Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening Wet inburgering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet inburgering
CiteertitelVerordening Wet inburgering gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-200701-01-2015nieuwe regeling

01-03-2007

Nunspeet Huis aan Huis, 20-03-2007

benw 21-02-2007
28-03-2007nieuwe regeling

01-03-2007

Nunspeet Huis aan Huis, 20-03-2007

benw 21-02-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet inburgering

De raad van de gemeente Nunspeet;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2007, nr. …gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;b e s l u i t :vast te stellen de verordening Wet inburgeringVERORDENING WET INBURGERING

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  In deze verordening wordt verstaan onder:a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.b. de wet: de Wet inburgering. 

 • 2

  2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassingop de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. 

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

 • 1

  Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatigewijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en overhet aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen. 

 • 2

  Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen in ieder gevalgebruik van de volgende middelen:a. Centraal informatiepunt, loket maatschappelijke zorg gemeente Nunspeet.b. Digitaal loket gemeente Nunspeet.c. Informatiepakket voor nieuwkomers. 

 • 3

  Het college beoordeelt na één jaar en daarna ten minste eens in de vier jaar de doeltreffendheiden doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen en rapporteertdaarover aan de raad. 

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Artikel 3 Aanwijzen van de doelgroepen

Het college wijst de groepen inburgeringsplichtigen aan waaraan hij bij voorrang een inburge-ringsvoorzieningkan aanbieden op basis van de volgende criteria:1. uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden;2. 16-23 jarigen;3. oudkomers die gemotiveerd zijn en snel willen inburgeren;4. ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;5. ouders met kinderen in de leeftijd van 13-18 jaar;6. overige oudkomers. 

Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringsvoorziening

 • 1

  1. Het college stemt de inburgeringsvoorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorzieningaan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijkeomstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige. 

 • 2

  Als de inburgeringsplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden,draagt het college er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening op de voorziening gerichtop arbeidsinschakeling wordt afgestemd. 

 • 3

  Een inburgeringsvoorziening kan, naast datgene dat in de wet is geregeld, een of meer vande volgende onderdelen bevatten:a. trajectbegeleiding;b. voortgangsgesprekken;c. maatschappelijke stage. 

Artikel 5 De inning van de eigen bijdrage

 • 1

  1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 24 termijnen betaald. 

 • 2

  Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringsvoorziening de termijnenvan betaling vast. Als het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand,wordt dat in de beschikking vastgelegd. 

Artikel 6 Opleggen van verplichtingen

Het college kan een inburgeringsplichtige bij beschikking een of meer van de volgende verplich-tingenopleggen:a. het deelnemen aan de aangeboden inburgeringscursus;b. het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;c. het deelnemen aan voortgangsgesprekken;d. voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen op een tijdstip dat door het colle-gewordt bepaald;e. het melden als door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de ver-plichtingenin de beschikking kan worden voldaan; 

Hoofdstuk 3 Het aanbod van een inburgeringsvoorziening

Artikel 7 De procedure van het doen van een aanbod

 • 1

  Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk.Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijkebasisadministratie is ingeschreven. 

 • 2

  In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening die wordtaangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringsvoorzieningworden verbonden. 

 • 3

  De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen vier weken het colle-geschriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 

 • 4

  Wanneer de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen acht wekenna ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringsvoorziening,overeenkomstig het gedane aanbod. 

Artikel 8 De inhoud van de beschikking

Het besluit tot toekenning van een inburgeringsvoorziening bevat in ieder geval:a. een beschrijving van de inburgeringsvoorziening;b. een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringsplichtige;c. de datum waarop het inburgeringsexamen moet zijn behaald;d. de termijnen en wijze van betaling; ene. ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van handhaving van de inburgeringsplicht,bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangt 

Hoofdstuk 4 De bestuurlijke boete

Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

 • 1

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 250,-- als de inburgeringsplichtige of de persoonover wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringsplichtigis geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierdelid, van de wet. 

 • 2

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500,-- als de inburgeringsplichtige geen of onvoldoendemedewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening,bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening. 

 • 3

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 500,-- als de inburgeringsplichtige niet binnende in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grondvan artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het inburgeringsexamenheeft behaald. 

Artikel 10 Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding

 • 1

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten hoogste€ 250,-- als de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaaraangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding. 

 • 2

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, bedraagt ten hoogste€ 500,-- als de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaaraangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding. 

 • 3

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 1.000,-- als de inburgeringsplichtige niet binnende door het college op grond van artikel 32 of 33 van de wet vastgestelde termijn het inburge-ringsexamenheeft behaald. 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking. 

Artikel 12 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet inburgering gemeente Nunspeet.Vastgesteld ter openbare vergaderingvan 1 maart 2007,de griffier, de voorzitter, 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Algemene toelichtingDe Wet inburgering (WI) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI regelt de inburge-ringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 16 tot 65 jaar die duurzaam inNederland willen en mogen verblijven. Bij het invulling geven aan de inburgeringsverplichting staat de eigen verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringsplichtige centraal.De inburgeringsplichtige kan naar eigen inzicht bepalen hoe hij zich wil voorbereiden op het in-burgeringsexamen.

Aan de inburgeringsverplichting is voldaan wanneer het inburgeringsexamen is behaald (een resultaatsverplichting). Gemeenten krijgen in de WI een aantal belangrijke taken toebedeeld. Zo hebben gemeenten de opdracht om de inburgeringsplichtigen in de gemeentegoed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit deze wet. Daarnaast hebben gemeenten de taak aan bepaalde groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Een inburgeringsvoorziening leidt inburgeringsplichtigen toe naar het inburgeringsexamen.

Ook moeten gemeenten de inburgeringsplicht van inburgeringsplichtigen handhaven. Het college moet een bestuurlijke boete opleggen als een inburgeringplichtige zich verwijtbaar niet houdt aan de verplichtingen die voor hem gelden. In verband met deze taken draagt de WIgemeenten op om bij verordening regels te stellen over de volgende onderwerpen:1. Regels over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, ter zake van hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet, alsmede van het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen (artikel 8 WI).2. Regels met betrekking tot het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en over de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld (artikel 19, vijfde lid, en artikel 23, derde lid,WI).3. Het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd (artikel 35 WI).

Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigenArtikel 8 - WI bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de informatiever-strekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen. Het gaat dan om informatie over de rechten en plichten uit hoofde van de WI en informatie over het aanbod van inburgeringsvoorzieningen en de toegang tot die voorzieningen.

Regels met betrekking tot het aanbieden van inburgeringsvoorzieningenHet uitgangspunt van de wet is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige om te bepalen hoe hij zich voorbereidt op het inburgeringsexamen. Voor een aantal bijzondere groepen biedt de wet extra faciliteiten. Gemeenten krijgen de taak om voor deze groepen inburgerings-plichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het gaat om de volgende vier groepen inburgeringsplichtigen:1. nieuw- en oudkomers die algemene bijstand of een uitkering ontvangen die is aangewezen in het Besluit inburgering;2. oudkomers die zelf geen inkomsten uit werk, algemene bijstand of uitkering hebben;3. asielgerechtigde nieuw- en oudkomers;4. nieuw- en oudkomers die werkzaam zijn als geestelijke bedienaar. 

Aan inburgeringsplichtigen die behoren tot de eerste twee groepen (nieuw- en oudkomers die een algemene bijstand of een nader aangeduide uitkering ontvangen en oudkomers die zelf geen inkomsten uit werk of uitkering hebben) kán het college een inburgeringsvoorziening aanbieden(artikel 19, eerste lid, WI). Het college is verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan alle asielgerechtigde inburgeringsplichtigen (oud- en nieuwkomers) en aan nieuw- en oudkomers die werkzaam zijn als geestelijke bedienaar (artikel 19, tweede lid, WI). Het aanbod behelst eeninburgeringsvoorziening die toe leidt naar het inburgeringsexamen en het eenmaal gratis afleggen van dat examen. Voor asielgerechtigde inburgeringsplichtigen bestaat een inburgeringsvoorziening ook uit maatschappelijke begeleiding. De WI draagt de gemeenteraden op om bij verordeningregels te stellen met betrekking tot het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen aan deze vier groepen. In de wet is ook vastgelegd over welke onderwerpen in ieder geval regels moeten worden gesteld:- De procedure die door het college wordt gevolgd voor het doen van een aanbod aan inburgeringsplichtigen (artikel 19, vijfde lid, onderdeel a, WI).- De criteria die worden gehanteerd bij het doen van een aanbod aan inburgeringsplichtigen (artikel 19, vijfde lid, onderdeel a, WI).- De vaststelling door het college van een passende inburgeringsvoorziening, met inbegrip van de totstandkoming en de samenstelling van de inburgeringsvoorziening (artikel 19, vijfde lid, onderdeel b, WI).- De rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de inning van de eigen bijdrage door het college en de mogelijkheid van betaling in termijnen (artikel 23, derde lid, WI). 

Het vaststellen van het bedrag van de bestuurlijke boeteArtikel 35 WI draagt gemeenten op bij verordening de hoogte van de bestuurlijke boete vast te stellen die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. Artikel 34 van de wet be-paalt het bedrag dat ten hoogste als bestuurlijke boete kan worden opgelegd. 

Artikelsgewijze toelichtingArtikel 1 - BegripsomschrijvingenHet tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respec-tievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering en de Regeling inburgering ook van toepassing zijn op deze verordening.

Artikel 2 - De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigenDe gemeente heeft als taak de inburgeringsplichtigen in haar gemeente goed te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet inburgering. De wet laat gemeenten vrij om zelf te bepalen op welke wijze de informatievoorziening aan de inburgeringsplichtigen wordt georganiseerd.

Wel bepaalt artikel 8 WI dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt over de informatie-verstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, ter zake van hun rechten en plichten uit hoofde van deze wet, alsmede van het aanbod van en de toegang tot inburgerings-voorzieningen.Dit artikel in de verordening vormt de uitwerking van deze verplichting. Gemeenten kunnen er voor kiezen om in de verordening alleen de kaders vast te stellen voor een adequate informatievoorziening door het college aan de inburgeringsplichtigen. In dat geval kan met opne-menvan het eerste en derde lid in de verordening worden volstaan. Er kan ook voor worden gekozen om in de verordening vast te leggen welke middelen het college (in ieder geval) moet aanwenden om de informatievoorziening aan inburgeringsplichtigen te organiseren. In dat geval moethet tweede lid in de verordening worden opgenomen, waarbij tevens een keuze moet worden gemaakt voor de instrumenten die daarbij worden ingezet. Overeenkomstig de rolverdeling tussen raad en college, stelt de raad in dit artikel de kaders vast voor een adequate informatievoorzie-ning aan de inburgeringsplichtigen. Het college is belast met de organisatie van de informatieverstrek-king en legt daarover (periodiek) verantwoording af aan de raad. De informatievoorziening aan inburgeringsplichtigen kan op allerlei manieren worden vormgegeven. Zo kunnen gemeenteneen apart informatiepunt inrichten (het inburgeringsloket) al dan niet in combinatie met een digi-taal loket. Het is ook mogelijk om de informatievoorziening aan inburgeringsplichtigen onder te brengen bij een centraal informatiepunt (bijvoorbeeld het zorgloket). Ook kunnen gemeenten be-paalde organisaties (bijvoorbeeld educatie-instellingen, bibliotheken, moskeeën of andere zelfor-ganisaties) een rol geven bij de informatievoorziening aan inburgeringsplichtigen. In het tweede lid geeft de raad het college de opdracht om (in ieder geval) een aantal middelen te gebruiken omde informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen vorm te geven. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:a. het inrichten van een informatiepunt in het gemeentehuis;b. het toezenden van schriftelijk voorlichtingsmateriaal aan personen ten aanzien van wie al dan niet op grond van gegevens uit het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij inburgeringsplichtig zijn;c. het vertrekken van schriftelijk voorlichtingsmateriaal bij aanvragen om uitkeringen;d. het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;e. het inrichten van een digitaal informatiepunt op de gemeentelijke website. 

Het derde lid verplicht het college de raad periodiek te rapporteren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen. Om aan deze verplichting efficiënt te kunnen voldoen, zou een informatieplan kunnen worden opgesteld waarvande informatieverstrekking onderdeel is. Een dergelijk informatieplan zou vervolgens door de raad getoetst kunnen worden waarbij eventuele verbeteringen kunnen worden opgenomen. Om efficient aan de verplichting van het tweede lid te kunnen voldoen, is wellicht ook aansluiting mogelijkbij de uitvoering van de actieve informatieplicht van het college aan de raad op grond van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet. Vanwege het gering aantal nieuwkomers op jaarbasis, circa 10-15 ligt het inrichten van een afzonderlijk informatiepunt niet voor de hand en is gekozen voor onderbrenging bij het loket maatschappelijk zorg op de afdeling Publiek & Sociaal waar de volledige uitvoering van de wet is ondergebracht.

Artikel 3 - Aanwijzen van de doelgroepenArtikel 19, eerste lid, WI bepaalt dat het college aan twee groepen inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening kán aanbieden:1. inburgeringsplichtigen die algemene bijstand of een uitkering op grond een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen socialezekerheidswetten of socialezekerheidsregelingen ontvangen;2. oudkomers die zelf geen inkomsten uit werk of uitkering hebben.

De gemeenteraad moet bij verordening regels stellen met betrekking tot de criteria die worden gehanteerd bij het doen van een aanbod aan deze twee groepen inburgeringsplichtigen (artikel 19, vijfde lid, onderdeel a, WI). Dit artikel vorm de uitwerking van deze verplichting. In dit artikelwordt het college opgedragen om vast te stellen aan welke groepen inburgeringsplichtigen (bin-nen de twee doelgroepen van artikel 19, eerste lid, WI) bij voorrang een inburgeringsvoorziening kan worden aangeboden. Bovendien wordt in dit artikel vastgelegd binnen welke kaders het col-lege tot zijn keuze van doelgroepen moet komen. Het is van belang dat deze kaders (in casu het aanwijzen van groepen waaraan een inburgeringsvoorziening wordt aangeboden) niet te eng te definiëren. Het college zal binnen deze kaders gedurende een aantal jaren groepen moeten kun-nen aanwijzen. Het alternatief is dat de verordening op dit onderdeel steeds opnieuw moet wor-den gewijzigd. Een andere reden om de kaders niet te strak vast te stellen is dat gemeenten op dit moment geen duidelijk zicht hebben op de precieze omvang van de groep oudkomers zonder werk of uitkering waaraan een inburgeringsvoorziening kan worden aangeboden. Te strenge criteria zouden wel eens kunnen leiden tot het niet benutten van de beschikbare middelen voor het aanbieden van inburgeringsvoorzieningen. Dit artikel regelt dat de groepen die het college aan-wijstbij voorrang een inburgeringsvoorziening krijgen aangeboden. Dit betekent dat het college de ruimte heeft om in bepaalde gevallen ook een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan in-burgeringsplichtigen die niet behoren tot de groep of groepen die hij heeft aangewezen (maar welbehoren tot de doelgroepen, bedoeld in artikel 19, eerste lid, WI). Om te voorkomen dat inburgeringsplichtigen die behoren tot de groep of groepen die het college heeft aangewezen aan dezeaanwijzing een recht gaan ontlenen op het krijgen van een aanbod, bepaalt dit artikel dat het col-lege aan de groepen die hij aanwijst een inburgeringsvoorziening kan aanbieden. Voorbeeldenvan criteria die in verordening kunnen worden neergelegd en op basis waarvan het college dedoelgroep(en) kan aanwijzen, zijn:- hebben van een opvoedingstaak;- hebben van een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt;- een wijkgerichte aanpak;- een bepaalde inkomensgrens;- het ontvangen van een bepaalde uitkering;- bevordering van emancipatie van vrouwen.Gemeenten zouden er ook voor kunnen kiezen om geen voorrang te geven aan specifieke groe-pen, maar in plaats daarvan prioriteit te geven aan oud- en nieuwkomers die graag voor een in-burgeringsvoorziening in aanmerking willen komen (bijvoorbeeld voorrang op basis van eigenaanmelding of gemotiveerdheid). Criteria op basis waarvan het college doelgroepen aanwijst,kunnen ook worden ontleend aan andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld ‘leefbaar, sociaal enveilig’. Daarmee kan de uitvoering van de WI een onderdeel vormen van een integrale aanpakvan sociaal beleid. Op grond van de actieve informatieplicht van het college aan de raad (artikel169, tweede lid, Gemeentewet) ligt het voor de hand dat het college zijn besluit aan welke groe-pen inburgeringsplichtigen bij voorrang een aanbod zal worden gedaan ter kennisname aan deraad aanbiedt. Bij de vaststelling van de criteria is in Nunspeet de uitkeringsafhankelijkheid, af-stand tot de arbeidsmarkt en (schoolgaande) leeftijd van de kinderen betrokken. Oudkomers dieerg gemotiveerd zijn en eerder willen inburgeren kunnen eerder een aanbod krijgen.

Artikel 4 - De samenstelling van de inburgeringsvoorzieningIn de verordening dienen regels te worden gesteld met betrekking tot de vaststelling door hetcollege van een passende inburgeringsvoorziening, met in begrip van de totstandkoming en sa-menstelling van de inburgeringsvoorziening (artikel 19, vijfde lid, onderdeel b, WI). In dit artikelworden de kaders vastgesteld waarbinnen het college de opdracht heeft voor iedere inburge-ringsplichtige die daarvoor in aanmerking komt, een op de persoon toegesneden inburgerings-voorziening samen te stellen. In het eerste lid wordt aangegeven op welke wijze het college eenpassende inburgeringsvoorziening moet vaststellen.

Bij het bepalen van de passendheid van een inburgeringsvoorziening, kunnen de volgende facto-ren een rol spelen:- De kennis van de inburgeringsplichtige van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenle-ving en zijn of haar leercapaciteit.- De maatschappelijke rol die de inburgeringsplichtige vervult of gaat vervullen in de Nederlandsesamenleving. Daarbij kan worden gedacht aan het verrichten van betaalde arbeid of het opvoe-den van kinderen.- De persoonlijke situatie van de inburgeringsplichtige. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedachtaan eventuele zorgtaken die de inburgeringsplichtige moet vervullen.De samenstelling van de inburgeringsvoorziening voor geestelijke bedienaren wordt geregeld bijministeriële regeling. Gemeenten hebben dus niet de mogelijkheid om de inburgeringsvoorzieningdie zij aan geestelijke bedienaren aanbieden naar eigen inzicht vorm te geven. In geval van uitke-ringsgerechtigde inburgeringsplichtigen die een voorziening gericht op arbeidsinschakeling ont-vangen, kan het voordelen opleveren de inburgeringsvoorziening daarmee te combineren. Uit-gangspunt is wel, zo blijkt uit artikel 19, vierde lid, van de wet, dat een aanbod voor een inburge-ringsvoorziening aan een uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtige niet wordt gedaan, als datdiens arbeidsinschakeling belemmert. De Wet inburgering bepaalt dat de inburgeringsvoorziening gecombineerd moet worden met eenvoorziening gericht op arbeidsinschakeling (reïntegratievoorziening) als een inburgeringsvoorzie-ning wordt aangeboden aan een inburgeringsplichtige die bijstandsgerechtigd is of een uitkeringontvangt op grond van een andere socialezekerheidswet of socialezekerheidsregeling én die verplicht is om arbeid om arbeid te verkrijgen of te aanvaarden (artikel 20, eerste lid, WI). Als in deze specifieke situatie geen reïntegratievoorziening wordt aangeboden, kan de gemeente der-halve geen inburgeringsvoorziening aanbieden. Het college is verantwoordelijk voor het aanbie-den van de gecombineerde inburgeringsvoorziening (artikel 20, tweede lid, WI). Het tweede lid van artikel 4 van de verordening draagt het college op om er voor te zorgen dat de inburgerings-voorziening wordt afgestemd op de reïntegratievoorziening. Aangezien deze voorzieningen in het kader van de uitkeringsverstrekking op grond van socialezekerheidswetten of –regelingen ook door andere partijen dan het college (kunnen) worden verstrekt, zal het college afspraken moeten maken met de verantwoordelijke uitvoerders van de socialezekerheidswet of –regeling: het Uit-voeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), eigenrisicodragers of overheidswerkgevers (artikel 21 WI).

Het derde lid regelt de bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgerings-voorzieningaan inburgeringsplichtigen kan aanbieden. In de wet is geregeld waaruit een inburge-ringsvoorzieningin ieder geval moet bestaan: een cursus die toe leidt naar het inburgeringsexa-men en het eenmaal kosteloos afleggen van dat examen (artikel 19, derde lid, WI). Voor asielge-rechtigde inburgeringsplichtigen (oud- én nieuwkomers) maakt ook maatschappelijke begeleidingeen verplicht onderdeel uit van de inburgeringsvoorziening (artikel 19, zesde lid, WI). Wat betreftde bijkomende faciliteiten die het college als onderdeel van de inburgeringsvoorziening aan in-burgeringsplichtigen kan aanbieden, kan worden gedacht aan trajectbegeleiding of het (periodiek)houden van voortgangsgesprekken met de inburgeringsplichtigen. Ook kan worden gedacht aaneen uitbreiding van de opleiding, bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijke stage of eenaparte module die gericht is op het verwerven van kennis van de Nederlandse samenleving.Trajectbegeleiding en het houden van voortgangsgesprekken zullen vooral van belang zijn bijinburgeringsplichtigen die geen inburgeringsvoorziening krijgen aangeboden in combinatie meteen voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Bij voorzieningen gericht op arbeidsinschakelingvormen dergelijke faciliteiten reeds een vast onderdeel. Ten overvloede wordt gewezen op het feitdat het inburgeringsexamen ook een praktijkgericht deel omvat, waarin de praktische(taal)vaardigheden worden getoetst. Het is vanzelfsprekend dat bij de samenstelling van de in-burgeringsvoorziening ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van deze vaardigheden.Daarbij zal de inzet van duale trajecten een belangrijke rol vervullen.

Artikel 5 - De inning van de eigen bijdrageIn de verordening moeten regels worden gesteld die betrekking hebben op de inning van de eigenbijdrage van de inburgeringsplichtige door het college en de mogelijkheid van betaling in termij-nen(artikel 23, derde lid, WI). De hoogte van de eigen bijdrage is vastgelegd in de wet en bedraagt€ 270,--. Dit bedrag kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd (artikel 23,tweede lid, WI). In dit artikel van de verordening wordt geregeld dat de inburgeringsplichtige hetrecht heeft de eigen bijdrage in een aantal termijnen te betalen. De maximale termijn van de beta-lingsregelingis vastgesteld op 24 maanden. Bij de vaststelling van het termijnbedrag wordt aangeslotenbij de uitvoering van de Wet werk en bijstand gehanteerde aflossingsnorm, 6% van degeldende bijstandsnorm. Artikel 24, eerste lid, WI maakt het bij inburgeringsplichtigen die alge-menebijstand ontvangen mogelijk dat het college de eigen bijdrage verrekent met deze uitkering.Als het college wil overgaan tot verrekening, moet dat worden vastgelegd in de beschikking tottoekenning van de inburgeringsvoorziening. Als de inburgeringsplichtige een uitkering van hetUWV ontvangt, kan het college het UWV verzoeken de eigen bijdrage te verrekenen met of in tehouden op de uitkering van het UWV (artikel 24, tweede lid, WI). In dit geval int het UWV de eigenbijdrage ten behoeve van de gemeente. Deze wijze van verrekening geschiedt door het UWV enniet door de gemeente, en wordt dus niet in deze verordening geregeld.Artikel 6 - Opleggen van verplichtingenDit artikel vormt de uitwerking van artikel 23, derde lid, WI dat bepaalt dat de gemeenteraad bijverordening regels stelt over de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie eeninburgeringsvoorziening is vastgesteld. Dit artikel delegeert de bevoegdheid aan het college omde verplichtingen die in het artikel worden genoemd aan inburgeringsplichtigen in het kader vaneen inburgeringsvoorziening op te leggen. Het college legt in de beschikking tot de toekenningvan de inburgeringsvoorziening deze verplichtingen vast.Artikel 7 - De procedure van het doen van een aanbodDit artikel bevat enkele procedurele bepalingen die er voor moeten zorgen dat het doen van eenaanbod op zorgvuldige wijze gebeurt. Dit is van belang omdat zo’n aanbod de start is van eenprocedure die – als het goed is – leidt tot een besluit tot het toekennen van een inburgeringsvoor-ziening.In het eerste lid van dit artikel wordt geregeld dat het college het aanbod van eeninburgeringsvoorziening aan de inburgeringsplichtige op schriftelijke wijze doet en dat het aanbodwordt toegestuurd naar het adres waar de inburgeringsplichtige staat ingeschreven in de GBA.Op deze wijze kan er geen onduidelijk ontstaan over het feit dat het college de inburgeringsplich-tigeeen aanbod heeft gedaan. Het aanbod zal inhoudelijk dezelfde strekking moeten hebben alsde uiteindelijke beschikking (het tweede lid). Hierdoor kan de instemming met het aanbod tevensworden opgevat als instemming met de beschikking tot de toekenning van de inburgeringsvoor-ziening(die eenzijdig door de gemeente wordt opgelegd). Deze beschikking moet dan wel dezelfdeinhoud hebben als het aanbod (het vierde lid). De zorgvuldigheid van de procedure gebiedt datals de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt of weigert, hij of zij dit schriftelijk aan de ge-meentemeedeelt (het derde lid). Het meest praktisch is dat deze schriftelijke mededeling geschiedtin de vorm van het laten ondertekenen door de inburgeringsplichtige van een verklaringdie door de gemeente is opgesteld. Het kan natuurlijk voorkomen dat een inburgeringsplichtigeaan de gemeente meldt dat hij wel een inburgeringsvoorziening wil, maar dat hij gelet op zijn situ-atiebepaalde wijzigingen aangebracht zou willen zien in het aanbod van de gemeente. Als degemeente hierop positief reageert, zal ze het gedane aanbod moeten aanpassen. Een inburge-ringsplichtigehoeft een aanbod niet te accepteren. Weigert de inburgeringsplichtige het aanbod,dan zal hij zich zelfstandig moeten voorbereiden op het inburgeringsexamen. Gaat het om eenoudkomer, dan is er geen termijn vastgesteld waarbinnen de betreffende persoon het inburge-ringsexamenmoet hebben behaald. Het ligt voor de hand dat het college in een dergelijke situatieeen handhavingsbeschikking neemt: een besluit op grond van artikel 26 WI waarmee de termijnvan start gaat waarbinnen de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen moeten hebben be-haald(vijf jaar na aanvang van deze termijn). Het verdient de aanbeveling dat het college dezehandelwijze vastlegt in beleidsregels, zodat tevoren voor betrokkenen duidelijk is (of zou kunnenzijn) wat de gevolgen zijn van het weigeren van een aanbod voor een inburgeringsvoorziening.

Artikel 8 - De inhoud van de beschikkingHet besluit tot het toekennen van een inburgeringsvoorziening is een beschikking. Dit betekentdat de inburgeringsplichtige de mogelijkheid heeft tegen dit besluit in bezwaar en beroep te gaan.In dit artikel wordt geregeld welke onderwerpen in ieder geval in de beschikking moeten wordenneergelegd. In de beschikking zullen de toegekende inburgeringsvoorziening en de daaraan ver-bondenrechten en plichten van de inburgeringsplichtige nauwkeurig moeten worden vermeld(onderdelen a en b). De inburgeringsplichtige is verplicht zijn medewerking te verlenen aan deuitvoering van de inburgeringsvoorziening (artikel 23, eerste lid, WI). Handhaving hiervan is alleenmogelijk als de verplichtingen van de inburgeringsplichtige duidelijk zijn omschreven en aan debetrokkene (onder andere door middel van de beschikking) bekend zijn gemaakt. De termijnwaarbinnen een inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen moet hebben behaald, ligt vast inde wet (artikel 7, eerste lid, WI). In de beschikking hoeft (en kan) van deze termijn alleen meldingworden gemaakt (onderdeel c). Onderdeel d bepaalt dat in beschikking moet worden vastgelegdin hoeveel termijnen de eigen bijdrage kan worden betaald en op welke wijze de betaling plaats-vindt(al dan niet op basis van verrekening met de bijstandsuitkering). Dit is geregeld in artikel 5van de verordening. Onderdeel e heeft betrekking op beschikkingen voor oudkomers. Als hetcollege een inburgeringsvoorziening vaststelt voor een oudkomer, dan moet het college in debetreffende beschikking ook de dag opnemen waarop de termijn van handhaving van de inburge-ringsplichtvan start gaat (artikel 22, tweede lid, juncto artikel 26 WI). Binnen vijf jaar ná deze datummoet de betreffende oudkomer het inburgeringexamen hebben behaald. Het college kan zelfbepalen wanneer de termijn van handhaving van de inburgeringsplicht van start gaat. Het ligt voorde hand om deze termijn direct te laten ingaan (en bijvoorbeeld niet te koppelen aan de datumwaarop de inburgeringsvoorziening van start gaat). De precieze datum waarop de inburgerings-voorzieningvan start gaat, zal niet altijd bekend zijn op het moment dat deze wordt toegekend.Bovendien past het vaststellen van een datum van aanvang van handhaving van de inburge-ringsplicht,onafhankelijk van het moment waarop met de inburgeringsvoorziening kan wordenbegonnen bij het uitgangspunt van de wet dat de betreffende persoon als oudkomer inburge-ringsplichtigis en in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het behalen van het inburgeringsexamen.De handhavingstermijn zal worden bepaald vanaf de datum van aanbieding van de inburgerings-voorziening.

Artikel 9 - De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingenArtikel 35 WI draagt de gemeenteraad op bij verordening de hoogte van de bestuurlijke boete vastte stellen die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd. In artikel 34 WI zijn voorde verschillende overtredingen de maximumbedragen van de bestuurlijke boete vastgelegd. Degemeente kan deze boetebedragen in haar verordening overnemen, maar ze kan ook lagere bedragenvaststellen. De boetebedragen die in de verordening worden opgenomen zijn maximumbedragenen géén gefixeerde bedragen. Het college zal bij elke overtreding de bestuurlijke boetemoeten afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtrederkan worden verweten. Bovendien moet het college daarbij ook zonodig rekening houden met deomstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd (artikel 38, tweede lid, WI). Deze bepalingbrengt met zich mee dat het college bij elke op te leggen bestuurlijke boete zal moeten nagaanwelke boete passend is, gelet op de individuele omstandigheden van de betrokken inburgerings-plichtige.In het kader van een de uitvoering van een gecombineerde reïntegratie- en inburgeringsvoorzie-ningkan het voorkomen dat dezelfde gedraging (bijvoorbeeld het niet voldoen aaneen oproep om te verschijnen en gegevens te verstrekken) zowel aanleiding kan zijn voor hetopleggen van een bestuurlijke boete als voor het verlagen van de bijstand (een maatregel opgrond van artikel 18, tweede lid, Wet werk en bijstand) of het opleggen van een boete of maatre-gelop grond van een andere socialezekerheidswet of – regeling. Artikel 37 WI bevat een regelingvoor deze samenloop. In dit artikel wordt bepaald dat het college in dat geval géén bestuurlijkeboete kan opleggen. Door het voeren van trajectbegeleiders- en voortgangsgesprekken wordenpositieve prikkels afgegeven ter motivering van de inburgeringsplichtige. De hoogte van de boetewordt afgestemd op de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van persoon.

Artikel 10 - Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtredingDit artikel biedt het college de mogelijkheid om bij herhaling van de overtreding een hogere boeteop te leggen dan op grond van artikel 9 mogelijk is.Het eerste en tweede lid kunnen alleen in de verordening worden opgenomen als in artikel 9,eerste en tweede lid, lagere maximumboetebedragen zijn opgenomen dan de maximumbedragenin de wet. De verhoogde boetebedragen ingeval van herhaling van de overtreding mogen ui-teraardniet hoger zijn dan de maximumbedragen die in artikel 34 WI worden genoemd. Om tekunnen spreken van een herhaling van een overtreding, moeten de overtredingen zich wel binneneen bepaalde tijdspanne voordoen, bijvoorbeeld 12 maanden. Gemeenten kunnen een kortere oflangere termijn vaststellen. Artikel 34, onderdeel d, WI biedt de mogelijkheid voor gemeenten omde bestuurlijke boete te verhogen van maximaal € 500 naar maximaal € 1000,-- in het geval datde inburgeringsplichtige bij herhaling niet voldoet aan de verplichting binnen de gestelde termijnhet inburgeringsexamen te behalen. Dit is geregeld in het derde en vierde lid van artikel 10. Alsde inburgeringsplichtige niet binnen de voor hem geldende termijn het inburgeringsexamen heeftbehaald, dan legt het college hem een bestuurlijke boete op. De maximumboete die kan wordenopgelegd, is neergelegd in artikel 9, derde lid, van de verordening. Op grond van artikel 32 WImoet het college in de boetebeschikking een nieuwe termijn vaststellen waarbinnen de inburge-ringsplichtigealsnog het inburgeringsexamen moet behalen. Als de inburgeringsplichtige ookbinnen deze nieuwe termijn het inburgeringsexamen niet heeft behaald, maakt het derde lid vanartikel 10 het mogelijk dat het college een hogere boete vaststelt. Het wettelijk maximum bedraagt€ 1000,-- (artikel 34, onderdeel d, WI). Ook in dat geval zal in de boetebeschikking een nieuwetermijn moeten worden opgenomen waarbinnen de inburgeringsplichtige het inburgeringsexamenmoet behalen. De artikelen 9 en 10 bieden in de vorm van het vaststellen van maximumbedragenhet kader voor het college bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boetes in individu-elegevallen. Het college zal binnen deze kaders zelf een beleid moeten ontwikkelen. Het is aante bevelen dat het college in beleidsregels vastlegt hoe dat beleid er uit ziet: welke boete wordt inbeginsel opgelegd bij welke overtreding en met welk bedrag wordt de boete in beginsel verhoogdals de betrokken inburgeringsplichtige dezelfde overtreding nogmaals pleegt. Door het voeren vantrajectbegeleiders- en voortgangsgesprekken worden positieve prikkels afgegeven ter motiveringvan de inburgeringsplichtige De hoogte van de boete wordt afgestemd op de mate van verwijt-baarheid en de omstandigheden van persoon.

Artikel 11 - InwerkingtredingDit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12 - CiteertitelDit artikel spreekt voor zich.