Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Noordwijk en Teylingen houdende regels omtrent gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen (Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Noordwijk en Teylingen houdende regels omtrent gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen (Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek)
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse en Teylingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 67, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 67, tweede lid, van de Invorderingswet 1990
 3. artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2020nieuwe regeling

14-04-2020

gmb-2020-141755

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Noordwijk en Teylingen houdende regels omtrent gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen (Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek)

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen;

gelet op: de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek, artikel 67, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, tweede lid, van de Invorderingswet 1990, artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 40, eerste lid van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 6, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

besluiten:

vast te stellen het

BESLUIT GEGEVENSVERSTREKKING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek: het samenwerkingsverband WOZ en gemeentelijke belastingen van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, ondergebracht bij centrumgemeente Noordwijk binnen het team Belastingen en WOZ en het team Belastingen Innen en Heffen;

 • b.

  Deelnemers: de aan Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek deelnemende bestuursorganen, zijnde de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen.

Artikel 2 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden

Dit besluit betreft een gezamenlijke-verwerkingsverantwoordelijken overeenkomst waarin partijen hun respectieve verantwoordelijkheden erkennen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 3 Geen geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor verstrekking aan de in deze regeling genoemde deelnemers en door deze deelnemers ingeschakelde ondernemingen, voor zover het betreft de in de bijlage bij dit besluit genoemde gegevens ten behoeve van de vervulling van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 4 Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken wordt geacht aanwezig te zijn bij de in deze regeling genoemde deelnemers, voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de vervulling van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 5 Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c en/of onder e, van de Algemene verordening gegevensbescherming, zijn van toepassing bij het verstrekken van persoonsgegevens door Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde deelnemers ten behoeve van de vervulling van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 6 Verstrekking

 • 1.

  De in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde gegevens worden verstrekt op schriftelijk verzoek van de betreffende deelnemer of de door die deelnemer ter vervulling van een publiekrechtelijke taak ingeschakelde onderneming, overeenkomstig het model in bijlage 2.

 • 2.

  Op de uitwisseling van persoonsgegevens zijn de privacy-protocollen van toepassing die door de deelnemers zijn vastgesteld.

 • 3.

  De gegevens worden verstrekt op een passende, beveiligde wijze.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2020.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek’.

Lisse, 14 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse,

de secretaris,

de heer B. Marinussen

de burgemeester,

mevrouw A.W.M. Spruit

Teylingen, 14 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen,

de secretaris,

J.J.G. Covers

de burgemeester,

C.G.J. Breuer

Noordwijk, 14 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

W.J.A. Verkleij-Eimers

Bijlagen: 2

TOELICHTING

Algemeen

Gemeentelijke belastingen Bollenstreek (GBB) is het samenwerkingsverband op het gebied van WOZ en gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen (deelnemers). GBB is ondergebracht bij de gemeente Noordwijk als centrumgemeente en de taken worden verricht binnen de teams Belastingen en WOZ en Belastingen Innen en Heffen.

GBB beschikt door zijn taakuitoefening over gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van publiekrechtelijke taken van de deelnemers. Op grond van verschillende wettelijke bepalingen heeft GBB een geheimhoudingsplicht en mogen de gegevens, zonder nadere regeling van de colleges van burgemeester en wethouders, niet worden verstrekt. Met het voorliggende Besluit Gegevensverstrekking Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek bepalen de colleges welke gegevens, in welke gevallen en aan wie GBB gegevens mag verstrekken.

Wettelijke bepalingen

Algemene wet rijksbelastingen (Awr) en Invorderingswet 1990

Op grond van artikel 67, eerste lid, van de Awr en artikel 67, eerste lid van de Invorderingswet 1990 mag GBB de gegevens die zijn verkregen in het kader van de belastingwerkzaamheden niet zonder meer verstrekken aan anderen. Op grond van het tweede lid van artikel 67 van beide wetten kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat de fiscale geheimhoudingsplicht niet geldt, indien bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is voor een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan, in dit geval een van de aan Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek deelnemende gemeenten. GBB is weliswaar ondergebracht bij de gemeente Noordwijk als centrumgemeente, maar de geheimhoudingsplicht ten aanzien van belastinggegevens geldt ook binnen de gemeente Noordwijk.

Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

Op het verstrekken van WOZ-waarden van niet-woningen (anders dan de wettelijk verplichte verstrekking aan de afnemers van WOZ-waarden) geldt in het algemeen de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De WOZ-waarde van een niet-woning mag alleen worden vertrekt binnen de kaders van artikel 40 Wet WOZ. Op grond daarvan mag de WOZ-waarde van een niet-woning alleen worden verstrekt aan degene die kan aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verkrijging ervan. Het college kan bepalen dat voor de uitoefening van bepaalde publiekrechtelijke taken er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van persoonsgegevens is dat dit geschiedt binnen het wettelijk kader van de Avg. De verwerking (verstrekking) is alleen rechtmatig indien en voor zover één of meerdere grondslagen, bedoeld in artikel 6, Avg, geacht worden van toepassing te zijn. De gegevensverstrekking door GBB vindt plaats op grond van artikel 6, eerste lid, de onderdelen:

c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bij het verlenen van ontheffing van de geheimhoudingsplicht moet de gegevensverstrekking in overeenstemming zijn met de beginselen van proportionaliteit (het doel van de gegevensvertrekking moet in redelijke verhouding zijn met het belang van geheimhouding) en subsidiariteit (het doel van de gegevensverstrekking moet niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt).

Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit besluit worden nooit méér gegevens verstrekt dan waarom wordt gevraagd. Indien een van de deelnemers (of een door die deelnemer ingeschakelde onderneming) ten behoeve van de vervulling van een publiekrechtelijke taak om gegevens verzoekt, worden uitsluitend die gegevens verstrekt die op die deelnemer betrekking hebben.

Met dit besluit verlenen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk aan GBB toestemming de in de bijlage genoemde gegevens te verstrekken. Het gaat om structurele gegevensverstrekking. In andere gevallen, waarin gegevensverstrekking niet van structurele aard is, kan een college incidenteel ontheffing verlenen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Dit artikel omschrijft de begrippen die in de regeling voorkomen.

Artikel 2: Geen geheimhoudingsplicht

Dit artikel bepaalt dat gegevens verkregen in het kader van de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen mogen worden verstrekt aan de deelnemers (en een door hen ingeschakelde onderneming) ten behoeve van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Alleen de in de bijlage vermelde gegevens worden verstrekt voor de doeleinden die in de bijlage zijn genoemd.

Artikel 3: Gerechtvaardigd belang

Dit artikel bepaalt in welke gevallen het gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van een WOZ-waarde van een niet-woning (WOZ-waarden van woningen zijn openbaar) aanwezig geacht wordt te zijn. Dit gerechtvaardigd belang is alleen aanwezig bij de deelnemers, indien verkrijging van de WOZ-waarde noodzakelijk is voor de uitoefening van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 4: Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Dit artikel bepaalt dat de grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c of e, van de Avg, van toepassing zijn bij het verstrekken van persoonsgegevens door GBB aan de in de bijlage genoemde deelnemers ten behoeve van de uitoefening van de genoemde publiekrechtelijke taak.

Artikel 5 Verstrekking

In dit artikel is bepaald dat de gegevens uitsluitend op verzoek worden verstrekt volgens het in bijlage 2 opgenomen formulier. Indien de gegevens waarom wordt verzocht tot een natuurlijke persoon of personen herleidbare gegevens bevatten, dan is het gestelde in de door de deelnemers vastgestelde Privacy-protocollen eveneens van toepassing. De gegevens worden verstrekt via beveiligde mail dan wel met wachtwoorden beveiligde bestanden.

Artikel 6: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel bepaalt wanneer het besluit in werking treedt en hoe het besluit wordt genoemd.

BIJLAGE 1 BIJ BESLUIT GEGEVENSVERSTREKKING BELASTINGEN BOLLENSTREEK VAN 14-04-2020

Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt de volgende gegevens aan de deelnemers ten behoeve van de vervulling van een publiekrechtelijke taak of aan een door een deelnemer in dat kader ingeschakelde onderneming.

Verstrekking aan deelnemers van Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek

 

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de invoering van een nieuwe of de evaluatie van een bestaande belastingsoort

Een deelnemer kan ervoor kiezen een nieuwe belastingsoort in te voeren of een bestaande belastingsoort te evalueren. De deelnemer heeft hiertoe gegevens nodig. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van potentiële belastingplichtigen, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van een toeristenbelasting. Daarnaast kunnen objectgegevens en andere gegevens worden verstrekt.

 • b.

  Gegevens met betrekking tot de te heffen, de geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen

Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek levert voortgangs- en bestuursrapportages aan de deelnemende gemeenten met informatie over de voortgang van de belastingwerkzaamheden. Deze rapportages omvatten cijfermatige gegevens over het aantal af te handelen en afgehandelde bezwaar- en beroepschriften en kwijtscheldingsverzoeken en –beroepen, overzichten van opgelegde kohieren per belastingsoort, overzichten van jaarprognoses omtrent de opbrengst. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon, een belastingplichtige, belastingschuldige of object.

Daarnaast verstrekt Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek aan de deelnemers jaarlijks een overzicht met oninbaar verklaarde posten. Deze gegevens zijn wel herleidbaar tot belastingschuldigen.

 • c.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de aanpak van situaties van ondermijnende criminaliteit

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten. Om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen is het noodzakelijk om te beschikken over bijvoorbeeld individuele WOZ-waarden van (niet-)woningen in het kader van het opsporen van vastgoedfraude. Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt daarom voor dit doel aan de deelnemers gegevens die tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of belastingobject zijn te herleiden. De deelnemers hebben met het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een convenant gesloten op basis waarvan de deelnemers met deze instanties de informatie uitwisselen.

 • d.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor onderzoek naar volkshuisvesting, zoals bedoeld in de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet

Gemeenten zijn op grond van de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet gehouden om in het kader van de voorziening in de woningbehoefte onderzoek te verrichten naar volkshuisvesting, teneinde een kwalitatief goed en gedifferentieerd woningaanbod te realiseren, dat aansluit op de vraag van zowel huidige als toekomstige inwoners. De gemeente heeft hiervoor gegevens nodig van de woningen in haar gemeente. Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt voor dit doel aan de deelnemers per woonadres: soort objectsoortcode en -omschrijving, beschrijving woningtype, bouwjaar, inhoud/oppervlakte en WOZ-waarde met waardepeildatum.

 • e.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor onderzoek naar onttrekking van woonruimte aan de woningvoorraad, zoals bedoeld in de Huisvestingswet 2014

Op grond van de Huisvestingswet 2014 dienen gemeenten in een gemeentelijke huisvestingsverordening aan te wijzen welke woonruimte behoort bij de woonruimtevoorraad. Het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad voor een ander doel dan permanente bewoning zonder vergunning is verboden. Voorbeelden van woningonttrekking zijn het gebruiken van de woning als bedrijfsruimte en verhuur aan toeristen. Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt voor dit doel de volgende gegevens aan de deelnemers: van woningen waarvan bekend is dat er toeristische verhuur plaatsvindt: het objectadres en de NAW-gegevens van de belastingplichtige eigenaar of van de als tussenpersoon optredende verhuurder. Verder verstrekt Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek, voor zover bekend is dat een als woning geregistreerd object bedrijfsmatig wordt gebruikt: het objectadres en de NAW-gegevens van de belastingplichtige eigenaar en gebruiker.

 • f.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie zoals bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

De deelnemers zijn bronhouder van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek is bronhouder van de basisregistratie Waardering onroerende zaken (WOZ). Er bestaat samenhang tussen deze administraties.

De Waarderingskamer (toezichthoudend orgaan op de uitvoering van de WOZ-werkzaamheden) schrijft over het realiseren van samenhang tussen deze basisregistraties in de Waarderingsinstructie het volgende:

“De uitvoering van de Wet WOZ vergt het verwerken van grote hoeveelheden informatie. De WOZ-administratie moet immers steeds een actuele weergave zijn van de werkelijkheid. Diverse basisregistraties uit het stelsel van basisregistraties leveren mutaties die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie en/of signalen over veranderingen in de werkelijkheid die naar verwachting moeten leiden tot mutaties in de WOZ-administratie. Basisregistraties die mutaties leveren die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie of die signalen leveren voor de bijhouding van de WOZ-administratie zijn in ieder geval de Basisregistratie Personen, het Handelsregister, de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het gebruik van informatie uit basisregistraties is voor overheden verplicht. Deze verplichting betreft dus ook het gebruik van de genoemde basisregistraties bij de uitvoering van de Wet WOZ en de koppeling van de WOZ-administratie (Basisregistratie WOZ) aan deze basisregistraties. Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat de aansluiting van de WOZ-uitvoering en de WOZ-administratie op deze basisregistraties regelmatig wordt beoordeeld door de gemeente (lees: Gemeentelijke belastingen Bollenstreek, toevoeging Gemeentelijke belastingen Bollenstreek). De aansluiting van de WOZ-administratie en WOZ-uitvoering op andere basisregistraties is overigens geen eenrichtingsverkeer, waarbij de WOZ-uitvoering uitsluitend gebruiker is. Bij koppeling van gegevens, bij verwerking van mutaties en bij uitvoering van WOZ-controles heeft men de plicht de andere basisregistraties te melden, wanneer er mogelijk sprake is van een onjuistheid (terugmelding bij gerede twijfel). En waar de WOZ-uitvoering gebruik maakt van signalen uit andere basisregistraties over mogelijke WOZ-relevante mutaties, leveren de diverse WOZ-activiteiten ook signalen die van belang zijn voor de bijhouding van andere basisregistraties zoals de BAG en de BGT.”

 

Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten: adres, postcode, objectsoort, objectsoort omschrijving, objectsoort code, kadastraal perceel, WOZ-objectnummer, bouwjaar, bouwlaag, ontsluiting, objectonderdelen, inhoud, oppervlakte, gebruikscode, BAG-ID.

 • g.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met een Bedrijven-investeringszone (BIZ)

Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) kunnen gemeenten onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente gelegen onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dienen (de niet-woningen).

De BIZ-bijdrage kan worden geheven van de eigenaren en/of de gebruikers van de niet-woningen. De heffingsmaatstaf van de BIZ-bijdrage is de WOZ-waarde. De verordening van de gemeente waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld, treedt niet in werking dan nadat gebleken is van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen. Daartoe moet een draagvlakmeting plaatsvinden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van een BIZ verstrekt Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek aan de deelnemers de volgende gegevens: van de binnen het in te stellen BIZ-gebied gelegen niet-woningen de adresgegevens met de objectsoortcode en –omschrijving, de WOZ-waarde, en bij een gebruikersheffing ook de grondslag onroerende-zaakbelastingen gebruikersdeel, en de NAW gegevens van de in de BIZ-heffing te betrekken eigenaren en/of gebruikers.

 • h.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met een Ondernemersfonds

Gemeenten hebben als taakveld onder meer de economische ontwikkeling binnen de gemeente. Een Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers te financieren. Een Ondernemersfonds levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling in een gemeente. Een Ondernemersfonds wordt gevormd door een opslag op de tarieven onroerende-zaakbelastingen van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen (niet-woningen). Om de hoogte van het bedrag van een Ondernemersfonds te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om te beschikken over gegevens zoals totalen van de WOZ-waarden van niet-woningen binnen de gemeente. Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt voor dit doel aan de deelnemers gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of afzonderlijke onroerende zaak zijn te herleiden.

Verstrekking aan een onderneming die door een deelnemer is ingeschakeld voor de uitoefening van een publiekrechtelijke taak van die deelnemer

Gegevens die noodzakelijk zijn voor milieubeheer en de inzameling van huishoudelijk afval

Gemeenten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De deelnemers hebben de uitvoering van deze taak uitbesteed aan een onderneming. Gemeenten Lisse en Noordwijk hebben de uitvoering van de wettelijke taak uitbesteed aan De Meerlanden Holding N.V. en de gemeente Teylingen aan SUEZ Recycling and Recovery Netherlands B.V.

Gemeentelijke Belastingen Bollenstreek verstrekt aan de onderneming de volgende gegevens: van de woningen de objectsoortcode en –omschrijving, of er sprake is van leegstand en het aantal geregistreerde extra containers.

Verstrekking t.b.v. interne controle en accountantscontrole

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de interne controle en de accountantscontrole

Op grond van de tussen de deelnemers gesloten Dienstverleningsovereenkomst wordt de jaarlijkse accountantscontrole uitgevoerd door de accountant van de gemeente Noordwijk. GBB levert hiertoe de benodigde gegevens. Deze gegevens kunnen herleidbaar zijn tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of afzonderlijk object. Ten behoeve van de interne controle worden de gegevens geleverd aan controller van de gemeente Noordwijk.

BIJLAGE 2 BIJ BESLUIT GEGEVENSVERSTREKKING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK van 14-04-2020

FORMAT VERZOEK DEELNEMER (OF DOOR DEELNEMER TEN BEHOEVE VAN DE VERVULLING VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJKE TAAK INGESCHAKELDE ONDERNEMING)