter. Dat is onwenselijk.

 • 3.

  Politiek draagvlak

  In de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ontbrak politiek draagvlak voor het gedogen van een coffeeshop in de gemeente Noordwijk. Die situatie is niet gewijzigd voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

 • 4.

  Regionale afspraken

  Tenslotte zijn er destijds in de regio afspraken gemaakt voor locaties in de regio waar coffeeshops zijn gevestigd. Die locaties zijn ongewijzigd en er is vooralsnog geen grond om van die afspraken af te wijken.

   

Effect nulbeleid

Het doel van het nulbeleid is gelegen in:

 • -

  het voorkomen van een nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat dan wel de openbare orde in de gemeente;

 • -

  het voorkomen van de vestiging van een coffeeshop;

 • -

  het voorkomen dat jongeren makkelijker en sneller in aanraking komen met softdrugs;

 • -

  het voorkomen van een aanzuigende werking op softdruggebruikers van buiten de gemeente.

Een duidelijk kenbaar coffeeshopbeleid verstevigt de bestuursdwangbevoegdheid van de burgemeester. Wordt er een aanvraag gedaan voor de vestiging van een coffeeshop, dan kan eenvoudig worden verwezen naar het nulbeleid. Een afzonderlijke beoordeling van de specifieke situatie is overbodig

 

BESLUIT:
 • 1.

  In de gemeente Noordwijk zijn coffeeshops niet toegestaan;

 • 2.

  De volgende besluiten worden hierbij ingetrokken:

  • a.

   Besluit tot vaststelling van het drugsbeleid in de gemeente Noordwijk (2003);

  • b.

   Besluit tot vaststelling van het softdrugsbeleid in de gemeente Noordwijkerhout (1997).

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie.

Aldus vastgesteld op 3 januari 2019 te Noordwijk

De burgemeester,

J.H.M. Hermans - Vloedbeld