Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Mandaatregisters gemeente Nuenen c.a.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregisters gemeente Nuenen c.a.
CiteertitelMandaatregister 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatregister 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2019Nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-15999

Corsanummer 2016.07408, 2018.13543, 2018.23797, 2018.23938

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregisters gemeente Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat zij op 15 januari 2019 hebben besloten de volgende mandaatregisters vast te stellen:

- Algemeen mandaatregister 2019

- Mandaatregister Samenleving 2019

- Mandaatregister Ontwikkeling en Samenleving 2019

- Mandaatregeling Openbare Werken 2019

De mandaatregisters vormen een verzameling van individuele mandaatbesluiten die met het oog op de overzichtelijkheid zijn samengebracht in tabelvorm.

In de mandaatregisters is aangegeven welke bevoegdheden in mandaat zijn overgedragen aan welke functionarissen. Door een mandaat kan de betreffende functionaris de genoemde bevoegdheid namens het college van burgemeester en wethouders resp. de burgemeester uitoefenen. Burgemeester en wethouders en de burgemeester blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de genomen besluiten.

De in de mandaatregisters verzamelde mandaatbesluiten treden in werking op de dag na die van hun bekendmaking.

De mandaatregisters zijn digitaal gepubliceerd in het overzicht lokale regelingen op www.overheid.nl (> Beleid & Regelgeving > lokaal)

Voor het inzien van de mandaatregisters kunt u ook een afspraak maken met de heer mr. Th.H.J.H. Broekman. Hij is vóór de middag op werkdagen telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (040) 2631 527.

 

 

ALGEMEEN MANDAATREGISTER 2019 versie 15-01-2019 Corsanummer: 2016.07408

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Beslis- en tekenmandaat aan

Onder-mandaat mogelijk

Ondermandaat

aan

Opmerkingen

Financiële zaken

Betalingsverkeer

B en W

 

 

 

Zie procuratieregeling.

Het aangaan van financiële verplichtingen binnen de in de begroting opgenomen budgetten na vaststelling c.q. wijziging van de begroting door de raad

B en W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden (masterbudgethouders)

Ja

Overeenkomstig de Budgethoudersregeling gemeente Nuenen 2015 aangewezen (deel)budgethouders

Let op regeling inkoop / aanbesteding (Bizob)

Boven € 50.000 incl. BTW met paraaf masterbudgethouder (afdelingshoofd)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

 

 

 

 

Het beheren van de verwerking van persoonsgegevens welke vallen onder de werkingssfeer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de eventueel daarop gebaseerde gemeentelijke regelingen en het verstrekken van informatie hieromtrent

B en W

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Nee

 

Aanpassing mandaat in verband met inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming (en vervallen Wet bescherming persoonsgegevens)

Het melden van datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens

B en W

Privacy beheerder

Nee

 

 

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

B en W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Nee

 

 

Klachten

 

 

 

 

 

Afhandeling klachten overeenkomstig Verordening klachtbehandeling

Raad

B en W

Burgemeester

a. betreffende Raad of griffier: voorzitter raad

b. betreffende burgemeester: loco-burgemeester

c. betreffende B en W of wethouder: burgemeester

d. betreffende gemeentesecretaris: burgemeester

e. betreffende medewerkers: gemeentesecretaris

Nee

 

1. Voorafgaande aan de officiële procedure bij de klachtencommissie gaan afdelingshoofden met klagers en de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, in gesprek om de klacht te onderzoeken en mogelijk op te lossen; afdelingshoofden hebben daarmee geen mandaat om klacht af te handelen.

2. Als secretaris van de klachtencommissie is de beleidsmedewerker belast met juridische aangelegenheden van afdeling Samenleving, aangewezen.

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

 

A. Besluiten op verzoeken om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie:

Raad (delegatie)

B en W

Burgemeester

Afdelingshoofden,

maar mandaat betreft niet verzoeken die betrekking hebben op burgemeester of (individuele leden van) B en W

Ja,

maar niet voor zover het betreft de gehele of gedeeltelijke weigering

Voor afd Samenleving:

- de clustercoördinatoren

- de juridisch controller (ook voor zover het betreft de gehele of gedeeltelijke weigering)

Voor afd Openbare Werken:

- de juridisch medewerker

Voor afd Ontwikkeling en Handhaving:

- de clustercoördinatoren

- de juridische medewerkers

 

B. Besluiten op afdelingsoverstijgende verzoeken om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie

Raad (delegatie)

B en W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Maar mandaat betreft niet verzoeken die betrekking hebben op burgemeester of (individuele leden van) B en W

Ja

- Juridisch controller

- Juridisch geschoolde beleidsmedewerkers van de gemeente Nuenen c.a., maar niet voor zover het betreft de gehele of gedeeltelijke weigering.

 

Procesbesluit

 

 

 

 

 

Nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160, lid 1 onder f Gemeentewet

B en W

Burgemeester

 

 

Onder de voorwaarde dat de burgemeester van een door hem genomen besluit in de eerstvolgende vergadering van het college mededeling doet.

 

Formulieren

 

 

 

 

 

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvragen en het verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

B en W

Afdelingshoofden

Nee

 

Mogelijke samenhang met het mandaat tot het openstellen van elektronisch verkeer: digitale formulier

Openstellen elektronisch verkeer

 

 

 

 

 

Het kenbaar maken dat een bericht elektronisch naar het college van B en W kan worden verzonden

B en W

Afdelingshoofden

Nee

 

Mogelijke samenhang met het mandaat tot het vaststellen van een formulier

De Directeur van de Dienst Dommelvallei heeft ook een dergelijke mandaat

Afwikkeling aansprakelijkstellingen

 

 

 

 

 

Nemen van besluiten op aansprakelijkstellingen

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Toezichthoudende ambtenaren

 

 

 

 

 

Het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren

B en W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Personeelszaken

 

 

 

 

 

Het openstellen van vacatures binnen de vastgestelde formatie

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

B&W bij vacature gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris bij vacature afdelingshoofd

Individueel gerichte besluiten op grond van het Ambtenarenreglement en CAR/UWO, niet zijnde sanctiebesluiten

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Toepassing van sancties op basis van CAR/UWO

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling en wijziging van het functieboek

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Toekenning onbetaald verlof

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

Toekenning zwangerschapsverlof

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Toekenning ouderschapsverlof

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Kopen en verkopen van verlofuren in kader van cafetariamodel

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Mededeling van benoeming

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Overige mededelingen inzake niet-benoeming

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

Mededeling van niet in aanmerking komen voor vacature

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

 

 

Afdoen van spontane sollicitaties

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

 

 

Verlening vaste aanstelling in aansluiting op lopende tijdelijke aanstelling/contract

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Contracteren van tijdelijk personeel

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Toestemming overuren (in overleg met P&O i.v.m. budgettering en aanmelding)

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Afhandeling verzoeken om uitbreiding omvang dienstverband

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Afhandeling verzoeken om vermindering van werktijd

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Toestemming voor nevenfuncties

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Besluit tot aanvraag medisch onderzoek

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Dienstopdracht voor het volgen van een vakopleiding

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

Toekenning studiefaciliteiten

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Toekenning tegemoetkoming verhuiskosten o.g.v. verplaatsingskostenverordening

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Nee

 

 

Toekenning waarnemingsvergoeding

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

Toekenning langdurend zorgverlof

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Benoeming/ontslag (met uitzondering van directie)

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Detachering medewerkers gemeente Nuenen bij andere gemeente

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Besluit tot tijdelijke urenuitbreiding

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Aanwijzing functies voor uitbreiding formele arbeidsduur naar 40 uur

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling bijzondere voorschriften ter uitvoering van bepalingen in CAR/UWO alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst (artikel 1:4:1 CAR/UWO)

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling instructies ten aanzien van betrekkingen en bij de vervulling daarvan te volgen werkwijzen (artikel 1:4:1 CAR/UWO)

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Aangaan contracten ten behoeve van de bedrijfsvoering

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Benoeming BHV-ers

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling arbojaarplan/jaarverslag

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Aanwijzing compensatiedagen

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling en wijziging in een bestaande sleutelfunctie

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling nieuwe sleutelfunctie

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Vaststelling gradering sleutelfunctie (functiewaardering)

B en W

Gemeentesecretaris

Nee

 

 

Doorgeven van ziek- en herstelmeldingen van medewerkers aan de arbo-dienst

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

 

 

Verstrekken van informatie over zieke medewerkers zoals plannen van aanpak e.d. aan arbo-dienst

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

 

 

Verstrekken van inlichtingen / informatie aan derden zoals financiële zaken betreffende oud-wethouders in verband met uitbesteding van taken aan derden (bijv Raet)

B en W

Gemeentesecretaris en afdelingshoofden

Ja

 

 

 

 

MANDAATREGISTER AFDELING SAMENLEVING 2019  GEM. NUENEN c.a. versie 15-01-2019 2018.13543

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Beslis- en tekenmandaat aan

Ondermandaat mogelijk

Ondermandaat aan

Opmerkingen

ALGEMEEN DEEL

Algemeen tekenmandaat

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

 • a.

  het vragen van offertes; zie opmerkingen

 • b.

  het vragen van inlichtingen bij derden;

 • c.

  het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens;

 • d.

  het verstrekken van inlichtingen over het in de gemeente gevolgde beleid en over de interpretatie door de gemeente van voorschriften en richtlijnen. (bijv. uitleg bestemmingsplan, verordening of milieurichtlijnen of beleidsregels); zie opmerkingen

 • e.

  opgaven en vragen inlichtingen CBS;

 • f.

  correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

 • g.

  het aanvragen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie of andere instellingen (bijv. subsidie bosbouw);

 • h.

  het vragen van adviezen aan gemeentelijke afdelingen of derden indien:

 • -

  daaraan geen kosten verbonden zijn of

 • -

  het vragen van een dergelijk advies wettelijk is voorgeschreven;

 • i.

  het zenden van ontvangstbevestigingen;

 • j.

  het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen;

 • k.

  het aansprakelijk stellen voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen;

 • l.

  het verzenden van uitnodigingen voor een gesprek;

 • m.

  het ondertekenen van brieven die een formeel besluit van college of burgemeester begeleiden; zie opmerking

 • n.

  het opzeggen van abonnementen op tijdschriften;

 • o.

  overige de gemeente niet bindende correspondentie.

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

en

Afdelingshoofden

Ja

Alle medewerkers

Let op “Kaders mandaat 2013”

 

 • a.

  Regels m.b.t. inkoop en aanbestedingen dienen in acht te worden genomen (Bizob). Ondermandaat alleen mogelijk voor opvragen offertes conform bestaand beleid of voor vrijblijvende offertes

 • d.

  het verstrekken van inlichtingen mag nimmer het karakter hebben van toezeggingen waaraan rechten kunnen worden ontleend. Toezeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk door het bevoegde orgaan (derhalve niet door individuele leden daarvan) worden gedaan.

 

 • m.

  let op vermelding bezwaar/voorlopige voorziening.

   

Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, waaronder in ieder geval begrepen:

 • 1.

  de beoordeling van de ontvankelijkheid en het eventueel besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen;

 • 2.

  het bieden van de gelegenheid tot het herstel van vormfouten;

 • 3.

  het verzorgen van voorgeschreven publicaties van aanvragen;

 • 4

  het horen van (derden-) belanghebbenden indien wettelijk voorgeschreven;

 • 5.

  het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure;

 • 6.

  het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen aan aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

 • 7.

  het verdagen van de beslissingstermijn;

 • 8.

  het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen.

Raad (delegatie)

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris

en

Afdelingshoofden

Ja

Alle medewerkers

 

SPECIFIEK DEEL VOOR AFDELING

Cluster Welzijn

Het uitnodigen van instellingen tot het indienen van werkplannen, begrotingen en (jaar)afrekeningen.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerkers belast met subsidies

 

Medewerker administratie

Betreft werkzaamheden in het kader van de Algemene subsidieverordening.

Besluiten tot toekenning van subsidies binnen het door het college vastgestelde subsidieprogramma.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerker belast met subsidies

Binnen in subsidieprogramma opgenomen budget aan de hand van de beleidsregel.

Het verstrekken van voorschotten op toegekende subsidies.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerkers belast met subsidies

 

 

Het controleren of subsidiënten hebben voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarden.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerkers belast met subsidies

 

Medewerker administratie

 

Het nemen van de in de subsidieverordening opgenomen maatregelen indien niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerkers belast met subsidies

 

Het definitief vaststellen van de toegekende subsidies.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerkers belast met subsidies

Binnen bedrag van toekenning.

Het in gebruik geven van een gemeentelijke binnensportaccommodaties.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerk belast met sport

Binnen beleidskader accommodaties.

Inroostering van gymnastiekonderwijs.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerk belast met sport

 

Verstrekken van gegevens, indienen van aanvragen en verrichten van formaliteiten noodzakelijk voor de instandhouding van onderwijs.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerker belast met onderwijs

 

Uitvoering Verordening leerlingenvervoer.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Uitvoering Hoofdstuk 3 paragraaf 1 van de Wet kinderopvang.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Verlenging dienstverlening Bizob op het gebied van contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet.

B&W

Afdelingshoofd

Nee

 

 

Vaststellen en ondertekenen addenda inclusief bijlagen behorende bij deelovereenkomsten Wmo en jeugdhulp die in aanbestedingstrajecten (regionaal, subregionaal) gesloten zijn in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

B&W

Afdelingshoofd

Nee

 

 

Het actualiseren van het Sociaal Calamiteitenplan Nuenen voor wat betreft functies en functionarissen intern en extern.

B&W

Afdelingshoofd

Nee

 

 

Het ondertekenen van overeenkomsten met zorgaanbieders.

Burgemeester

Afdelingshoofd

Ja

Senior medewerker beleidsondersteuning

 

Centrum voor Maatschappelijke Deelname

Positieve besluiten ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de daarop gebaseerde verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Consulent A

 

Coördinator CMD

Mandaat en ondermandaat tot een maximum bedrag van € 45.000,-

Negatieve besluiten ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Consulent A

 

Coördinator CMD

 

Besluiten naar aanleiding van heronderzoeken, tussentijdse heronderzoeken, herindicaties en mutaties op grond van de WMO en de daarop gebaseerde verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Consulent A

 

Coördinator CMD

 

Beëindigingbesluiten op grond van de WMO en de daarop gebaseerde verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Consulent A

 

Coördinator CMD

 

Positieve besluiten ter uitvoering van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Coördinator CMD/Welzijn

 

Negatieve besluiten ter uitvoering van de Jeugdwet.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Coördinator CMD/Welzijn

 

Besluiten naar aanleiding van heronderzoeken, tussentijdse heronderzoeken, herindicaties en mutaties op grond van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde verordening.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Coördinator CMD/Welzijn

 

Het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging van de kinderrechter wordt ingediend door het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Coördinator CMD/Welzijn

 

Het nemen van een beslissing in verband met aanvragen op grond van de Wet Schuldhulpverlening

B&W

Medewerkers schuldhulpverlening van LEVgroep

Nee

 

Behandeling van bezwaarschriften door medewerkers van de afdeling Samenleving.

 

Het aanvragen van lijsten wanbetalers (Zorgverzekeringswet) bij het CAK

B&W

Medewerkers schuldhulpverlening van LEVgroep

Nee

 

 

Het vaststellen van de tarieven voor huishoudelijke hulp

 

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Coördinator CMD

1. Portefeuillehouder moet instemmen met verhoging

2. Een verhoging van de tarieven mag niet groter zijn dan 5 %

Cluster Voorlichting en Ondersteuning (VO)

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters in verband met de aanvraag van (Koninklijke) onderscheidingen.

B&W

Afdelingshoofd

Ja

Alle medewerkers cluster VO

 

Cluster Juridische Zaken (JZ)

[PM]

 

 

 

 

 

  

MANDAATREGISTER AFDELING SAMENLEVING, gemeente Nuenen c.a.

Op naam gesteld ondermandaat – opvragen politiegegevens

Wetgeving/

taakveld

Bevoegd orgaan

Afdeling/

Dienst

 

Op naam gesteld ondermandaat aan:

Emailadres

Opmerkingen/

Kaders

(Onder)mandaat steeds binnen de “Kaders mandaat 2013” van de gemeente Nuenen (2014.14906)

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet Bibob

B&W

Samenleving

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van een TIP-verzoek (artikel 26 Wet Bibob)

B&W

Samenleving

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Jeugdwet

B&W

Samenleving

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens, als bedoeld in artikel 4:7 Besluit politiege­gevens, ten behoeve van beleidsinfor­matie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

B&W

Samenleving

 

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet..

B&W

B

Samenleving

 

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

  

Indien deze aanvrager, subsidieontvanger of houder een rechtspersoon is, betreffen de gegevens zowel de rechtspersoon als de bestuurders, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien een bestuurder een rechtspersoon is betreffen de gegevens eveneens deze rechtspersoon, alsmede de bestuurders daarvan. Indien de aanvrager, subsidieontvanger of houder een maatschap of vennootschap onder firma is betreffen de gegevens de maten, dan wel de vennoten, uitgezonderd de gegevens betreffende de vennoot en commandite, alsmede de gegevens met betrekking tot strafbare feiten waaraan artikel 51, tweede lid, onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht ten grondslag heeft gelegen. Indien de vennoten of maten rechtspersoonlijkheid bezitten betreffen de gegevens deze rechtspersonen, alsmede de bestuurders daarvan

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (incl exploitatievergunningstelstel, digitaal opkoopregister) en openbare orde (algemeen)

B&W

B

Samenleving

 

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

 

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl 

 

 

Het in ontvangst nemen van meldingen in het kader van de informatievoorziening Bestuurlijke Informatie Justitiabelen, de zogenoemde BIJ-meldingen (artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens)

B

Samenleving

Kim van der Bruggen

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod

B

Samenleving

Kim van der Bruggen

Rolien Leen­houts

Joris van den Bosch

k.vanderbruggen@nuenen.nl

r.leenhouts@nuenen.nl

j.vandenbosch@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet maatschappelijke on­dersteuning 2015

B&W

Samenleving / CMD

Rolien Leen­houts

r.leenhouts@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Participatiewet

B&W

Samenleving / CMD

Rolien Leen­houts

r.leenhouts@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereen­komst

B&W

Samenleving / CMD

Rolien Leen­houts

r.leenhouts@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Jeugdwet

B&W

Samenleving / CMD

Rolien Leen­houts

r.leenhouts@nuenen.nl

 

 

Opvragen van politiegegevens, ten behoeve van de adviserende taak, bedoeld in het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau en Onze Minister van Defensie met het oog op de toekenning van bij koninklijk besluit te verlenen onderscheidingen.

B

Samenleving/

Communicatie

Anneke Gevers

Benedikte Schulkes

a.gevers-okhuijsen@nuenen.nl

b.schulkes@nuenen.nl

 

 

 

 

MANDAATREGISTER AFDELING OPENBARE WERKEN 2019, gemeente Nuenen c.a. versie 15-01-2019 2018.23797

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Beslis- en tekenmandaat aan

Ondermandaat mogelijk

Ondermandaat

aan

Opmerkingen

ALGEMEEN

Algemeen tekenmandaat

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

 • a.

  het vragen van offertes; zie opmerkingen

 • b.

  het vragen van inlichtingen bij derden;

 • c.

  het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens

 • d.

  het verstrekken van inlichtingen over het in de gemeente gevolgde beleid en over de interpretatie door de gemeente van voorschriften en richtlijnen. (bijv. uitleg bestemmingsplan, verordening of milieurichtlijnen of beleidsregels); zie opmerkingen

 • e.

  opgaven en vragen inlichtingen CBS

 • f.

  correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

 • g.

  het aanvragen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie of andere instellingen (bijv. subsidie bosbouw);

 • h.

  het vragen van adviezen aan gemeentelijke afdelingen of derden indien:

 • -

  daaraan geen kosten verbonden zijn of

 • -

  het vragen van een dergelijk advies wettelijk is voorgeschreven;

 • i.

  het zenden van ontvangstbevestigingen;

 • j.

  het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen;

 • k.

  het aansprakelijk stellen voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen;

 • l.

  het verzenden van uitnodigingen voor een gesprek;

 • m.

  het ondertekenen van brieven die een formeel besluit van college of burgemeester begeleiden; zie opmerking

 • n.

  het opzeggen van abonnementen op tijdschriften

 • o.

  overige de gemeente niet bindende correspondentie

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Ja

Alle medewerkers

Let op “Kaders mandaat 2013”

 

Een en ander voor zover nodig voor uitoefening van de functie.

 

Bepaling bij a.:

Regels m.b.t. inkoop en aanbestedingen dienen in acht te worden genomen. Ondermandaat alleen mogelijk voor opvragen offertes conform bestaand beleid of voor vrijblijvende offertes

 

Bepaling bij d.:

Het verstrekken van inlichtingen mag nimmer het karakter hebben van toezeggingen waaraan rechten kunnen worden ontleend. Toezeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk door het bevoegde bestuursorgaan (derhalve niet door individuele leden daarvan) worden gedaan.

 

Bepaling bij m.:

Let op vermelding bezwaar/voorlopige voorziening.

Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, waaronder in ieder geval begrepen:

 • 1.

  de beoordeling van de ontvankelijkheid en het eventueel besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen;

 • 2.

  het bieden van de gelegenheid tot het herstel van vormfouten;

 • 3.

  het verzorgen van voorgeschreven publicaties van aanvragen;

 • 4.

  het horen van (derden) belanghebbenden indien wettelijk voorgeschreven;

 • 5.

  het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure;

 • 6.

  het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen aan aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

 • 7.

  het verdagen van de beslissingstermijn;

 • 8.

  het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen.

Raad (delegatie)

B en W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en

Afdelingshoofden

Ja

Alle medewerkers

Een en ander voor zover nodig voor uitoefening van de functie.

 

Bepaling bij 4.:

Inclusief het horen van de indieners van een zienswijze door de betrokken medewerker(s).

SPECIFIEK DEEL VOOR AFDELING

Inschakelen derden bij calamiteiten

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Piketmedewerker

Ondermandaat tot

€ 5.000,--

Besluiten omtrent (aanvragen) omgevingsvergunning met activiteit kappen

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

Medewerker planvoorbereiding

Ondermandaat indien onomstreden (geen zienswijzen)

Uitvoering afval- en reinigingsverordening

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Medewerker planvoorbereiding

Ondermandaat tot

€ 50.000,--

Aanwijzingsbesluiten nemen, afwijken van en aanvullen van Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Nuenen

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Geen ondermandaat verleend

Mandaat is verleend bij besluit B&W van 10 juli 2018 (2018.13486)

Mandaat is uiteraard slechts verleend voor zover het college van B&W zelf de bevoegdheid heeft.

Uitvoering Marktverordening

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior Medewerker Beleidsuitvoering

Medewerker beleidsuitvoering B

Ondermandaat voor zover binnen vastgestelde beleidskaders

Afhandeling melding maken of veranderen van een uitweg o.g.v. APV

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker beleidsuitvoering

Medewerker planvoorbereiding

Ondermandaat voor zover binnen vastgestelde beleidskaders

Toestemming leggen van kabels- en leidingen, duikers e.d. in gemeentegrond/uitvoering Telecommunicatiewet

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

Medewerker planvoorbereiding

Ondermandaat voor zover binnen vastgestelde beleidskaders

Toestemming aanbrengen rioolaansluiting

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker beleidsuitvoering

Medewerker planvoorbereiding

Ondermandaat voor zover binnen vastgestelde beleidskaders

Toestemming afvoer bronneringswater naar gemeentelijk riool

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

Ondermandaat voor zover binnen vastgestelde beleidskaders

Aangifte in geval van beschadiging gemeentelijke eigendommen.

Burgemeester

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior Beleidsmedewerker

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen,

B en W

Senior Medewerker Beleidsuitvoering

Ja

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

 

Verkeer

Ontheffing art 87 jo 10 Rvv (parkeren anders dan op rijbaan).

B&W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Toepassing art 87 jo 62 Rvv (gesloten verklaring).

B&W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Toepassing art 18 WVW jo art. 67 Rvv (invalidenparkeerplaatsen).

B&W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Het nemen van (overige) verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet.

B&W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Nee

 

Voor zover er geen zienswijzen dan wel bezwaren zijn ingediend.

Uitvoering Wet Bag

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

B en W

Senior Medewerker Beleidsuitvoering

Ja

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Uitvoering Wet BGT

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembeschrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en 20 Wet BGT.

[artikel 11 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

[artikel 12 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

[artikel 13 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

[artikel 14 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster. [artikel 27 en 28 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

 

Het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

[artikel 30 Wet BGT]

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

Senior medewerker

Beleidsuitvoering

Medewerker Beleidsuitvoering A

Vanaf het moment dat artikel 30 Wet BGT in werking is getreden.

Eigendommen

Verkoop van gronden (reststroken groen)

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Senior beleidsmedewerker

Binnen beschikbare begrotingsposten en de vastgestelde beleidskaders

Het verlenen van ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning (in kader doorverkoop van woning)

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Nee

 

 

Gemeentelijke woningen in gebruik geven of verhuren

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Nee

 

Mandaat is op 12 augustus 2014 verleend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Het aanvragen van vergunningen op grond van de Leegstandswet

Burgemeester

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Geen ondermandaat verleend

Mandaatbesluit van de burgemeester is van 21 juni 2016

Het verhuren van groenstroken

B en W

Afdelingshoofd Openbare Werken

Ja

Geen ondermandaat verleend

De door het college op 7 november 2017 vastgestelde “Huurregels groenstroken” zijn van toepassing op dit mandaat.

Mandaat is op 7 november 2017 verleend

 

 

MANDAATREGISTER AFDELING ONTWIKKELING EN HANDHAVING 2019, gemeente Nuenen c.a. versie 15-01-2019 2018.23938

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Beslis- en teken­mandaat aan

Ondermandaat mogelijk

Ondermandaat

aan

Opmerkingen

ALGEMEEN

Algemeen tekenmandaat

De afdoening van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, waaronder in ieder geval begrepen:

a. het vragen van offertes; zie opmerkingen

b. het vragen van inlichtingen bij derden;

c. het toezenden aan overheidsinstellingen of derden van gevraagde of verplicht te verstrekken statistische en andere gegevens;

d. het verstrekken van inlichtingen over het in de gemeente gevolgde beleid en over de interpretatie door de gemeente van voorschriften en richtlijnen. (bijv. uitleg bestemmingsplan, verordening of milieurichtlijnen of beleidsregels); zie opmerkingen.

e. opgaven en vragen inlichtingen CBS;

f. correspondentie m.b.t. vergoedingen van het Rijk of andere instellingen;

g. het aanvragen van subsidies of andere bijdragen bij het Rijk, de provincie of andere instellingen (bijv. subsidie bosbouw);

h. het vragen van adviezen aan gemeentelijke afdelingen of derden indien:

 • -

  daaraan geen kosten verbonden zijn of;

 • -

  het vragen van een dergelijk advies wettelijk is voorgeschreven;

i. het zenden van ontvangstbevestigingen;

j. het opvragen van wettelijk voorgeschreven accountantsverklaringen;

k. het aansprakelijk stellen voor herstel van schade door derden aan gemeente-eigendommen;

l. het verzenden van uitnodigingen voor een gesprek;

m. het ondertekenen van brieven die een formeel besluit van college of burgemeester begeleiden; zie opmerking

n. het opzeggen van abonnementen op tijdschriften

o. overige de gemeente niet bindende correspondentie.

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Ja

Senior beleidsmedewerker,

Beleidsmedewerker,

Senior medewerker beleidsuitvoering,

Senior Projectleider,

Projectleider,

Junior Projectleider

(punten a t/m o)

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

(punten a t/m e, f, h, i, j, l, m, n en o)

 

Let op “Kaders mandaat 2013”

 

Een en ander voor zover nodig voor uitoefening van de functie.

 

Bepaling bij a.:

Regels m.b.t. inkoop en aanbestedingen dienen in acht te worden genomen. Ondermandaat alleen mogelijk voor opvragen offertes conform bestaand beleid of voor vrijblijvende offertes

 

Bepaling bij d.:

Het verstrekken van inlichtingen mag nimmer het karakter hebben van toezeggingen waaraan rechten kunnen worden ontleend. Toezeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk door het bevoegde bestuursorgaan (derhalve niet door individuele leden daarvan) worden gedaan.

 

Bepaling bij m.:

Let op ver­melding bezwaar/voor­lo­pi­ge voorziening.

Algemene wet bestuursrecht en overige wetgeving met soortgelijke bevoegdheden

Het verrichten van handelingen ter voorbereiding van besluiten, waaronder in ieder geval begrepen:

1. de beoordeling van de ontvankelijkheid en het eventueel besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen;

2. het bieden van de gelegenheid tot het herstel van vormfouten;

3. het verzorgen van voorgeschreven publicaties van aanvragen;

4. het horen van (derden-) belanghebbenden indien wettelijk voorgeschreven;

5. het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure;

6. het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen aan aanvrager en de adviserende bestuursorganen;

7. het verdagen van de beslissingstermijn;

8. het opvragen van voorgeschreven of noodzakelijke adviezen.

Raad (delegatie)

B&W

Burgemeester

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Ja

Senior beleidsmedewerker,

Beleidsmedewerker,

Senior Projectleider,

Projectleider,

Junior Projectleider

(punten 1 t/m 8)

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

(punt 1 t/m 6 en 8)

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

(punt 1, 2, 3, 6 en 8)

Een en ander voor zover nodig voor uitoefening van de functie.

 

Bepaling bij 4.:

Inclusief het horen van de indieners van een zienswijze door de betrokken medewerker(s).

SPECIFIEK DEEL VOOR AFDELING

Juridische werkzaamheden

Voorbereidingshandelingen en overleg m.b.t. de totstandkoming van anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Ondermandaat uitsluitend voor zover het betreft juridisch geschoolde senior beleidsmedewerkers.

 

Het besluiten tot (pre)mediation, het verrichten van voorbereidingshandelingen m.b.t. de beslissing op bezwaarschriften en de behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening, (hoger) beroepschriften, daaronder begrepen vertegenwoordiging van de Raad of het college van B&W op de (hoor)zitting en het verrichten van overige proceshandelingen.

Raad / B&W / B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Ondermandaat uitsluitend voor zover het betreft juridisch geschoolde medewerkers.

Krachtens procesbesluit, voorzover het betreft de (Voorzieningenrechter van de) rechtbank, de (Voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de (Voorzitter van de) Centrale Raad van Beroep of (de Voorzieningenrechter van) het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 

Van het (onder)mandaat is uitgesloten het nemen van de beslissing op bezwaar.

Instemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Ondermandaat uitsluitend voor zover het betreft juridisch geschoolde beleidsmedewerkers.

Krachtens procesbesluit, voorzover het de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft.

Het nemen van beslissingen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Ondermandaat uitsluitend voor zover het betreft juridisch geschoolde beleidsmedewerkers.

Het ondermandaat voorziet niet in besluiten tot weigering van informatie.

Voorbereidingshandelingen en overleg m.b.t. verzoeken om een tegemoetkoming in schade als bedoeld in afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1 en volgende).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Ondermandaat uitsluitend voor zover het betreft juridisch geschoolde beleidsmedewerkers.

 

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de Lumens Groep met betrekking tot de antidiscriminatievoorziening (klachtenbehandeling)

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Neen

N.v.t.

 

Cluster VTH1

1 Cluster VTH = cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Uitvoering Wabo

Besluiten over aanvragen om een omgevingsvergunning, dan wel de besluiten volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

 

Onder het mandaat vallen alle besluiten verband houdende met de vergunning (bv. aanhouden vergunning, verdagen, niet in behandeling nemen, verlenen ontheffing Bouwbesluit/Bouwverordening, het afhandelen van een melding Bouwbesluit, enz.).

Dit geldt ook voor de overige in dit deel van het register opgenomen bevoegdheden.

 

Het (onder)mandaat met betrekking tot de omgevingsvergunning geeft een beslissingsbevoegdheid voor alle activiteiten zoals genoemd in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker2

 

2 Het ondermandaat heeft steeds betrekking op medewerkers van zowel het cluster VTH als het cluster Ontwikkeling, tenzij anders is aangegeven.

   

Voorzover binnen vastgestelde beleidskaders.

 

Paraaf afdelingshoofd* vereist in geval van een weigering en/of afwijken van een welstandsadvies

 

Paraaf portefeuillehouder** vereist in geval van weigering, bezwaren/ziens­wij­zen van derden en afwijken van welstandsadvies, in de situatie dat het wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010 van toepassing is.

Besluiten tot het intrekken van een omgevingsvergunning of een bouw- en/of sloopvergunning volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voorzover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

 

Paraaf portefeuillehouder** vereist indien zienswijze(n) is (zijn) ingebracht

Besluiten over een afwijking op grond van de artikelen;

a. 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 1º en 2 º Wabo

b. 2.12 lid 1, onderdeel b Wabo (exploitatieplan)

c. 2.12 lid 1, onderdeel c Wabo (strijd met provinciale ruimtelijke verordening 4.1 lid 3 Wro of AMvB krachtens 4.3 lid 3 Wro)

d. 2.12 lid 2 Wabo (tijdelijke afwijking)

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker (a t/m d)

 

Beleidsmedewerker (a, b en d)

 

Senior medewerker beleidsuitvoering (punten a en d)

Bij ondermandaat paraaf afdelingshoofd* vereist bij afwijken van het bestemmingsplan indien de afwijking buiten de reikwijdte van het gemeentelijke ‘Afwijkingenbeleid Wabo’ valt.

 

Tevens paraaf afdelingshoofd* vereist bij afwijken van het ‘Afwijkingenbeleid Wabo’ overeenkomstig artikel 4:84 Awb (inherente afwijkingsbevoegdheid beleidsregels).

Afdoen van schetsplannen, vooroverlegplannen en principeverzoeken

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Verrichten van handelingen, geen besluiten zijnde, in het kader van de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een aanvraag om een bouwvergunning volgens wettelijk regime voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker Beleidsuitvoering A / B

 

Verrichten van administratieve handelingen, geen besluiten zijnde, in het kader van de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een bouwvergunning, met name ontvangstbevestiging en verzoeken om aanvullende gegevens, dan wel de handelingen volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering Vergunningen

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

 

Besluiten dat geen omgevingsvergunning dan wel geen bouwvergunning volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010 vereist is.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Mededeling vrijstelling bodemonderzoek in kader van een omgevingsvergunning of een bouwvergunning volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Besluiten over een sloopvergunning volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Paraaf afdelingshoofd* vereist in geval van een weigering.

 

Paraaf portefeuillehouder** vereist in geval van weigering of bezwaren/ziens­wij­zen van derden, in de situatie dat het wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010 van toepassing is.

Het afhandelen van een sloopmelding al dan niet in combinatie met het opleggen van nadere voorwaarden naar aanleiding van een melding (artikel 1.29 Bouwbesluit 2012).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Uitvoering APV en Bijzondere Wetten

Besluiten over een ontheffings- of vergunningaanvraag op grond van de APV, al dan niet in combinatie met een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening.

 

B&W / B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja, voor verlening

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door het College vastgestelde kaders.

 

Dit mandaat geldt niet voor situaties waarin een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken is vereist. In dat geval geldt het mandaat voor de verlening van een omgevings­vergunning.

De weigering van een ontheffing van het stookverbod (artikel 5:34 lid 3 APV).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

 

Ingebruikgeving gemeentegrond t.b.v. activiteit waarvoor een ontheffing/vergunning wordt verleend.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door het College vastgestelde kaders.

Besluiten over aanvragen op grond van de Drank- en Horecawet

B&W / B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja, voor verlening

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door het College en/of de Burgemeester vastgestelde kaders.

Besluiten over aanvragen Wet op de kansspelen.

B&W / B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja, voor verlening

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door het College en/of de Burgemeester vastgestelde kaders.

Besluiten over aanvragen o.g.v. artikel 3 en 4 Zondagswet (het op zondag zonder strikte noodzaak gerucht verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is, en het organiseren van openbare vermakelijkheden op zondag, voor 13 uur).

B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja, voor verlening

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door de Burgemeester vastgestelde kaders.

Besluiten over aanvragen o.g.v. art. 10 jo. 148 Wegenverkeerswet i.v.m. wedstrijden voertuigen op de openbare weg.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door de Burgemeester vastgestelde kaders.

Besluiten over verzoeken o.g.v. artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging (i.v.m. het opgraven van een lijk).

B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

 

Besluiten over verzoeken om toestemming o.g.v. artikel 35 lid 2 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (in het kader van overleg over een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, te weten ontheffing door GS voor het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor bepaalde luchtvaartuigen).

B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker beleidsuitvoering A / B

Binnen door de Burgemeester i.o.m. het College vastgestelde kaders.

Het aanstellen van evenementenverkeersregelaars

Burgemeester

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Medewerker Beleidsuitvoering A

Bij ondertekening van een besluit wordt vermeld dat het besluit op grond van het besluit van 31 december 2013 in (onder)man­daat is genomen (2013.22965).

Uitvoering Wet milieubeheer

 

 

 

 

 

Besluiten tot vaststelling van een hogere waarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Binnen door het College vastgestelde kaders.

 

Als er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uitvoering Wet BAG

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

B&W

Senior beleidsmedewerker VTH

Ja

Medewerker organisatieondersteuning

 

Medewerker beleidsuitvoering A

 

Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.

B&W

Senior beleidsmedewerker VTH

Ja

Medewerker organi-satieondersteuning

 

Medewerker beleidsuitvoering A

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen met de navolgende taken:

 • a.

  het opstellen van de 'ambtelijke verklaringen' in het kader van artikel 6a Wet Bag;

 • b.

  het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • c.

  het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

 • d.

  het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

 • e.

  het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

 • f.

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

 • g.

  het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • h.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • i.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • j.

  het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • k.

  het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

B&W

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Medewerkers die belast zijn met het beheer van de BAG en de heer J. Taheij, werkzaam bij de Dienst Dommelvallei

 

Handhaving

Besluiten tot toepassing van bestuursdwang en de uitoefening daarvan op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:24 Awb, dan wel besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:32 Awb met betrekking tot de wet- en regelgeving die conform het vastgestelde handhavingsbeleid behoort tot het takenpakket van het cluster VTH inclusief alle hierop betrekking hebbende correspondentie, procedures en besluiten.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Voor zover het niet een besluit betreft, tevens:

Beleidsmedewerker

Senior medewerkers beleidsuitvoering

Voorzover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

 

Paraaf portefeuillehouder** vereist indien zienswijze(n) is (zijn) ingebracht.

Besluiten m.b.t. het invorderen van dwangsommen bij niet naleven van een opgelegde last onder dwangsom.

B&W/ B

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Ja

Senior beleidsmedewerker

Paraaf portefeuillehouder** vereist

Besluiten m.b.t. het innen van kosten toepassing bestuursdwang

B&W/ B

Gemeentesecretaris en Afdelingshoofden

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voor zover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

 

Paraaf portefeuillehouder vereist** indien zienswijze(n) is (zijn) ingebracht.

Uitvoering van toezicht- en handhavingswerkzaamheden betreffende de wet- en regeling die conform het vastgestelde handhavingsbeleid behoort tot het takenpakket van het cluster VTH, waaronder opvragen gegevens, revisietekeningen, geringe afwijkingen afdoen met aantekening op tekening, maningsbrieven ventilatie, uitnodiging tot medewerking.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Besluiten op een verzoek om handhavend op te treden.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voor zover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

 

Paraaf portefeuillehouder vereist** indien zienswijze(n) is (zijn) ingebracht.

Besluiten omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voor zover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

Besluiten tot intrekking vergunning.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voor zover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

Besluiten over gedoogbeschikking.

B&W/ B

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

Voor zover passend binnen het vastgestelde beleidskader.

Geven van machtigingen tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner in het kader van de toezichthoudende taak voortvloeiend uit de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

B&W

Burgemeester

Neen

 

 

Huisnummering

 

 

 

 

 

Het nemen van besluiten ten aanzien van de nummering van de in de gemeente aanwezige gebouwen (met de mogelijkheid tot ondermaat).

B&W

Afdelingshoofd

Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker cluster

Mandaatbesluit

2013.16234

d.d. 3 september 2013

Cluster Ontwikkeling

Procedurele handelingen m.b.t. totstandkoming bestemmingsplan en uitwerking/wijziging daarvan.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving, beperkt

Ja, beperkt

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Senior projectleider,

Projectleider,

Junior projectleider

M.u.v. besluit tot ter inzage legging (voor)­ont­werp bestemmingsplan en – in voorkomen­de gevallen – vaststellen inspraakverslag.

Het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale ruimtelijke plannen, zoals bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Medewerker Beleidsuitvoering A / B

 

Senior projectleider,

Projectleider,

Junior projectleider

 

Besluiten over ontheffing op grond van de artikelen 3.6 lid 1 sub a, 3.22, 3.23 en 3.38 van de Wro (inclusief het eventueel opleggen van beperkingen en/of het stellen van voorwaarden) en besluiten met nadere eisen op grond van artikel 3.6 lid 1 sub d.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

Paraaf portefeuillehouder** vereist in geval van zienswijzen van derden.

Besluiten op verzoeken om een omgevingsvergunning (voorheen aanlegvergunning) of een aanlegvergunning volgens wettelijk regime geldend voor 1 oktober 2010.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker Ontwikkeling

Paraaf afdelingshoofd* vereist in geval van weigering.

Verrichten van administratieve handelingen inclusief de benodigde adviezen van derden, geen besluiten zijnde, betreffende verzoeken om:

 • -

  vrijstellingen o.g.v. artikel 19 lid 1 WRO (oud)

 • -

  projectbesluiten als bedoeld in artikel 3.10 Wro en

 • -

  afwijkingen op grond van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Senior medewerker beleidsuitvoering

 

Verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO (oud).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker Ontwikkeling

 

Aanvragen verklaring van geen bezwaar ingevolge artikel 19 lid 1 WRO of artikel 19 lid 1 WRO in samenhang met de Woningwet (oud).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

Paraaf portefeuillehouder** vereist in geval van zienswijzen van derden.

Besluiten over een verzoek om subsidie op grond van de Monumentensubsidieregeling (inclusief de correspondentie hierover).

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

 

Voor zover het niet een weigering betreft, tevens:

- Senior medewerker beleidsuitvoering

- Medewerker beleidsuitvoering A/B

Paraaf portefeuillehouder** vereist bij negatief besluit.

Besluiten over een aanvraag omgevingsvergunning en/of ontheffing op grond van de Monumentenwet 1988 en/of de gemeentelijke Monumentenverordening, waaronder begrepen archeologische selectiebesluiten die worden genomen in overeenstemming met het ‘Beleidsplan Archeologie gemeente Nuenen c.a.’.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

Bij ondermandaat paraaf afdelingshoofd* vereist bij afwijken van advies monumentencommissie.

 

Bij ondermandaat paraaf afdelingshoofd* vereist in geval van weigering.

Besluiten over de verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 15 Leegstandwet.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Ja

Senior beleidsmedewerker

 

Beleidsmedewerker

Binnen door het College vastgestelde kaders.

Cluster Projecten

Verkoop van grond en daarbij behorende opstallen en ondertekening van aan en verkoopovereenkomst passend binnen beleidskaders en/of bestaande budgetten, tot een maximale koopsom van € 1.000.000,00 excl. btw

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

Voor elke verkoop is instemming nodig van de portefeuillehouder.

Passend binnen bestaand beleid en bestaande budgetten.

Let op: indien Handvest actieve informatieplicht van toepassing is, kan niet van mandaat gebruik worden gemaakt.

Huur en Verhuur van (delen van) gebouwd onroerend goed en ondertekening van de huurovereenkomst, passend binnen beleidskaders tot een huursom van € 25.000,- per jaar voor een maximale huurperiode van 5 jaar.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

Passend binnen bestaand beleid en bestaande budgetten.

Huur en Verhuur van grond en ondertekening van de huurovereenkomst, passend binnen beleidskaders tot een huur van maximaal € 25.000,- per jaar voor een maximale huurperiode van 5 jaar.

       

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

Passend binnen bestaand beleid en bestaande budgetten.

Anterieure overeenkomsten, inclusief planschadeverhaalovereenkomsten (artikel 6.24, afd. 6.4, Wro) sluiten en ondertekenen,

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

Passend binnen besluitvorming omtrent de betreffende planologische maatregel tot een exploitatiebijdrage van maximaal € 25.000,- (kostenverhaal).

Overeenkomsten betreffende de vestiging zakelijke rechten t.b.v. nutsvoorzieningen, telecommunicatie en derden

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

 

Verlenen van opties op bouwgrond t.b.v. bedrijfsvestiging en woningbouwkavels

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

 

Overeenkomsten tot het in gebruik geven van grond

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

 

Besluiten tot het opheffen van voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten en het verlenen van opdracht aan Kadaster voor doorhalen inschrijvingen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

B&W

Afdelingshoofd Ontwikkeling en Handhaving

Nee

 

 

 

* Paraaf afdelingshoofd: door een paraaf op het begeleidingsformulier in het bouwdossier.

** Paraaf portefeuillehouder: door een paraaf op het begeleidingsformulier in het bouwdossier of, na bespreking van de zaak met de portefeuillehouder, door vastlegging van het akkoord van de portefeuillehouder in een verslag van het (portefeuillehouders)overleg.

 

MANDAATREGISTER AFDELING ONTWIKKELING EN HANDHAVING, gemeente Nuenen c.a.  

Op naam gesteld ondermandaat – opvragen politiegegevens

Wetgeving/

taakveld

Bevoegd orgaan

Afdeling/

Dienst

 

Op naam gesteld ondermandaat aan:

Emailadres

Opmerkingen/

Kaders

(Onder)mandaat steeds binnen de “Kaders mandaat 2013” van de gemeente Nuenen (2014.14906)

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Drank- en horecawet

B

Ontwikkeling en Handhaving

Annemarie van Gerwen

Pascalle Hermens

Inge Simons

René Spapens

Stephanie de Laat

Noelle Gerris

a.vangerwen@nuenen.nl 

 

p.hermens@nuenen.nl 

i.simons@nuenen.nl 

r.spapens@nuenen.nl

s.delaat@nuenen.nl

n.gerris@nuenen.nl 

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet op de Kansspelen

B&W

Ontwikkeling en Handhaving

Annemarie van Gerwen

Pascalle Hermens

Inge Simons

René Spapens

Noelle Gerris

a.vangerwen@nuenen.nl

 

p.hermens@nuenen.nl 

i.simons@nuenen.nl

r.spapens@nuenen.nl

n.gerris@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (inclusief exploitatievergunningstelstel, digitaal opkoopregister) en openbare orde (algemeen)

B&W

B

Ontwikkeling en Handhaving

Annemarie van Gerwen

Pascalle Hermens

Inge Simons

René Spapens

Noelle Gerris

a.vangerwen@nuenen.nl

 

p.hermens@nuenen.nl

i.simons@nuenen.nl

r.spapens@nuenen.nl

n.gerris@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wet Bibob

B&W

Ontwikkeling en Handhaving

Noelle Gerris

Inge Simons

Annemarie van Gerwen

René Spapens

n.gerris@nuenen.nl 

i.simons@nuenen.nl

a.vangerwen@nuenen.nl

 

r.spapens@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van een TIP-verzoek (artikel 26 Wet Bibob)

B&W

Ontwikkeling en Handhaving

Noelle Gerris

Inge Simons

Annemarie van Gerwen

René Spapens

n.gerris@nuenen.nl

i.simons@nuenen.nl

a.vangerwen@nuenen.nl

 

r.spapens@nuenen.nl

 

Opvragen van politiegegevens in het kader van de toepassing van de Wabo

B&W

Ontwikkeling en Handhaving

Pascalle Hermens

Inge Simons

René Spapens

Roel Wouters

Denise Samson

Noelle Gerris

p.hermens@nuenen.nl

i.simons@nuenen.nl

r.spapens@nuenen.nl

r.wouters@nuenen.nl

d.samson@nuenen.nl

n.gerris@nuenen.nl

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen

de burgemeester, M.J. Houben MBA

de secretaris, mr. J.H.M. van Vlerken