Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nuenen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nuenen 2011
CiteertitelBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nuenen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nuenen 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2016Nieuwe regeling

03-03-2011

Digitaal gemeenteblad, 20-10-2016

80320110

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nuenen 2011

De Raad van de gemeente Nuenen c.a.;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2011

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

I. Vast te stellen de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nuenen c.a. 2011”

 

II. Handhaven van de bestaande situatie op de begraafplaats aan de Smits van Oyenlaan per 1 januari 2011

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats op Oude Landen

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken,

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of

   zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder de gelegenheid wordt geboden tot:

 • 1. het doen doen begraven van lijken.

 • d.

  urnennis: een horizontale urnruimte waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder

  urnen

 • e.

  urnengraf een verticale urnruimte waarvoor het uitsluitend recht is verkregen tot

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

 • f.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • j.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a.;

 • k.

  beheerder: de beheerder die door het college is aangewezen en belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen;

 • l.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • m.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijs geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Hoofdstuk II Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 2 Openstelling begraafplaats(en)

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend.

 • 2.

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

Artikel 3 Ordemaatregelen

 • 1.

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2.

  De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaatsen te rijden:

  • a.

   elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen;

  • b.

   sneller dan 5 km per uur.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid.

Artikel 4 Plechtigheden

 • 1.

  Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen kunnen slechts plaatsvinden nadat deze tenminste zes werkdagen tevoren zijngemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze plaats zal vinden worden in overleg tussen aanvrager door de beheerder vastgesteld.

   

 • 2.

  De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 5 Opgravingen en ruimen

Bij het opgraven van lijken en het ruimen van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

Hoofdstuk III Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 6 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Degene, die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder.

Artikel 7 Over te leggen stukken

 • 1.

  Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2.

  Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3.

  Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5.

  De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 8 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De tijd van begraven en het bezorgen van as is op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, op zaterdag en zondag van 10.00 tot 15.00 uur.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.

Hoofdstuk IV Indeling en uitgifte der graven

Artikel 9 Indeling graven en asbezorging

 • 1.

  Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:

  a. particuliere graven en particuliere urnengraven;

  b. particuliere urnennissen

  c. algemene graven

 • 2.

  Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de verstooiingsplaats kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen van de particuliere graven.

Artikel 10 Aantal overledenen in algemene graven

1.In de algemene graven kan een nader door het college te bepalen aantal lijken worden begraven.

Artikel 11 Volgorde van uitgifte

 • 1.

  De particuliere graven worden slechts door directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2.

  Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is.

Artikel 12 Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de algemene en particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het college bepaalt voor de verschillende categorieën (kerkelijk versus niet kerkelijk, kindergraven) de situering en oppervlakte.

Artikel 13 Termijnen graven

 • 1.

  Het college verleent, voorzover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaten, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar het uitsluitend recht op een particulier graf, daaronder begrepen urnengraf en urnennis. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3.

  Het college verleent, voorzover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaten, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van 10 jaar het gebruiksrecht op een algemeen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het algemene graf in gebruik is gegeven. Het gebruiksrecht op een algemeen graf kan niet worden verlengd.

Artikel 14 Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijke persoon of rechtspersoon

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

 • 3.

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.

 • 4.

  Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 15 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Hoofdstuk V Grafbedekkingen

Artikel 16 Grafbedekking

 • 1.

  Voor het hebben van een grafbedekking is geen vergunning nodig.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels over de toegestane afmetingen van de grafbedekking, de duurzaamheid van de gebruikte materialen, de wijze van aanbrengen. Deze regels worden openbaar gemaakt. De beheerder houdt toezicht op het naleven van de door het college vastgestelde regels.

Artikel 17 Onderhoud door de gemeente

Het college voorziet in het éénmaal per jaar schoonmaken van het gedenkteken en in de zorg voor de winterharde beplantingen.

 

Artikel 18 Onderhoud door de rechthebbende of gebruiker

 • 1.

  Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker.

 • 2.

  De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3.

  Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een schriftelijke verklaring op de hoogte heeft gesteld over de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5.

  Het college kan de rechthebbende of gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

Artikel 19 Niet-blijvende beplanting

Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende, of indien het een algemeen graf betreft, van de belanghebbende indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.

Artikel 20 Verwijdering grafbedekking

 • 1.

  De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

 • 2.

  Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of, indien het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekent. Wanneer het adres van de rechthebbende of de belanghebbende niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 3.

  Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

Hoofdstuk VI Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 21 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1.

  Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of, indien het een algemeen graf betreft, aan de belanghebbende bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of de belanghebbende niet bekend is maakt het college het voorneming tot ruiming van het graf door middel van een bordje bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend.

 • 2.

  De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde, afgesloten gedeelten van de begraafplaats.

 • 3.

  Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraven elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een grondgraf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraven of verstrooiing elders.

 • 4.

  De rechthebbende op een particulier graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

Hoofdstuk VII Instandhouden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 22 Lijst

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2.

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk VIII Inrichting register

Artikel 23 Voorschriften

 • 1.

  Het college stelt voorschriften vast voor het register van begraven lijken.

 • 2.

  Het register wordt bijgehouden door de beheerder.

Hoofdstuk IX Slotbepalingen

Artikel 24 Strafbepaling

 • 1.

  Hij die handelt in strijd met artikel 3, derde lid en artikel 4, eerste en tweede lid wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Overtreding van artikel 3, derde lid en artikel 4, eerste en tweede lid van deze verordening kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 26 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Nuenen 2010.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 maart 2011,

DE RAAD VOORNOEMD,

de voorzitter, mr. W.R. Ligtvoet

de griffier, drs. H.A.J.P. Duijmelink.