Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Beleidsregels Ontheffing blauwe zone centrum Nuenen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Ontheffing blauwe zone centrum Nuenen
CiteertitelBeleidsregels ontheffing blauwe zone centrum Nuenen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  3. artikel 25, eerste lid, van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  4. artikel 149, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-201914-08-2019Nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2019-202144

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Ontheffing blauwe zone centrum Nuenen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NUENEN,

 

Gelet op:

 het bepaalde in artikel 1:3 vierde lid en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 het bepaalde in artikel 87 en 25 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 het bepaalde in artikel 149 Wegenverkeerswet 1994.

 

Overwegende dat:

In het centrum van Nuenen een blauwe zone (parkeerschijfzone) is ingesteld. Het instellen van een blauwe zone bevordert de doorstroming van parkeerplaatsen, zodat winkels, bedrijven en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Door het instellen van een blauwe zone gaat de gemeente effectief om met de schaarse parkeerruimte. Voor bewoners binnen de blauwe zone is een ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf gewenst.

 

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 87 van het RVV1990 bevoegd om ontheffingen te verlenen van het artikel 25 van het RVV1990 opgenomen verbod om in een blauwe zone te parkeren, anders dan op parkeerplaatsen voorzien van een blauwe streep, mits voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.

Besluit:

Beleidsregels vast te stellen voor het verstrekken van ontheffingen voor het parkeren in de blauwe zone in het centrum van de gemeente Nuenen.

Begripsbepalingen

Artikel 1  

1 Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de AWB, RVV 1990 en de WVW 1994;

2 In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a) blauwe zone: een parkeerschijfzone bij verkeersbesluit op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, aangegeven door middel van borden en blauwe markering op de straat als bedoeld in artikel 25 van het RVV1990;

b) ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV door het college van burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing, waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig te parkeren in één straat (veelal woonstraat van aanvrager) binnen de parkeerschijfzone zonder het gebruik van een parkeerschijf;

c) bewoner: degene die volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens daadwerkelijk woonachtig is in de parkeerschijfzone en/of waarvan het adres opgenomen is in de adressenlijst voor ontheffingen;

d) ontheffing houder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

e) college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen.

f) motorvoertuig: een voertuig met kenteken als bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

g) parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

h) parkeergelegenheid bij de woning: een plek voor het parkeren van een auto nabij de woning, bijvoorbeeld een oprit of een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen (zichtbaar vanaf een luchtfoto), of een plek in een parkeerkelder. De afmetingen van een parkeergelegenheid bij de woning zijn minimaal 2,5 bij 5 meter;

Artikel 2

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de blauwe zone het centrum van Nuenen, zoals op bijgevoegde tekening (bijlage 1) is weergegeven. Het gebied blauwe zone bestaat uit de volgende wegen:

 Parkstraat tussen Park en Voirt

 Park

 Kerkstraat, tussen Park en Kerkstraat 4

 Vincent van Goghstraat (tot en met huisnummer 72), tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat

 Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders

 Een derde van het Vincent van Goghplein

 Berg, tussen Park en Berg 54

 Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan

 Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11

 Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c

 Mgr. Cuytenlaan, tussen Berg en Mgr. Cuytenlaan 4

Bewonersontheffing

Artikel 3  

Een ontheffing kan verleend worden aan bewoners van Nuenen onder de volgende voorwaarden:

a) De aanvrager dient volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) te zijn ingeschreven op een woonadres dat voorkomt op de adressenlijst voor ontheffingen blauwe zone;

b) Het kenteken van de auto van de aanvrager dient volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) op naam van de aanvrager te staan.

c) Een bestuurder van een lease- of bedrijfspersonenauto kan in aanmerking komen voor een ontheffing. Hiervoor dient een verklaring van de kentekenhouder (bedrijf of leasemaatschappij) te worden overlegd;

d) De ontheffing wordt verstrekt op kenteken, met een maximum van twee kentekens per ontheffing;

e) De ontheffing biedt de mogelijkheid om zonder gebruik van een parkeerschijf, langer dan de maximale parkeerduur van twee uur, te parkeren binnen de parkeerschijfzone in Nuenen;

Artikel 4

Per woonadres worden er maximaal twee parkeerontheffingen verstrekt. Voor elke parkeergelegenheid bij de woning wordt er één ontheffing minder verstrekt.

Tijdelijke ontheffing blauwe zone

Artikel 5  

Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen onder de volgende voorwaarden:

a) De aanvrager toont aan dat het bedrijf, dat volgens het Handelsregister niet is gevestigd in de parkeerschijfzone van Nuenen, werkzaamheden uit moet voeren in de blauwe zone;

b) De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren langer dan 2 uur.

c) Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

d) Een tijdelijke ontheffing is maximaal één maand geldig.

Algemene voorwaarden

Artikel 6  

1 Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing;

2 Op de ontheffing wordt duidelijk en specifiek vermeld:

a) kenteken van het betreffende voertuig;

b) de periode waarvoor de ontheffing geldt;

c) de straatnaam waarvoor de ontheffing geldt;

3 In de begeleidende beschikkingsbrief vermelden wij naam en adres van de ontheffingshouder en een duidelijke en specifieke omschrijving van de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen.

Artikel 7

1 Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag;

2 Het college kan deze beslissing voor hoogstens zes weken verdagen, voor afloop van de onder lid 1 vermelde termijn wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8

De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van één jaar.

Artikel 9

1 In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffingsbewijs kan de aanvrager een duplicaat aanvragen door het invullen van een aanvraagformulier;

2 Het duplicaat is geldig voor de resterende periode van de oorspronkelijk uitgegeven ontheffing.

Artikel 10

1 Het college kan een ontheffing intrekken, opschorten of wijzigen:

a) op verzoek van de ontheffing houder;

b) wanneer niet aan de voorschriften en beperkingen, die zijn verbonden aan de ontheffing, wordt voldaan;

c) wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

d) wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

e) voor zover ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

f) voor zover er sprake is van misbruik of onbevoegd gebruik van de ontheffing;

g) bij verhuizing of overlijden van de ontheffing houder;

h) aanschaf van een andere auto.

i) Om redenen van openbaar belang.

2 De betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de ontheffing schriftelijk onderbouwd in kennis gesteld;

3 De ontheffing houder is verplicht wijzigingen binnen één van de omstandigheden, die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing, binnen één maand na bekend worden met nieuwe feiten te melden bij het college.

Artikel 11

1 Voor de aanvrager zijn er, tot en met 2019, geen legeskosten verbonden aan de aanvraag en uitgifte van ontheffingen.

2 Voor de aanvrager zijn er, vanaf 2020, mogelijk wel legeskosten verbonden aan de aanvraag en uitgifte van ontheffingen.

3 Voor de aanvrager zijn er legeskosten verbonden aan de aanvraag en uitgifte van tijdelijke ontheffingen.

Artikel 13

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2019;

Artikel 14

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing blauwe zone zone centrum Nuenen’.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college op 30 oktober 2018,

De secretaris,

J. van Vlerken

De burgemeester,

M.J. Houben