Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening VROM Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening
CiteertitelVerordening VROM Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 147
 2. Gemeentewet artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-200810-01-2014wijziging artikel 6

26-06-2008

Nunspeet Huis aan Huis, 8-07-2008

benw 13-05-2008
11-07-2008wijziging artikel 6

26-06-2008

Nunspeet Huis aan Huis, 8-07-2008

benw 13-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

van 30 oktober 2007, nummer 168;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening vrom starterslening

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar

deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en

de aflossingen over het gemeentelijk deel van deze leningen worden teruggestort.

c. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft voor huishoudens met beperkte financiële

mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt

op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de

Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande

eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager.

e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn

niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met

hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke

huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of

pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde

huishouden behoren.

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1

  De gemeenteraad van Nunspeet heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening

  ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen

  worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen.

   

 • 2

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn

Artikel 3  

 • 1

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de

  gemeente Nunspeet en SVn van toepassing.

   

 • 2

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening maken deel

  uit van deze verordening.

   

Artikel 4  

 • 1

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met inachtneming van het bepaalde in deze

  verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

   

 • 2

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als

  bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

   

 • 3

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt € 35.000,--.

 • 4

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid

  rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden

  toegekend.

   

 • 6

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere

  voorschriften verbinden.

   

 • 7

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag te verlagen.

Artikel 5  

 • 1

  Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden

  toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders jaarlijks vast te stellen

  toekenningsplafond.

   

 • 2

  Uit de Gemeenterekening VROM Startersregeling kunnen slechts leningen worden

  toegewezen voor de aankoop van woningen die daarvoor door burgemeester en wethouders

  zijn aangewezen.

   

 • 3

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst

  afgehandeld.

   

 • 4

  Aanvragen die in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend,

  worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

   

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor

  - het verwerven van een nieuwe koopwoning in de gemeente Nunspeet, deel uitmakend van project door burgemeester en wethouders aangewezen koopwoningen;

  - door burgemeester en wethouders aangewezen bestaande huurwoningen die door de verhuurder aan een particulier persoon worden verkocht;

  - woningen die door burgemeester en wethouders worden doorverkocht na toepassing van de terugkoopregeling in de Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond door de gemeente Nunspeet;

  waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger mogen zijn dan € 265.000,--.

   

 • 2

  De hoofdsom van de VROM Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning.

 • 3

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid genoemde bedrag te verlagen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en sturen binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3

  De verdere afhandeling vindt plaats overeenkomstig de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

   

 • 2

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9  

 • 1

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2

  Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3

  Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Startersregeling".