Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201024-12-2010nieuwe regeling

15-12-2010

Rond de Linde, 30-12-2010

onbekend
31-12-201031-12-2010nieuwe regeling

15-12-2010

Rond de Linde, 30-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2009

 

 

Artikel 1  

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

De raad van de gemeente Nuenen c.a.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

Artikel 1 BegripsbepalingenDeze verordening verstaat onder:a. Wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;b. Besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensc. verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;d. GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;e. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten als bedoeld in artikel 2 van de wet;f. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;g. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;h. verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;i. beheerder: degene die op grond van de Beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder en die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;j. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;k. bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het gehele of gedeeltelijke geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de GBA wordt gevoerd;l. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;m. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en over wie de verantwoordelijke de in artikel 4a genoemde persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;n. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht ;o. binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA ;p. derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;q. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;r. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer1. beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen;2. bewerker van de GBA is de gemeente Son en Breugel.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registratiesOp grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden authentieke gegevens verstrekt aan de afdelingen opgenomen in bijlage A bij deze verordening. De verwerkingen worden beheerd door het hoofd van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd wijzigingen aan te brengen in bijlage A.

Artikel 4 Doel van de basisregistratie personenDe basisregistratie personen heeft tot doel:1. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;2. de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;3. een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;4. gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4a Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerktIn de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de GBARechtstreekse toegang tot de GBA hebben:1. de beheerder;2. de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op het cluster bevolking;3. de bewerker en medewerkers, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;4. met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA de in Bijlage A opgenomen binnengemeentelijke afnemers.

Artikel 6 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers als gevolg van het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;3. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrektMet inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden aan de afdeling Sociale Zaken en Welzijn de volgende gegevens systematisch verstrekt:- overlijdens en vestigingen ten behoeve van de Wet inburgering nieuwkomers- overlijdens ten behoeve van de Uitkeringenadministratie

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt1. Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan instanties gegevens worden verstrekt. Verstrekking vindt alleen plaats aan instanties:a. welke zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit .. .. 2010;b. op verzoek enc. voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad2. Het uitvoeringsbesluit als bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt vastgesteld door de verantwoordelijke en en kan zonodig worden gewijzigd.

Artikel 9 Terugmeldplicht1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.2. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 10 BeveiligingDe beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens het Logisch Ontwerp vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 11 Slotbepalingen1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010.3. De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 28 mei 2009 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010.

De voorzitter, de griffier,

 

 

Toelichting op de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Gemeente Nuenen, Gerwen en NederwettenAlgemeenVanaf 1 april 2007 is de wet GBA gewijzigd en gaat het formele traject in waarin de GBA dé basisregistratie personen is voor de overheid. Voor de binnengemeentelijke verstrekking van GBA-gegevens dient een verordening aanwezig te zijn. Deze verordening bevat ook een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de wet GBA.De GBA-verordening moest worden herzien. De gemeente heeft inmiddels de GBA als basisregistratie ingevoerd en moet de GBA verordening daar aan aanpassen. Door deze verordening te bewerken conform het gemeentelijke privacybeleid betreffende de GBA als basisregistratie voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de aanpassingswet WBP (Stb. 2001, 180) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302).Hieronder volgt nog een artikelsgewijze toelichting. De verordening bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn er algemene bepalingen (artikel 1 tot en met 3) die gelden voor de GBA. Vervolgens worden de vereisten van de aanpassingswet Wbp uitgewerkt voor de Wet GBA (artikel 4 tot en met 6). Daarin worden alleen zaken geregeld waartoe de Wet GBA verplicht.

Artikelsgewijze toelichtingArtikel 1 BegripsbepalingenIn dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheerHet hoofd van de afdeling Publiekszaken is belast met de dagelijkse zorg over de GBA. In de beheerregeling is aangegeven wie beheerder is. Zo'n regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA. De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van de basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen. Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan. Het derde lid is alleen van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de bewerkersconstructie die op grond van de Wet GBA is toegestaan. Hiervoor is een machtiging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de bewerkersovereenkomst.Artikel 3 Verbanden met andere registratiesOp grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. In de gemeente Nuenen c.a. is voor de verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers een aparte applicatie, een Gegevensmakelaar, tot stand gebracht. Vanuit de gemeentelijke basisadministratie wordt deze database gevuld. Een groot aantal gemeentelijke afdelingen kan hieruit gegevens betrekken die zij nodig hebben voor hun taak. Het betrekken van gegevens uit de basisregistratie geschiedt door middel van een speciaal voor elke afdeling ontworpen automatiseringspakket. Deze pakketten zijn zodanig ontworpen dat niet meer gegevens onttrokken kunnen worden aan de basisregistratie dan die waarop de betreffende afdeling recht heeft op grond van haar taak.In artikel 5 tot en met 8 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.Artikel 5 Rechtstreekse toegang tot de GBARechtstreekse toegang wil zeggen: het via een 'on line verbinding' kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel 1 en 2 regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren bevolking tot de GBA. Onderdeel 3 is alleen nodig als de gemeente gebruikmaakt van een bewerker. Onderdeel 4 regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers. Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Ze komen dan ook niet voor in deze verordening. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA [1] . De GBA-applicatie moet voorzieningen bevatten om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van de afdeling Burgerzaken tot het toepassingssysteem [2]Artikel 6 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-VDe gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente van persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend.De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid. De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandskoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan de zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeenten aan de vereisten zoals gesteld in de Wet GBA.Naast deze verplichtingen uit de wet GBA is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen onze gemeente opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand en vandaar uit gedistribueerd naar de binnengemeentelijke afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.Artikel 7 Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemersAan binnengemeentelijke afnemers worden 'systematisch' gegevens verstrekt zonder hen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Het betreft hier periodieke selecties. Deze verstrekkingen zijn inzichtelijk gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA [3] . Voor verstrekkingen op papier is al een voorziening getroffen in de Wet GBA [4] .

 

Artikel 8 Overige verstrekkingenIn dit artikel kunnen de verstrekkingen die de verantwoordelijke wil toestaan op grond van artikel 100 Wet GBA, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan 'vrije derden'. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:- Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden: commerciële instellingen.- In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangegeven.- Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voorzover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen.- Nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.- Elke verstrekking moet worden getoets op proportionaliteit en subsidiariteit.- Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is. Of landen een passend beschermingsniveau bieden, kan worden nagevraagd bij het Cbp.- Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt: 'algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden' [5] . Artikel 9 TerugmeldplichtEen goede adequate behandeling van een terugmelding is van groot belang voor de kwaliteit van de GBA. Overeenkomstig artikel 62, vierde lid, van de wet GBA geeft deze verordening onder andere nadere regels omtrent de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de GBA en nadere regels omtrent de kennisgeving door de verantwoordelijke aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding.Artikel 10 BeveiligingDe gemeente Nuenen c.a. heeft een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA voldoet dit beveiligingsplan in ieder geval aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt [6] . Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Het daarin gestelde is uitgesplitst in de volgende aandachtsgebieden:- Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;- De maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;- De maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.- Artikel 53 Besluit GBA is van toepassing indien een gemeente gebruik maakt van een bewerker. In dat geval geldt:- dat er een systeem aanwezig is ter waarborging voor de gemeente- dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 Besluit GBA

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog wat in paragraaf 7.3.5 staat:- het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

 

[1] Artikel 88 en 89 Wet GBA.[2] Artikel 68i Besluit GBA.[3] Artikel 88 en 89 Wet GBA.[4] Artikel 88, eerste lid, Wet GBA.[5] Artikel 100, tweede lid, Wet GBA. [6] Zie hiervoor de paragraaf 7.3.3 en 7.3.5 van het LO GBA. 

Nieuwe Bijlage 1  

Bijlage A behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers art. 96 Wet GBA

Gemeente onderdeel op grond van welke gegevens op welke wijzeBEDRIJFSVOERING Afd. Bedrijfsvoering,juiste bedrijfsvoering financiële administratieInvorderingswet 1990Algemene wet rijks¬be¬las¬¬tingen, Gemeentewet, belastingverordeningenWet Onroerende ZakenApplicatiebeheer Basis¬registratie, Kadaster¬administratie naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevensoverlijdensgegevensverwijsgegevenshistorische bewoning pandraadplegenFinanciële administratie juiste bedrijfsvoering financiële administratieInvorderingswet 1990Algemene wet rijks¬be¬las¬¬tingen, Gemeentewet, belastingverordeningen,naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensverwijsgegevensgezinssamenstelling raadplegen+basisregistratieI&A Applicatiebeheer, systeembeheernaamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensverwijsgegevenshistorische bewoning pandgezinssamenstelling raadplegenCluster WOZ-Belastingen Algemene wet RijksbelastingenWOZ-OZBBelastingverordeningenInvorderingswet naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelgerelateerdenverwijsgegevensgezinssamenstelling Raadplegen+basisregistratieVastgoed Wet Onroerende Zaken,Kadaster¬administratie naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensverwijsgegevenshistorische bewoning pandgezinssamenstelling Raadplegen+basisregistratie

Sociale Zaken en Welzijn Cluster Sociale voorzieningen, consulenten ABW +kwaliteitsmedewerkers +administratie ABW Wet werk en bijstand,VreemdelingenwetInburgeringswet,Wet IOAW, Wet IOAZWet Sociale Werkvoorzie¬ning, Gemeentelijk Minimabeleid, WIN, BZ, naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelverwijsgegevensgerelateerdenhistorische bewoning pandgezinssamenstelling raadplegen +uitdraai overlijdens, vestigingen +basisregistratieCluster Welzijn Leerplichtwet, verordening leerlingenvervoer naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelgerelateerdenverwijsgegevensgezinssamenstelling Raadplegen+ basisregistratieCluster Sociale voorzieningen, servicepunt Gemeentewet, Verordening welzijnsactiviteiten, WMO naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelgerelateerdenverwijsgegevensgezinssamenstelling raadplegenOpenbare werken Openbare werken Wet milieubeheer, onderdeel afvalstoffen naamsgegevensadresgegevens

raadplegenBinnendienst Bijhouden Grootschalige Basiskaart Nuenen,APV, Bijzondere wetten, Drank en Horeca wetgeving naamsgegevensadresgegevensraadplegenPubliekszaken Afdelingshoofd GBAVreemdelingenwetVerkiezingenPersoonsdocumentatie naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelverwijsgegevensgerelateerdenhistorische bewoning pandgezinssamenstelling raadplegenCluster Bevolking GBAVreemdelingenwetVerkiezingenPersoonsdocumentatie naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevenskindgegevensnationaliteitsgegevensverblijfstitelgerelateerdenverwijsgegevensgezinssamenstelling raadplegenBalie WOR Klachten en meldingen naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevensoverlijdensverwijsgegevenshistorische pandgegevens raadplegenOntwikkeling/Hand-having Cluster Ontwikkeling volkshuisvesting, juiste bedrijfsvoeringontsluiting bouwvergun¬ningen (archief)ruimtelijke ordening buiten¬gebied + binnengebied, juiste bedrijfsvoeringFlora- en faunawet, Woningwet naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevensverwijsgegevens raadplegenCluster Handhaving activiteiten handhaving, juiste bedrijfsvoering naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevens raadplegenCluster Bouwzaken juiste bedrijfsvoering naamsgegevensadresgegevenshistorische adresgegevenshuwelijksgegevensoudergegevensoverlijdensgegevens raadplegenStaf Voorlichting/Communi-catie Jubilarissen, Koninklijke onderscheidingen, naamsgegevensadresgegevenshuwelijksgegevensnationaliteitsgegevensUitdraai

 

Nieuwe Bijlage 2  

Bijlage B behorende bij de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2010

 

 

 

 

 

 

Versie datum : januari 2010Schema voor de schriftelijke verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA

Schema 1 AfnemersDeze groep kunnen we grofweg samenvatten als ‘de overheid’. Voor deze groep van verzoekers is de GBA bestemd. Zij voeren taken uit op grond van wetgeving of zij zijn specifiek aangewezen om gebruik te mogen maken van gegevens uit de GBA. Wie Waarvoor Welke categorieWelke gegevens Verstrekkings-beperking Leges BasisAndere gemeenten (Afdeling Burgerzaken / Publiekszaken)Uitvoering publiekrechtelijke taak Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk Advies: kosteloos Art. 88 Wet GBAAndere gemeenten (anders dan Burgerzaken / Publiekszaken) Uitvoering publiekrechtelijke taak Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBABibliotheek (als onderdeel van de gemeente) Uitvoering diensten bibliotheek als gemeentelijke taakAfnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk Eigen beleid gemeente Art. 88 Wet GBA (incidenteel)Art. 96 Wet GBA (systematisch) Binnengemeentelijke afdeling of -dienst

Uitvoering publiekrechtelijke taak Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk Eigen beleid gemeente Art. 88 Wet GBA (incidenteel)Art. 96 Wet GBA (systematisch)Buitengewoon opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer) Controle (identificatieplicht); opmaken proces-verbaal.(bijvoorbeeld bij zwartrijden in het openbaar vervoer) Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBACannock Chase(voorheen Mandaat BV) Uitvoering publiekrechtelijke taak(bijvoeging van betreffend college besluit) Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBACentraal justitieel incassobureau (voor het innen van verkeersboetes) Uitvoering publiekrechtelijke taak Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taakNiet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBAGerechtsdeurwaarders(publiekrechtelijke taken) Uitvoering van publiekrechtelijke taken zoals genoemd in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.Voorbeeld: betekenen dagvaardingen of gerechtelijke aanzeggingen, exploten, ontruimingenAfnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27 (zie ook toelichting over leges) Art. 88 Wet GBAInformatie BeheerGroep

Uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Bijvoorbeeld zoals genoemd in de Wet op de Studiefinanciering Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBAInstellingen (bestuursorganen) op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)Uitvoering publiekrechtelijke taakAfnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBAKredietbank als onderdeel van een gemeente of als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling (Wgr)Uitvoering maatschappelijke diensten als gemeentelijke taak.Volgens gemeentelijke verordening Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk Eigen beleid gemeente Art. 88 Wet GBA (incidenteel)Art. 96 Wet GBA (systematisch) Notarissen(publiekrechtelijke taak) Uitvoering van een publiekrechtelijke taak zoals genoemd in de Wet op het Notarisambt. Voorbeeld: verlijden authentieke akten zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taak Niet mogelijk € 2,27 (zie ook toelichting over leges ivm extra werkzaam-heden) Art. 88 Wet GBAOverheidsinstanties zoals Belastingdienst, RDW, SVB en politieUitvoering publiekrechtelijke taak Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taakNiet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBAZorgverzekeraars Uitvoering publiekrechtelijke taak. Let op: er moet uitdrukkelijk worden aangegeven voor welke publiekrechtelijke taak de gegevens worden gevraagd. (bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet of AWBZ) Zie voor een overzicht van verzekeraars:www.zn.nl/De_branche/Zorgverzekeraars/Adressen/index.asp Afnemer Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de publiekrechtelijke taakNiet mogelijk € 2,27op grond van legesverorde-ning Art. 88 Wet GBA

 

Schema 2 Bijzondere derdenDit betreft instanties die door hun bijzondere maatschappelijke positie een goede ingang tot de GBA verdienen en daarom recht hebben op systematische gegevensverstrekkingen via het GBA netwerk. Hoewel zij officieel geen afnemer zijn, worden zij (tot op zekere hoogte) wel als zodanig behandeld. Wie Waarvoor Welke categorieWelke gegevens Verstrekkings-beperking Leges BasisFinanciële instellingen(banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen)Geautoriseerd door minister voor GBA-verstrekkingen Uitbetalen van opvorderbare gelden al dan niet op termijn.Zie lijst op www.bprbzk.nl onder GBA. Procedures, Landelijke Tabellen Bijzondere derde Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak.Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren.(zie brief BPR2003/U66312) Niet mogelijk € 2,27 op grond van legesver-ordening Art. 99 lid 1 Wet GBAArt. 68b Besluit GBAFIOM Opsporen van personen (bijv. familieleden) Bijzondere derde Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de taak.Verzoek vindt plaats middels voorgeschreven formulieren.(zie brief BPR 4 aug 2005) Niet mogelijk € 2,27 op grond van legesverordening Art. 99 lid 3 Wet GBAArt. 68c1 Besluit GBA

Schema 3 Verplichte derdenHier gaat het niet meer om de ‘overheid’. Het gaat hier om ‘derden’, waarvoor wettelijk is voorgeschreven dat er voor specifieke doeleinden actuele persoonsgegevens gebruikt moeten worden. ‘Verplicht’ betekent: je kunt niet om de GBA heen. Wie Waarvoor Welke categorieWelke gegevens Verstrekkings-beperking Leges BasisAdvocaten (te vinden via www.alleadvocaten.nl) Uitvoering van een algemeen verbindend voorschriftVoorbeeld: aanspannen gerechtelijke procedure of het opstellen van een dagvaarding Verplichte derde Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschriftVerstrekkingsbeperking mogelijk. Toetsing noodzakelijk.Na afweging van de belangen tussen noodzaak verstrekking en privacy bevraagde wordt al dan niet verstrekt. (zie art. 102 Wet GBA) Ja, op grond van de leges-verorde-ning Art. 98 Wet GBA 

Schema 4 Vrije derdenWe hebben hier niet meer te maken met ‘de overheid’ en niet meer met een verplicht voorgeschreven gebruik van actuele persoonsgegevens (zie schema 1 en 2). De gemeente mag zelf bepalen aan wie zij nog meer verstrekt. Aan deze vrijheid worden overigens wel grenzen gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gegevens voor commerciële doeleinden worden verstrekt. De kaders van artikel 100 Wet GBA en de gemeentelijke verordening zijn nu bepalend.Wie Waarvoor Welke categorieWelke gegevens Verstrekkings-beperking Leges BasisBibliotheek (geen onderdeel van de gemeente) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBABuitenlandse EU-overheden Volgens gemeentelijke verordening (er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!)Advies: toestemming burger vragen (zie toelichting) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA(zeer beperkte verstrekkings-mogelijkheden – zie ‘Waarvoor’)Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau - Art. 76 WBP) www.cbpweb.nl Volgens gemeentelijke verordening. er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!Advies: toestemming burger vragen (zie toelichting) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk

Ja Art. 100 Wet GBA(zeer beperkte verstrekkings-mogelijkheden – zie ‘Waarvoor’)Buitenlandse rechtspersonen (Voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid) Volgens gemeentelijke verordening, er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!Zie ook de toelichtingVrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA(zeer beperkte verstrekkings-mogelijkheden – zie ‘Waarvoor’)Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBACulturele organisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAFondsverwervende organisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAInstellingen of organisaties ten behoeve van:-Maatschappelijke dienstverlening-Algemene/geestelijke gezondheidszorg-Kinderopvang-Jeugdwelzijnswerk-Ouderenzorg-Gehandicaptenzorg-Werkvoorziening Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAJuridisch loket Volgens gemeentelijke verordening(is de vraag van een advocaat van het juridisch loket t.b.v. een gerechtelijke procedure, zie dan bij Advocaten) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAKerken (niet zijnde de SILA) ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Kredietbank(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Inburgeringsbureaus(niet gemeentelijke)Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAMigrantenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBANatuurlijke personen Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAOnderwijsinstellingen(zie ook onderstaande tekst bij ‘Scholen’) Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAOuderenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAPatiëntenverenigingen

Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAPensioenfondsen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAPlaatselijke afdelingen van politieke partijen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAReclassering/verslaafdenzorg Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBASportorganisaties en-verenigingen Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAThuiszorgorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAVakorganisatiesVolgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAVerenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Volgens gemeentelijke verordening(voorbeelden: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank) Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAVrouwenorganisaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAWoningbouwverenigingen/woningcorporaties Volgens gemeentelijke verordening Vrije derdeMaximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBAZiekenhuizenVolgens gemeentelijke verordening Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen ivm die zorg Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA 

Schema 5 Bijzondere gevallen en uitzonderingenVerzoeken die niet in te delen zijn onder 1, 2, 3 of 4, maar waarvoor wel specifiek geregeld is dat gegevensverstrekking mogelijk is.

Wie Waarvoor Welke categorieWelke gegevens Verstrekkings-beperking Leges BasisAdvies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ)Zie BPR-Kwaliteitsbrochure nr. 30Meestal spoedeisende vragen!Geen afnemer of derde in de zin van de Wet GBA Persoonsgegevens, gegevens over curatele, gezag, nationaliteit en verblijfsrecht. (Wet GBA art. 34,1,a,1-6)

Niet protocolleren! Niet mogelijk Ja Wet op de Jeugdzorg art. 53 (WJZ)

Wetenschappelijke onderzoekers(bijv. faculteiten) Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek Art. 109 Wet GBA Art. 67 Besluit GBA Algemene en verwijsgegevens voor zover noodzakelijk in verband met het onderzoek Niet mogelijk Ja Art. 109 Wet GBA; Art. 67 Besluit GBA