Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Winkeltijdenverordening Nuenen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Nuenen 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Nuenen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWinkeltijdenverordening Nuenen 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 lid 1 en 2 van de Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013Nieuwe regeling

27-06-2013

Rond de Linde, 4 juli 2013

Corsanummer 2013.03744
01-07-2013Nieuwe regeling

27-06-2013

Rond de Linde, 4 juli 2013

Corsanummer 2013.03744

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Nuenen 2013

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;

 

gezien het advies van de Raadscommissie Ruimte van 4 juni 2013;

 

overwegende dat het Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van de gemeente om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (32.412), naar verwachting op 1 juli 2013 in werking zal treden;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen navolgende ‘Winkeltijdenverordening Nuenen 2013’

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en de 19.00 uur dagen: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december.

Artikel 2 Vrijstelling openingsverbod op zon- en feestdagen

De verboden vervat in artikel 2, lid 1, onder a en b van de wet, gelden niet op zon- en feestdagen, tussen 06.00 en 22.00 uur.

Artikel 3 Ontheffing verbod openstelling op werkdagen, zon- en feestdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Beslistermijn aanvraag ontheffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen, doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn versterkt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffinf, moet worden aangenomen dat intrekking of wijzing wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffinf is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, op basis van de ontheffinf gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag dat het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (Kamerstuknummer 32.412) in werking treedt.

 • 2.

  De ‘Verordening inzake de winkeltijden’ van 30 mei 1996 wordt op de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Winkeltijdenverordening Nuenen 2013’.

Aldus vastgesteld in zijn openbarevergadering van 27 juni 2013

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de interim griffier,

Drs. C.G.W.M. Selman

de voorzitter,

M.J. Houben MBA