Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019)
CiteertitelUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Noordwijk 2011 en Noordwijkerhout 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2020nieuwe regeling

14-01-2020

gmb-2020-13577

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

 

Overwegende dat:

 • 1.

  het gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om nadere regels te stellen over de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden;

 • 2.

  het in het kader van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is om de inzameldienst en andere inzamelaars aan te wijzen;

 • 3.

  definities en bepalingen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer en het Landelijk afvalstoffenplan van toepassing zijn.

Besluit:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Noordwijk 2011

 

 • II.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Noordwijkerhout 2010

 

 • III.

  Vast te stellen het: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a)

  Verordening:

  Afvalstoffenverordening Gemeente Noordwijk 2019.

 • b)

  Noordwijk:

  Gefuseerde gemeenten voormalig Noordwijk en Noordwijkerhout.

 • c)

  Kern Noordwijk:

  Grondgebied van voormalig gemeente Noordwijk.

 • d)

  Kern Noordwijkerhout:

  Grondgebied van voormalig gemeente Noordwijkerhout.

 • e)

  Inzamelmiddel:

  Een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel.

 • f)

  Inzamelvoorziening:

  Een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een cocon, boven- en/of ondergrondse verzamelcontainer, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • g)

  Milieustraat:

  • Brengdepot aan de gemeenschappelijke milieustraat Katwijk – Noordwijk, Taanderstraat 1 te Katwijk voor de inwoners uit kern Noordwijk;

  • Brengdepot Meerlanden op bedrijventerrein Gravendam, Walserij 11 te Noordwijkerhout voor inwoners uit kern Noordwijkerhout.

 • h)

  Milieupas:

  Pas verstrekt door de gemeente Noordwijk aan inwoners van de kern Noordwijk die toegang geeft tot hiertoe aangewezen ondergrondse verzamelcontainers en milieustraat te Katwijk.

 • i)

  Raamovereenkomst verpakkingen:

  Overeenkomst tussen ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten waarin afspraken zijn gemaakt voor verpakkingsmaterialen: glas, papier en karton, hout, metalen en kunststof.

 • j)

  Centrum Noordwijkhout:

  De straten: Zeestraat, Marktplein, Havenstraat, Dorpsringweg, Dorpsstraat, Schoollaantje en Landbouwplein.

 • k)

  Inzameldienst:

  De krachtens artikel 3, eerste lid van de Verordening aangewezen inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzamelaar, op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen:

  In kern Noordwijk:

  • a)

   NV MAN, Heerenweg te Katwijk voor de inzameling van GFT- en restafval, grof afval, elektrische apparaten, ijzer en snoeiafval, plastic afval, glas en papier uit huishoudens

  • b)

   De gemeenschappelijke milieustraat Katwijk- Noordwijk als brengdepot aan de Taanderstraat te Katwijk.

  • c)

   Kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton afkomstig van huishoudens

  • d)

   De volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen:

   • Sympany voor textiel

   • Detaillisten voor batterijen.

In kern Noordwijkerhout

 • a)

  De Meerlanden NV, gevestigd te Rijsenhout voor de inzameling van GFT en restafval, papier, plastics, glas, KCA, grof afval en snoeiafval uit huishoudens;

 • b)

  Heemskerk straatreiniging BV als brengdepot aan de Walserij 11 te Noordwijkerhout;

 • c)

  Sympany voor de inzameling van textiel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van de verordening artikel 7 vastgesteld

  • a)

   Groente-, fruit- en tuinafval (hierna te noemen GFT):

   Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en beperkt van omvang.

  • b)

   Snoeihout:

   Grof tuinafval dat bestaat uit takken en stammen die te groot zijn om in de hiervoor bedoelde containers aan te bieden.

  • c)

   Oud papier/karton:

   Oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier.

  • d)

   Verpakkingsglas:

   Eenmalige glasverpakkingen, zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, inclusief bijbehorende doppen, deksels of kurken. De volgende zaken vallen niet onder verpakkingsglas: vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal en spiegels.

  • e)

   Vlakglas:

   Ramen en spiegels.

  • f)

   Textiel:

   Al dan niet gescheurde kleding en schoeisel, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen en dergelijke die niet gebruikt zijn als poetslap.

  • g)

   Kunststof verpakkingen:

   Verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in de Raamovereenkomst verpakkingen.

  • h)

   Metaal en drinkverpakkingen:

   Verpakkingen van metaal en drankkartons zoals bedoeld in de Raamovereenkomst verpakkingen.

  • i)

   Klein chemisch afval (hierna te noemen KCA):

   Chemische afvalstoffen afkomstig van huishoudens, zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM.

  • j)

   Oud ijzer:

   Producten met als belangrijk bestanddeel (non-)ferro, zoals (brom)fietsen, pijpen, etc..

  • k)

   Elektrische en elektronische apparatuur (AEEA):

   De producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur.

  • l)

   Frituurolie en –vet:

   Gebruikte frituurolie en –vet afkomstig uit huishoudens.

  Daarnaast worden de volgende omschrijvingen vastgesteld:

  • m)

   Huishoudelijk restafval:

   Afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de Verordening.

  • n)

   Grof huishoudelijk restafval:

   Afval afkomstig van particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen zoals genoemd in artikel 7 van de Verordening en dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Hieronder valt geen bouw- en sloopafval, puin en bielzen.

 • 2.

  Voor de bij of krachtens de verordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen die hierboven niet zijn omschreven gelden de omschrijvingen/definities zoals die door regelgeving en jurisprudentie zijn bepaald

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 10, lid 1 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Voor restafval van huishoudens:

  • a)

   De toegewezen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer dan wel als uitwijklocatie toegewezen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval die al dan niet toegankelijk is met de bij het perceel behorende milieupas;

  • b)

   De ter beschikking gestelde minicontainer indien door de gemeente geen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen.

 • 2.

  Voor GFT van huishoudens:

  • a)

   De toegewezen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer dan wel als uitwijklocatie toegewezen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer voor gftafval die al dan niet toegankelijk is met de bij het perceel behorende milieupas;

  • b)

   De ter beschikking gestelde minicontainer indien door de gemeente geen boven- en/ of ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen.

 • 3.

  Voor papier en karton van huishoudens:

  • a)

   De verzamelcontainers in milieuparken en de milieustraat.

 • 4.

  Voor kunststof en/ of PMD van huishoudens:

  • a)

   De daartoe bedoelde verzamelcontainers in milieuparken en de milieustraat.

 • 5.

  Voor verpakkingsglas de daartoe geplaatste glascontainers;

 • 6.

  Voor textiel de daartoe geplaatste textielcontainers;

 • 7.

  De milieustraat aan de Taanderstraat 1 te Katwijk en de milieustraat op bedrijventerrein Gravendam, Walserij 11 worden aangewezen als brengdepot waar afvalstoffen conform het acceptatiereglement van de milieustraat gebracht kunnen worden.

Artikel 5. Vrijstelling afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 8, tweede lid, van de Verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

  • a)

   Gebruikers van percelen die geen individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel voor gft zoals genoemd onder art. 4, lid 2, sub a en sub b, ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 1 van de Verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte en/of aangewezen inzamelmiddelen gesteld:

  • a)

   Inzamelmiddelen mogen geen smeulende, brandende of explosieve stoffen bevatten en/ of stoffen met een temperatuur van meer dan 50 graden Celsius;

  • b)

   Materialen die kunnen verwaaien of kunnen leiden tot stofvorming bij lediging van het inzamelmiddel dienen op een wijze aangeboden te worden die stofvorming tegengaat, bijvoorbeeld in een plastic zak;

  • c)

   De inzameldienst is namens de gemeente bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een uitleesbare chip met chipnummer en /of barcode ten behoeve van de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • d)

   De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel;

  • e)

   De gebruiker van een perceel in kern Noordwijkerhout neemt contact op met PublieksInformatie (PI) van de inzameldienst als bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f)

   De gebruiker van een perceel in kern Noordwijk neemt contact op met het Klant contact centrum van gemeente Noordwijk als bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • g)

   Indien een perceel is aangewezen gebruik te maken van een minicontainer voor restafval, dan wordt hiervoor standaard één container verstrekt.

  • h)

   Indien een perceel is aangewezen gebruik te maken van een minicontainer voor GFT, dan wordt hiervoor standaard één container verstrekt.

  • i)

   Per perceel zoals genoemd onder art. 4 lid 1 sub a en lid 2, sub a kan een extra minicontainer voor rest- en/of gft-afval worden aangevraagd. Hiervoor wordt door de gemeente een extra tarief volgens de dan geldende verordening afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

  • j)

   Indien een extra minicontainer is verstrekt, dan moet dit inzamelmiddel, bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel, in goede staat worden ingeleverd bij de inzameldienst.

  • k)

   De gebruiker is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van schade, welke – anders dan ten gevolge van normaal gebruik – aan de minicontainer is toegebracht, en van vermissing ongeacht of beide het gevolg zijn van schuld van de gebruiker of van derden, dan wel het gevolg van overmacht.

  • l)

   Het bedrag van schade – als hiervoor bedoeld- wordt door de gemeente bepaald. Bedoelde vergoeding moet zijn voldaan binnen een door de gemeente te bepalen termijn.

  • m)

   De gebruiker van een minicontainer dient in geval van schade door derden of vermissing, voor het verkrijgen van een nieuwe minicontainer altijd te melden bij de gemeente;

  • n)

   De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • o)

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom;

  • p)

   De minicontainers moeten, behoudens de inzameldag, op eigen erf te worden opgesteld. Als opstellen op eigen erf onmogelijk is moeten de minicontainers zo opgesteld worden dat zij zo min mogelijk overlast geven voor andere gebruikers van de openbare ruimte;

  • q)

   De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • r)

   De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water.

  • s)

   De gebruiker is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van schade en van vermissing van een milieupas voor een inzamelmiddel en/of milieustraat en/of voor een door de gemeente verstrekte sleutel voor een inzamelmiddel.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Verordening worden de volgende regels gesteld omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a)

   Indien de aanbiedplaats een parkeerplek bevat, is het op de inzameldag verboden daarop een motorvoertuig te parkeren en/of voor de aanbiedplaats te zetten;

  • b)

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • c)

   Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden en klaar zijn voor gebruik;

  • d)

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • e)

   Er mag geen afval naast of op de inzamelvoorziening gezet worden;

  • f)

   Afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g)

   Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • h)

   De inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten en oud ijzer vindt op afroep plaats, de aanbieder dient hiervoor een afspraak te maken met de inzameldienst (kern Noordwijkerhout) of het Klant Contact Centrum (kern Noordwijk). Eventuele wijzigingen in deze werkwijze worden bekend gemaakt via het huis-aan-huis blad of -brief;

  • i)

   Het is verboden dozen en huisvuilzakken bij de grofvuil inzameling aan te bieden;

  • j)

   Grof tuinafval moet met touw gebundeld worden aangeboden, de bundel mag maximaal 25 kilo wegen en niet langer zijn dan 1,5 meter;

  • k)

   Het grof (tuin)afval, grote elektrische en elektronische apparaten en oud ijzer dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel bereikbare en daartoe afgesproken plaats klaar te staan.

  • l)

   De ontdoener van afvalstoffen heeft op de milieustraat te Katwijk toegang met milieupas. De ontdoener van afvalstoffen op de Walserij 11 moet zich kunnen legitimeren;

  • m)

   Op de milieustraten dient de ontdoener van afvalstoffen de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Artikel 7. Dagen en tijden ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 9 van de verordening gelden de volgende regels:

  • a)

   Inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag vanaf 07.00 uur ’s ochtends (en niet eerder dan 06.00 uur) op de aangewezen locatie en dienen op dezelfde inzameldag uiterlijk 19.00 uur van de openbare weg verwijderd te worden.

  • b)

   In verband met geluidshinder mogen glasbakken alleen tussen 08.00 en 20.00 uur worden gebruikt;

  • c)

   Grofafval wordt uitsluitend op afroep, opgehaald conform artikel 6, lid 2 sub h) t/m k).

  • d)

   Voor het ophalen van grofvuil wordt in voormalig Noordwijkerhout een bedrag in rekening gebracht bij de aanbieder.

  • e)

   Het aanbieden van grofvuil dient plaats te vinden zo dicht mogelijk voor de ingang van het perceel, op het trottoir, voetpad, of betegelde voorziening, en zo dicht mogelijk bij de rijweg. Indien een trottoir, voetpad of betegelde voorziening ontbreekt, dienen de afvalstoffen aan de kant van de rijweg te worden geplaatst.

  • f)

   Voor de ophaaldagen van snoeihout wordt verwezen naar de afvalkalender en publicatie in media.

  • g)

   Het snoeihout dient voor 07.30 uur op de aangewezen locatie te zijn aangeboden.

  • h)

   Aan het aanbieden van snoeihout zijn de volgende regels gesteld:

   • i.

    Het snoeihout dient netjes gebonden door middel van touw te worden aangeboden (niet met ijzerdraad of plastic); er mogen géén zakken met blad of klein snoeiafval worden aangeboden.

   • ii.

    Takken en snoeihout mogen niet langer zijn dan 1,5 meter.

   • iii.

    Bundels moeten door 1 persoon te tillen zijn.

  • i)

   Chemokar: het maximale gewicht aan Klein Chemisch Afval dat per keer bij de chemokar in kern Noordwijkerhout kan worden aangeboden bedraagt 24 kg.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de Verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, die worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad of middels een brief huis- aan-huis.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de Verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval (uit de kantoor-, winkel- en dienstensector) inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de Verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de Verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de Verordening de volgende regels:

  • a)

   Het afval moet in een container worden aangeboden en niet in afvalzakken;

  • b)

   De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar en op een zodanige wijze dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd;

  • c)

   De container moet binnen de inrichting worden geplaatst en mag alleen ter lediging voor de genoemde inrichting op de openbare weg worden aangeboden. De gemeente kan de exacte locatie bepalen;

  • d)

   De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

  • e)

   De container moet regelmatig worden schoongemaakt, zodat (stank)overlast voor de omgeving wordt vermeden;

  • f)

   De container dient duidelijk voorzien te zijn van bestickering, zodat zowel de inzamelaar als de (tijdelijke) gebruiker te herleiden zijn;

  • g)

   De containers moeten met gesloten deksel worden aangeboden en er mag geen afval naast of op worden geplaatst;

  • h)

   De container moet een zodanig deugdelijke rem hebben dat hij niet onbedoeld kan verplaatsen;

  • i)

   Het is verboden gevaarlijke stoffen in de containers te verzamelen, zoals explosieven, agressieve stoffen en dergelijke;

  • j)

   Het is verboden materialen in de containers te plaatsen die bij lediging kunnen leiden tot stofvorming. Dergelijke materialen mogen enkel via de containers aangeboden worden op een wijze die stofvorming tegengaat;

  • k)

   Een afvalcontainer mag niet langer dan 2 uur voor lediging en niet langer dan 1 uur na lediging op de openbare weg zijn geplaatst. Dit houdt in dat een afvalcontainer in geen enkel geval langer dan 3 aaneengesloten uren op de openbare weg aanwezig mag zijn.

  • l)

   In afwijking van de voorgaande regel mogen alleen op de maandag, woensdag en vrijdag - tussen 9.00 uur en 12.00 uur – (mini)containers met bedrijfsafval op de westzijde van de Parallelboulevard (vanaf begin Reinoutcomplex tot aan het Palaceplein), het Vuurtorenplein, de Lage Wurft, Hoofdstraat/Palaceplein, Hoofdstraat/Huis ter Duinstraat, Maarten Kruytstraat, Jan Kroonsplein, Abr van Royenstraat t.h.v. nr 99, Abr. Van Royenstraat achter de Wels en de Grent t.h.v. nr 24 worden geplaatst. Het afval afkomstig van de zomermarkt is hiervan uitgezonderd;

  • m)

   In het centrum van Noordwijkerhout mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07:00 en 19:00 uur;

  • n)

   Aanwijzingen van gemeente, politie en/of brandweer dienen te worden opgevolgd.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking een dag na publicatie.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordwijk 2019’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 14 januari 2020:

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

De gemeentesecretaris

C. Hof J.

De burgemeester

Hermans- Vloedbeld