Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.
CiteertitelBeleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Wet investeren in jongeren
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011Onbekend

01-06-2010

Rond de Linde

Onbekend
01-07-201116-10-2014Onbekend

01-06-2010

Rond de Linde

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.

 

 

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Gebruik maken van bevoegdheid tot verhaal

 • 1.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot verhaal zoals bedoeld in de artikelen 61 en 62a tot en met 62i WWB en artikel 57 WIJ.

 • 2.

  De bevoegdheid, zoals beschreven in het eerste lid, geldt voor het college als een algemene verplichting, behoudens de in deze beleidsregels beschreven uitzonderingen.

Hoofdstuk 2 Tijdelijk afzien van verhaal

Artikel 2 Tijdelijk afzien van verhaal

Het college ziet tijdelijk af van het nemen van een verhaalsbesluit indien:

 • 1.

  het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 50,- per maand;

 • 2.

  daarvoor, gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of degene die de bijstand of inkomensvoorziening ontvangt of heeft ontvangen, naar het oordeel van het college dringende redenen aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3 Kwijtschelding

Artikel 3 Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek

In afwijking van artikel 62 en 62a tot en met 62i WWB en artikel 57 WIJ kan het college, op verzoek van degene op wie verhaald wordt, besluiten gedeeltelijk af te zien van verhaal van kosten van bijstand of inkomensvoorziening voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbedragen die op het moment van het besluit opeisbaar zijn, indien:

 • a.

  redelijkerwijs te voorzien is dat degene op wie wordt verhaald niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden; én

 • b.

  redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; én

 • c.

  de vordering van de gemeente wegens verhaal van bijstand of inkomensvoorziening ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

Artikel 4 Inwerkingtreding van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal treedt niet in werking voordat een schuldregeling tussen het college en/of schuldeisers en de belanghebbende als bedoeld in artikel 3 onder b tot stand is gekomen.

Artikel 5 Intrekking van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal als bedoeld in artikel 3 wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd indien:

 • 1.

  niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is gekomen;

 • 2.

  de belangebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet;

 • 3.

  onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

Hoofdstuk 4 Verhalen van rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud

Artikel 6 Verhalen van een rechterlijke uitspraak

Indien een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud niet wordt nagekomen als bedoeld in artikel 62b eerste lid WWB, wordt verhaald, ongeacht de hoogte van het verhaalsbedrag.

Hoofdstuk 5 Verhaal in rechte

Artikel 7 Verhaal in rechte

Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, besluit het college tot verhaal in rechte.

Hoofdstuk 6 Onderzoek

Artikel 8 Onderzoek naar draagkracht

 • 1.

  Het college verricht onderzoek naar de draagkracht voor het voldoen van een verhaalsbijdrage.

 • 2.

  Indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt als gevolg van dit onderzoek de betalingsverplichting gewijzigd vastgesteld.

 • 3.

  Er wordt niet overgegaan tot het gewijzigd vaststellen van een betalingsverplichting indien de draagkracht niet meer blijkt te zijn vermeerderd dan met € 50,- per maand ten opzichte van het vorige onderzoek.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels verhaald Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen c.a.".

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juli 2010.

 • 2.

  De "Beleidsregels verhaald Wet werk en bijstand van 1 juni 2004" worden gelijktijdig ingetrokken.

   

  Aldus op 1 juni 2010 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.

Toelichting op de artikelen die toelichting behoeven

Algemeen

Volgens de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) is het verhalen van

bijstand of een inkomensvoorziening een algehele bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Dit houdt in dat het wettelijk kader op zichzelf geen sluitende basis vormt voor de gemeentelijke verhaalspraktijk.

 

Artikel 1. Gebruik maken van bevoegdheid tot verhaal

Met onderhavige beleidsregels verhaal is een basis gecreëerd om het verhaalsbeleid uit te voeren.

Burgemeester en wethouders maken gebruik van de hierboven bedoelde bevoegdheid in de gevallen en op grond van de bepalingen in deze beleidsregels.

 

Artikel 2. Tijdelijk afzien van verhaal

Eerste lid, op grond van een eerdere circulaire (Uitvoeringsaspecten van de nieuwe verhaalswetgeving, SZW 30 september 1992) kan een "kruimelbedrag" worden gehanteerd. Dit kruimelbedrag is gesteld op € 50,- per maand. Er kan voor een periode van maximaal 3 jaar afgezien worden van verhaal.

Tweede lid, in de individuele situatie kunnen er dringende redenen zijn op grond waarvan van verhaal kan worden afgezien. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, te denken valt hierbij aan bij geweld in het gezin, verblijf in een blijf-van-mijn-lijf-huis.

Artikel 6. Verhalen van een rechterlijke uitspraak

Indien een rechterlijke uitspraak tot levensonderhoud niet wordt nagekomen, dan gaat de gemeente altijd verhalen. Ook als het verhaal betreft dat lager is dan € 50,- per maand. De gemeente houdt de onderhoudsplichtige aan de rechterlijke uitspraak. Dit is anders als het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) deze taak kan overnemen. Vanaf 1 augustus 2009 kan het LBIO de inning van de partner alimentatie verzorgen.

 

Artikel 7. Verhaal in rechte

Het college ziet af van verhaal in rechte als het totaal te verhalen bedrag lager is dan € 500,-; er geen achterstand in betaling is en de lopende verhaalsbijdrage is beëindigd.

Artikel 8. Onderzoek naar draagkracht

Er wordt onderzoek verricht naar de verhaalsbijdrage. Als de omstandigheden van de belanghebbende zodanig zijn gewijzigd dat hij/zij meer of minder kan bijdragen, dan wordt de betalingsverplichting opnieuw vastgesteld. Om praktische redenen wordt de betalingsverplichting niet gewijzigd vastgesteld als de draagkracht minimaal is vermeerderd. In dit artikel is hiervoor een richtbedrag opgenomen.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

De beleidsregels verhaal treden per 1 juli 2010 in werking. De vorige beleidsregels waren gericht op de WWB. Deze beleidsregels betreffen ook de WIJ. In de WIJ is een overgangsrecht geregeld voor burgers tot 27 jaar die op 30 september 2009 onder de WWB vallen. Voor deze burgers blijft de WWB tot 1 juli 2010 gelden. Aangezien de nieuwe beleidsregels per 1 juli 2010 ingaan, is een gemeentelijk overgangsrecht niet aan de orde.